தமிழ்

Joshua 21:17 in Tamil

யோசுவா 21:17
பென்யமீன் கோத்திரத்திலே அவர்களுக்குக் கிபியோனையும் அதின் வெளிநிலங்களையும் கேபாவையும் அதின் வெளிநிலங்களையும்,


யோசுவா 21:17 in English

penyameen Koththiraththilae Avarkalukkuk Kipiyonaiyum Athin Velinilangalaiyum Kaepaavaiyum Athin Velinilangalaiyum,


Read Full Chapter : Joshua 21