தமிழ்

Yesuvai Pol Oru - இயேசுவை போல் ஒரு தெய்வத்தை நான் என்றும்

Yesuvai Pol Oru
இயேசுவை போல் ஒரு தெய்வத்தை நான் என்றும்
கண்டது இல்லையே இல்லையே

அற்புதம் செய்பவர் அதிசயம் காண்பிப்பார்
ஆலோசனை தந்து ஆச்சரியமாக்குவார்

உபத்திரவம் நீக்குவார் கதறலைக் கேட்பார்
பதிலை தந்து பரவசமாக்குவார்

வழியை காண்பித்தார் வாழ வைத்தார்
வாழ்வுக்கு தேவையான எல்லாமே தந்தார்

கைவிட மாட்டார் விலகிட மாட்டார்
மரணம் வரையில் கூடவே இருப்பார்
மரணத்திற்கு பின்னே அவரோடு வைப்பார்

சிலுவை சுமந்தவர் பாடுகள் ஏற்றவர்
எனக்காக மரித்து உயிரோடு எழுந்தவர்

Yesuvai Pol Oru – இயேசுவை போல் ஒரு Lyrics in English

Yesuvai Pol Oru
Yesuvai pol oru theyvaththai naan entum
kanndathu illaiyae illaiyae

arputham seypavar athisayam kaannpippaar
aalosanai thanthu aachchariyamaakkuvaar

upaththiravam neekkuvaar katharalaik kaetpaar
pathilai thanthu paravasamaakkuvaar

valiyai kaannpiththaar vaala vaiththaar
vaalvukku thaevaiyaana ellaamae thanthaar

kaivida maattar vilakida maattar
maranam varaiyil koodavae iruppaar
maranaththirku pinnae avarodu vaippaar

siluvai sumanthavar paadukal aettavar
enakkaaka mariththu uyirodu elunthavar

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvai Pol Oru – இயேசுவை போல் ஒரு

by clicking the fullscreen button in the Top left