தமிழ்

Psalm 141:8 in Tamil

சங்கீதம் 141:8
ஆனாலும் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, என் கண்கள் உம்மை நோக்கியிருக்கிறது; உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; என் ஆத்துமாவை வெறுமையாக விடாதேயும்.


சங்கீதம் 141:8 in English

aanaalum Aanndavaraakiya Karththaavae, En Kannkal Ummai Nnokkiyirukkirathu; Ummai Nampiyirukkiraen; En Aaththumaavai Verumaiyaaka Vidaathaeyum.


Read Full Chapter : Psalm 141