தமிழ்

Yesu Raja Munne Selgirar - இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

Yesu Raja Munne Selgirar
இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம்
வேகம் சென்றிடுவோம்
ஒசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே(2)

1. அல்லேலூயா துதி மகிமை – என்றும்
அல்லேலூயா துதி மகிமை
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா (2)
என்றென்றும் போற்றிடுவோம்
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே(2)

2. துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும்
தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
கர்த்தர் நம்முடனே
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே(2)

3. யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும்
எரிகோகோட்டை எதிர் நின்றாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
மீட்பர் நம்முடனே
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே (2)

Yaesu raajaa munnae selgiraar
Oasannaa keedham paaduvoam
Vaegam sendriduvoam
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae (2)

1. Allelujah thuthi magimai – endrum
Hallelujah thuthi magimai
Yaesu raajaa engal raajaa (2)
Endrendrum poariduvoam
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae(2)

2. Thunbangal soozhndhu vandhaalum
Thollai kashtangal thaedi vandhaalum
Bayamumillai kalakkamillai
Karthar nammudanae
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae(2)

3. Yoardhaanin Vellam vandhaalum
Erigoakoattai ethir nindraalum
Bayamumillai kalakkamillai
Meetpar nammudanae
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae(2)

Yesu Raja Munne Selgirar – Hallelujah Thuthi Magimai – இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் Lyrics in English

Yesu Raja Munne Selgirar
Yesu raajaa munnae selkiraar
osannaa geetham paaduvom
vaekam sentiduvom
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae(2)

1. allaelooyaa thuthi makimai - entum
allaelooyaa thuthi makimai
Yesu raajaa engal raajaa (2)
ententum pottiduvom
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae(2)

2. thunpangal soolnthu vanthaalum
thollai kashdangal thaeti vanthaalum
payamumillai kalakkamillai
karththar nammudanae
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae(2)

3. yorthaanin vellam vanthaalum
erikokottaை ethir nintalum
payamumillai kalakkamillai
meetpar nammudanae
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae (2)

Yaesu raajaa munnae selgiraar
Oasannaa keedham paaduvoam
Vaegam sendriduvoam
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae (2)

1. Allelujah thuthi magimai - endrum
Hallelujah thuthi magimai
Yaesu raajaa engal raajaa (2)
Endrendrum poariduvoam
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae(2)

2. Thunbangal soozhndhu vandhaalum
Thollai kashtangal thaedi vandhaalum
Bayamumillai kalakkamillai
Karthar nammudanae
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae(2)

3. Yoardhaanin Vellam vandhaalum
Erigoakoattai ethir nindraalum
Bayamumillai kalakkamillai
Meetpar nammudanae
Oasannaa jeyamae (2)
Oasannaa jeyam namakae(2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Raja Munne Selgirar – Hallelujah Thuthi Magimai – இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

by clicking the fullscreen button in the Top left