வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:15

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:15
ஏழாம் தூதன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும், அவருடைய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய ராஜ்யங்களாயின; அவர் சதாகாலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்னும் கெம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:15 ஆங்கிலத்தில்

aelaam Thoothan Ekkaalam Oothinaan; Appoluthu Ulakaththin Raajyangal Nammutaiya Karththarukkum, Avarutaiya Kiristhuvukkumuriya Raajyangalaayina; Avar Sathaakaalangalilum Raajyapaaram Pannnuvaar Ennum Kempeera Saththangal Vaanaththil Unndaayina.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11