தமிழ்

John 16:1 in Tamil

யோவான் 16:1
நீங்கள் இடறலடையாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன்.


யோவான் 16:1 in English

neengal Idaralataiyaathapatikku Ivaikalai Ungalukkuch Sonnaen.


Read Full Chapter : John 16