தமிழ்

Psalm 96:12 in Tamil

சங்கீதம் 96:12
நாடும் அதிலுள்ள யாவும் களிகூருவதாக; அப்பொழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக காட்டு விருட்சங்களெல்லாம் கெம்பீரிக்கும்.


சங்கீதம் 96:12 in English

naadum Athilulla Yaavum Kalikooruvathaaka; Appoluthu Karththarukku Munpaaka Kaattu Virutchangalellaam Kempeerikkum.


Read Full Chapter : Psalm 96