தமிழ்

Exodus 9:34 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:34
மழையும் கல்மழையும் இடிமுழக்கமும் நின்றுபோனதைப் பார்வோன் கண்டபோது, அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து, தங்கள் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தினார்கள்.


யாத்திராகமம் 9:34 in English

malaiyum Kalmalaiyum Itimulakkamum Nintuponathaip Paarvon Kanndapothu, Avanum Avan Ooliyakkaararum Pinnum Paavam Seythu, Thangal Iruthayaththaik Katinappaduththinaarkal.


Read Full Chapter : Exodus 9