தமிழ்

1 Kings 11:1 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:1
ராஜாவாகிய சாலொமோன், பார்வோனின் குமாரத்தியை நேசித்ததுமல்லாமல், மோவாபியரும், அம்மோனியரும், ஏதோமியரும், சீதோனியரும், ஏத்தியருமாகிய அந்நிய ஜாதியாரான அநேகம் ஸ்திரீகள்மேலும் ஆசைவைத்தான்.

1 Kings 11:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

But king Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites:

American Standard Version (ASV)

Now king Solomon loved many foreign women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites;

Bible in Basic English (BBE)

Now a number of strange women were loved by Solomon, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites:

Darby English Bible (DBY)

But king Solomon loved many foreign women, besides the daughter of Pharaoh: women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, Hittites;

Webster’s Bible (WBT)

But king Solomon loved many foreign women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites;

World English Bible (WEB)

Now king Solomon loved many foreign women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites;

Young’s Literal Translation (YLT)

And king Solomon hath loved many strange women, and the daughter of Pharaoh, females of Moab, Ammon, Edom, Zidon, `and’ of the Hittites,

1 இராஜாக்கள் 11:1 in English

raajaavaakiya Saalomon, Paarvonin Kumaaraththiyai Naesiththathumallaamal, Movaapiyarum, Ammoniyarum, Aethomiyarum, Seethoniyarum, Aeththiyarumaakiya Anniya Jaathiyaaraana Anaekam Sthireekalmaelum Aasaivaiththaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11