தமிழ்

Romans 4:13 in Tamil

ரோமர் 4:13
அன்றியும், உலகத்தைச் சுதந்தரிப்பான் என்கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது நியாயப்பிரமாணத்தினால் கிடையாமல் விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதியினால் கிடைத்தது.

Romans 4:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the promise, that he should be the heir of the world, was not to Abraham, or to his seed, through the law, but through the righteousness of faith.

American Standard Version (ASV)

For not through the law was the promise to Abraham or to his seed that he should be heir of the world, but through the righteousness of faith.

Bible in Basic English (BBE)

For God’s word, that the earth would be his heritage, was given to Abraham, not through the law, but through the righteousness of faith.

Darby English Bible (DBY)

For [it was] not by law that the promise was to Abraham, or to his seed, that he should be heir of [the] world, but by righteousness of faith.

World English Bible (WEB)

For the promise to Abraham and to his seed that he should be heir of the world wasn’t through the law, but through the righteousness of faith.

Young’s Literal Translation (YLT)

For not through law `is’ the promise to Abraham, or to his seed, of his being heir of the world, but through the righteousness of faith;

ரோமர் 4:13 in English

antiyum, Ulakaththaich Suthantharippaan Enkira Vaakkuththaththam Aapirakaamukkaavathu Avan Santhathikkaavathu Niyaayappiramaanaththinaal Kitaiyaamal Visuvaasaththinaal Varukira Neethiyinaal Kitaiththathu.


Read Full Chapter : Romans 4