தமிழ்

Joel 3:3 in Tamil

யோவேல் 3:3
அவர்கள் என் ஜனத்தின்பேரில் சீட்டுப்போட்டு, ஆண்குழந்தைகளை வேசிப்பணையமாகக் கொடுத்து, மதுபானம் பண்ணும்படி, பெண்குழந்தைகளைத் திராட்சரசத்துக்குக் கிரையமாகக் கொடுத்ததினிமித்தமும் அங்கே அவர்களோடு வழக்காடுவேன்.


யோவேல் 3:3 in English

avarkal En Janaththinpaeril Seettuppottu, Aannkulanthaikalai Vaesippannaiyamaakak Koduththu, Mathupaanam Pannnumpati, Pennkulanthaikalaith Thiraatcharasaththukkuk Kiraiyamaakak Koduththathinimiththamum Angae Avarkalodu Valakkaaduvaen.


Read Full Chapter : Joel 3