தமிழ்

2 Chronicles 29:24 in Tamil

2 நாளாகமம் 29:24
இஸ்ரவேல் அனைத்திற்காகவும், சர்வாங்க தகனபலியையும் பாவநிவாரண பலியையும் செலுத்துங்கள் என்று ராஜா சொல்லியிருந்தான்; ஆதலால் ஆசாரியர் அவைகளை அடித்து, இஸ்ரவேல் அனைத்திற்கும் பாவநிவிர்த்தி உண்டாக்க, அவைகளின் இரத்தத்தால் பலிபீடத்தின்மேல் பிராயச்சித்தஞ்செய்தார்கள்.

2 Chronicles 29:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the priests killed them, and they made reconciliation with their blood upon the altar, to make an atonement for all Israel: for the king commanded that the burnt offering and the sin offering should be made for all Israel.

American Standard Version (ASV)

and the priests killed them, and they made a sin-offering with their blood upon the altar, to make atonement for all Israel; for the king commanded `that’ the burnt-offering and the sin-offering `should be made’ for all Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And the priests put them to death, and made a sin-offering with their blood on the altar, to take away the sin of all Israel: for the king gave orders that the burned offering and the sin-offering were for all Israel.

Darby English Bible (DBY)

And the priests slaughtered them, and they made purification for sin with their blood upon the altar, to make an atonement for all Israel; because for all Israel, said the king, is the burnt-offering and the sin-offering.

Webster’s Bible (WBT)

And the priests killed them, and they made reconciliation with their blood upon the altar, to make an atonement for all Israel: for the king commanded that the burnt-offering and the sin-offering should be made for all Israel.

World English Bible (WEB)

and the priests killed them, and they made a sin-offering with their blood on the altar, to make atonement for all Israel; for the king commanded [that] the burnt offering and the sin-offering [should be made] for all Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the priests slaughter them, and make a sin-offering with their blood on the altar, to make atonement for all Israel, for `For all Israel,’ said the king, “is’ the burnt-offering and the sin-offering.’

2 நாளாகமம் 29:24 in English

isravael Anaiththirkaakavum, Sarvaanga Thakanapaliyaiyum Paavanivaarana Paliyaiyum Seluththungal Entu Raajaa Solliyirunthaan; Aathalaal Aasaariyar Avaikalai Atiththu, Isravael Anaiththirkum Paavanivirththi Unndaakka, Avaikalin Iraththaththaal Palipeedaththinmael Piraayachchiththanjaெythaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 29