தமிழ்

Yesu Naamam Uyirntha

Yesu Naamam Uyirntha Naamam
Unatha Naamam Meylana Naamam-2x

1. Maranathai Vallaimaigal Theripatte Odethey
Yesuvin Naamam Solleyile
Pathala Sangithigal Arupatte Pogethey
Yesuvin Naamam Solleyile
SIluvaiyil Yesu Vetripetrar
Maranathai Avar Jeythithar

2. Pavathin Vallamaigal Udaipatte Pogethey
Yesuvin Naamam Solleyile
Viathiyin Vallamaigal Vilaigiye Odethey
Yesuvin Naamam Solleyile
SIluvaiyil Yesu Vetripetrar
Maranathai Avar Jeythithar

3. Thadaiseitha Mathigal Thagernthe Poi Vilagathe
Yesuvin Naamam Solleyile
Yerigovin Vallamaigal Bayanthe Poi Odethe
Yesuvin Naamam Solleyile
Siluvaiyil Yesu Vetripetrar
Maranathai Avar Jeythithar

Yesu Naamam Uyirntha Lyrics in English

Yesu Naamam Uyirntha Naamam
Unatha Naamam Meylana Naamam-2x

1. Maranathai Vallaimaigal Theripatte Odethey
Yesuvin Naamam Solleyile
Pathala Sangithigal Arupatte Pogethey
Yesuvin Naamam Solleyile
SIluvaiyil Yesu Vetripetrar
Maranathai Avar Jeythithar

2. Pavathin Vallamaigal Udaipatte Pogethey
Yesuvin Naamam Solleyile
Viathiyin Vallamaigal Vilaigiye Odethey
Yesuvin Naamam Solleyile
SIluvaiyil Yesu Vetripetrar
Maranathai Avar Jeythithar

3. Thadaiseitha Mathigal Thagernthe Poi Vilagathe
Yesuvin Naamam Solleyile
Yerigovin Vallamaigal Bayanthe Poi Odethe
Yesuvin Naamam Solleyile
Siluvaiyil Yesu Vetripetrar
Maranathai Avar Jeythithar

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Naamam Uyirntha

by clicking the fullscreen button in the Top left