தமிழ்

1 Kings 10:21 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:21
ராஜாவாகிய சாலொமோனுக்கு இருந்த பானபாத்திரங்களெல்லாம் பொன்னும், லீபனோன் வனம் என்கிற மாளிகையின் பணிமுட்டுகளெல்லாம் பசும்பொன்னுமாயிருந்தது; ஒன்றும் வெள்ளியினால் செய்யப்படவில்லை; சாலொமோனின் நாட்களில் வெள்ளி ஒரு பொருளாய் எண்ணப்படவில்லை.


1 இராஜாக்கள் 10:21 in English

raajaavaakiya Saalomonukku Iruntha Paanapaaththirangalellaam Ponnum, Leepanon Vanam Enkira Maalikaiyin Pannimuttukalellaam Pasumponnumaayirunthathu; Ontum Velliyinaal Seyyappadavillai; Saalomonin Naatkalil Velli Oru Porulaay Ennnappadavillai.


Read Full Chapter : 1 Kings 10