தமிழ்

Leviticus 4:21 in Tamil

லேவியராகமம் 4:21
பின்பு காளையைப் பாளயத்துக்குப் புறம்பே கொண்டுபோய், முந்தின காளையைச் சுட்டெரித்ததுபோலச் சுட்டெரிக்கக் கடவன்; இது சபைக்காகச் செய்யப்படும் பாவநிவாரணபலி.


லேவியராகமம் 4:21 in English

pinpu Kaalaiyaip Paalayaththukkup Purampae Konndupoy, Munthina Kaalaiyaich Sutteriththathupolach Sutterikkak Kadavan; Ithu Sapaikkaakach Seyyappadum Paavanivaaranapali.


Read Full Chapter : Leviticus 4