தமிழ்

2 Kings 7:8 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 7:8
அந்தக் குஷ்டரோகிகள் பாளயத்தின் முன்னணிமட்டும் வந்தபோது, ஒரு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்து புசித்துக் குடித்து, அதிலிருந்து வெள்ளியையும் பொன்னையும் வஸ்திரங்களையும் எடுத்துக் கொண்டு போய் ஒளித்துவைத்து, திரும்பிவந்து, வேறொரு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்து, அதிலிருந்தும் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒளித்து வைத்து,

2 Kings 7:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent, and did eat and drink, and carried thence silver, and gold, and raiment, and went and hid it; and came again, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it.

American Standard Version (ASV)

And when these lepers came to the outermost part of the camp, they went into one tent, and did eat and drink, and carried thence silver, and gold, and raiment, and went and hid it; and they came back, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it.

Bible in Basic English (BBE)

And when those lepers came to the outer line of tents, they went into one tent, and had food and drink, and took from it silver and gold and clothing, which they put in a secret place; then they came back and went into another tent from which they took more goods, which they put away in a secret place.

Darby English Bible (DBY)

And those lepers came to the extremity of the camp; and they went into one tent, and ate and drank, and carried thence silver and gold, and garments, and went and hid it; and they came again, and entered into another tent, and carried thence, and went and hid [it].

Webster’s Bible (WBT)

And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent, and ate and drank, and carried thence silver, and gold, and raiment, and went and hid it; and came again, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it.

World English Bible (WEB)

When these lepers came to the outermost part of the camp, they went into one tent, and ate and drink, and carried there silver, and gold, and clothing, and went and hid it; and they came back, and entered into another tent, and carried there also, and went and hid it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And these lepers come in unto the extremity of the camp, and come in unto one tent, and eat, and drink, and lift up thence silver, and gold, and garments, and go and hide; and they turn back and go in unto another tent, and lift up thence, and go and hide.

2 இராஜாக்கள் 7:8 in English

anthak Kushdarokikal Paalayaththin Munnannimattum Vanthapothu, Oru Koodaaraththirkul Piravaesiththu Pusiththuk Kutiththu, Athilirunthu Velliyaiyum Ponnaiyum Vasthirangalaiyum Eduththuk Konndu Poy Oliththuvaiththu, Thirumpivanthu, Vaeroru Koodaaraththirkul Piravaesiththu, Athilirunthum Appatiyae Eduththukkonndu Poy Oliththu Vaiththu,


Read Full Chapter : 2 Kings 7