தமிழ்

Daniel 2:44 in Tamil

தானியேல் 2:44
அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே, பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்பப்பண்ணுவார்; அந்த ராஜ்யம் வேறே ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை; ஒரு கல் கையில்பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து, உருண்டுவந்து, இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்னையும் வெண்கலத்தையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே, அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்களையெல்லாம் நொறுக்கி, நிர்மூலமாக்கி, தானோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும்.

Daniel 2:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.

American Standard Version (ASV)

And in the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, nor shall the sovereignty thereof be left to another people; but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.

Bible in Basic English (BBE)

And in the days of those kings, the God of heaven will put up a kingdom which will never come to destruction, and its power will never be given into the hands of another people, and all these kingdoms will be broken and overcome by it, but it will keep its place for ever.

Darby English Bible (DBY)

And in the days of these kings shall the God of the heavens set up a kingdom which shall never be destroyed; and the sovereignty thereof shall not be left to another people: it shall break in pieces and consume all these kingdoms, but itself shall stand for ever.

World English Bible (WEB)

In the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, nor shall the sovereignty of it be left to another people; but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And in the days of these kings raise up doth the God of the heavens a kingdom that is not destroyed — to the age, and its kingdom to another people is not left: it beateth small and endeth all these kingdoms, and it standeth to the age.

தானியேல் 2:44 in English

antha Raajaakkalin Naatkalilae, Paralokaththin Thaevan Ententaikkum Aliyaatha Oru Raajyaththai Elumpappannnuvaar; Antha Raajyam Vaetae Janaththukku Vidappaduvathillai; Oru Kal Kaiyilpeyarkkappadaamal Malaiyilirunthu Peyarnthu, Urunnduvanthu, Irumpaiyum Vennkalaththaiyum Kalimannnaiyum Vennkalaththaiyum Ponnaiyum Norukkinathai Neer Kannteerae, Appatiyae Athu Antha Raajyangalaiyellaam Norukki, Nirmoolamaakki, Thaano Ententaikkum Nirkum.


Read Full Chapter : Daniel 2