தமிழ்

Luke 17:20 in Tamil

லூக்கா 17:20
தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வருமென்று, பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது, அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக. தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்தியட்சமாய் வராது.


லூக்கா 17:20 in English

thaevanutaiya Raajyam Eppoluthu Varumentu, Pariseyar Avaridaththil Kaettapoluthu, Avarkalukku Avar Pirathiyuththaramaaka. Thaevanutaiya Raajyam Piraththiyatchamaay Varaathu.


Read Full Chapter : Luke 17