தமிழ்

1 Samuel 26:5 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:5
பின்பு தாவீது எழுந்து, சவுல் பாளயமிறங்கின இடத்திற்குப் போய், சவுலும் நேரின் குமாரனாகிய அப்னேர் என்னும் அவன் படைத்தலைவனும் படுத்துக்கொண்டிருக்கிற இடத்தைப் பார்த்தான்; சவுல் இரதங்களிருக்கிற இடத்திலே படுத்துக் கொண்டிருந்தான்; ஜனங்கள் அவனைச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கியிருந்தார்கள்.

1 Samuel 26:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And David arose, and came to the place where Saul had pitched: and David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay in the trench, and the people pitched round about him.

American Standard Version (ASV)

And David arose, and came to the place where Saul had encamped; and David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay within the place of the wagons, and the people were encamped round about him.

Bible in Basic English (BBE)

And David got up and came to the place where Saul’s tents were: and David had a view of the place where Saul was sleeping with Abner, the son of Ner, the captain of his army: and Saul was sleeping inside the ring of carts, and the tents of the people were all round him.

Darby English Bible (DBY)

And David arose and came to the place where Saul had encamped; and David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host; and Saul lay within the wagon-defence, and the people were encamped round about him.

Webster’s Bible (WBT)

And David arose, and came to the place where Saul had encamped; and David beheld the place where Saul lay, and Abner, the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay in the trench, and the people pitched around him.

World English Bible (WEB)

David arose, and came to the place where Saul had encamped; and David saw the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay within the place of the wagons, and the people were encamped round about him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and David riseth, and cometh in unto the place where Saul hath encamped, and David seeth the place where Saul hath lain, and Abner son of Ner, head of his host, and Saul is lying in the path, and the people are encamping round about him.

1 சாமுவேல் 26:5 in English

pinpu Thaaveethu Elunthu, Savul Paalayamirangina Idaththirkup Poy, Savulum Naerin Kumaaranaakiya Apnaer Ennum Avan Pataiththalaivanum Paduththukkonntirukkira Idaththaip Paarththaan; Savul Irathangalirukkira Idaththilae Paduththuk Konntirunthaan; Janangal Avanaich Suttilum Paalayamirangiyirunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26