தமிழ்

Revelation 11:15 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:15
ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும், அவருடைய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய ராஜ்யங்களாயின; அவர் சதாகாலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்னும் கெம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின.

Revelation 11:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.

American Standard Version (ASV)

And the seventh angel sounded; and there followed great voices in heaven, and they said, The kingdom of the world is become `the kingdom’ of our Lord, and of his Christ: and he shall reign for ever and ever.

Bible in Basic English (BBE)

And at the sounding of the seventh angel there were great voices in heaven, saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of his Christ, and he will have rule for ever and ever.

Darby English Bible (DBY)

And the seventh angel sounded [his] trumpet: and there were great voices in the heaven, saying, The kingdom of the world of our Lord and of his Christ is come, and he shall reign to the ages of ages.

World English Bible (WEB)

The seventh angel sounded, and great voices in heaven followed, saying, “The kingdom of the world has become the Kingdom of our Lord, and of his Christ. He will reign forever and ever!”

Young’s Literal Translation (YLT)

And the seventh messenger did sound, and there came great voices in the heaven, saying, `The kingdoms of the world did become `those’ of our Lord and of His Christ, and he shall reign to the ages of the ages!’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:15 in English

aelaam Thoothan Ekkaalam Oothinaan; Appoluthu Ulakaththin Raajyangal Nammutaiya Karththarukkum, Avarutaiya Kiristhuvukkumuriya Raajyangalaayina; Avar Sathaakaalangalilum Raajyapaaram Pannnuvaar Ennum Kempeera Saththangal Vaanaththil Unndaayina.


Read Full Chapter : Revelation 11