தமிழ்

Leviticus 5:6 in Tamil

லேவியராகமம் 5:6
தான் செய்த பாவத்துக்குப் பாவநிவாரண பலியாக, ஆடுகளிலாவது வெள்ளாடுகளிலாவது, ஒரு பெண்குட்டியைக் குற்றநிவாரண பலியாகக் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவரவேண்டும்; அதினாலே ஆசாரியன் அவன் செய்த பாவத்தைக்குறித்து அவனுக்காகப் பாவநிவிர்த்தி செய்யக்கடவன்.

Leviticus 5:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.

American Standard Version (ASV)

and he shall bring his trespass-offering unto Jehovah for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a goat, for a sin-offering; and the priest shall make atonement for him as concerning his sin.

Bible in Basic English (BBE)

And take to the Lord the offering for the wrong which he has done, a female from the flock, a lamb or a goat, for a sin-offering, and the priest will take away his sin.

Darby English Bible (DBY)

and he shall bring his trespass-offering to Jehovah for his sin which he hath sinned, a female from the small cattle, a sheep or doe goat, for a sin-offering; and the priest shall make atonement for him [to cleanse him] from his sin.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall bring his trespass-offering to the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin-offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.

World English Bible (WEB)

and he shall bring his trespass offering to Yahweh for his sin which he has sinned, a female from the flock, a lamb or a goat, for a sin offering; and the priest shall make atonement for him concerning his sin.

Young’s Literal Translation (YLT)

and hath brought in his guilt-offering to Jehovah for his sin which he hath sinned, a female out of the flock, a lamb, or a kid of the goats, for a sin-offering, and the priest hath made atonement for him, because of his sin.

லேவியராகமம் 5:6 in English

thaan Seytha Paavaththukkup Paavanivaarana Paliyaaka, Aadukalilaavathu Vellaadukalilaavathu, Oru Pennkuttiyaik Kuttanivaarana Paliyaakak Karththarutaiya Sannithiyil Konnduvaravaenndum; Athinaalae Aasaariyan Avan Seytha Paavaththaikkuriththu Avanukkaakap Paavanivirththi Seyyakkadavan.


Read Full Chapter : Leviticus 5