ஏன் இந்தப் பாடுகள் உமக்கு

ஏன் இந்தப் பாடுகள் உமக்கு

என் இதயம் யாருக்கத் தெரியும்

எது நடந்தாலும் நன்றி சொல்லியே துதித்திடுவேன்

எழும்பிடுவேன் ஒளி வீசுவேன்

எபிநேசரே என்னை நடத்தி

இம்மட்டும் உதவின தேவன் நீர்

எபிநேசரே ஆராதனை

எபிநேசரே ஆராதனை

எபிநேசரே உதவினீரே

எபிநேசரே இது வரை

எபிரேயர்களின் சிறுவர் குழாம்

எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

எதையும் தாங்கும் ஓர் இதயம் தாரும்

எடுத்து பயன்படுத்தும்

-எடுத்து வருகிறேன் கொடுத்து மகிழ்கிறேன்

Ee Loka Yatralo – ఈ లోక యాత్రలో

ஈனலோகத்தில் இயேசு ஏன் பிறந்தார்

ஈனலோகத்தில் இயேசு ஏன் பிறந்தார்

ஈனலோகத்தில் இயேசு ஏன் பிறந்தார்

எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய்

ஈராயிம் ஆண்டுகள் முன்

1. ஈசன் வந்து சிலுவையில் மாண்டான்;

ஈசனே கிறிஸ்தேசு நாயகனே

ஈசனே கிறிஸ்தேசு நாயகனே உன்றன்

ஈசாயின் அடி மரமே

இகமனுதேவா நமஸ்கரிப்பேன்

எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு கூட்டிச் சென்றீரே

எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு கூட்டிச் சென்றீரே

எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு கூட்டிச் சென்றீரே

எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு கூட்டிச் சென்றீரே

உம் சேவைக்காய் எம்மை அழைத்தீர்

எஜமானனே எஜமானனே

எஜமானனே என் இயேசு

உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீர்

Ejamaanane – எஜமானனே

எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே

எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே

எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காளம் ஊதிடுவோம்

எக்காளம் ஊதிடுவோம்

எக்காலத்தும் கர்த்தர் இயேசுவை

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காளம் ஊதிடுவோம்

எக்காளம் ஊதிடுவோம்

எக்காளம் ஊதிடுவோம்

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காலமும் நான் துதிப்பேன்

எல் ரோயி என்னை காண்பவரே

வாசம் செய்பவரே

அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து

ஏல் யெஷரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே

ஏழைக்கு பங்காளராம் பாவிக்கு இரட்சகராம்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

Eliyaavin Thaevan Nam Thaevan

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

எலியாவின் தேவனும் நீர்தானய்யா

-எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

எல்லா மகிமையும் இயேசு ராஜாவுக்கே

எல்லா நாமத்திற்கும்

எல்லா நாமத்திற்க்கும் மிக மேலான

எல்லா நாமத்திற்கும் மிக மேலான நாமம்

எல்லா நாமத்திற்கும் மிக மேலான நாமம்

எல்லா நாமத்துக்கும் மேலானவர்

எல்லா நன்மைக்கும் காரணரே

எல்லா நாமத்திலும் நீரே மேலானவர்

எல்லா நாமத்திலும் நீரே மேலானவர்

எல்லாம் என் இயேசுவுக்கே

எல்லாம் என் இயேசுவே எல்லாம் அவரே

எல்லாம் நீர் தானே

எல்லாம் நீர்தானே இயேசு இராஐனே

எல்லாம் சிஷ்டித்த (படைத்த நமது

எல்லாம் இயேசுவே

எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லா மேசுவே

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்

எல்லை இல்லாத உம் அன்பால்

எல்லையில்லாத உம் அன்பால்

எல்லைகள் விரிவாகும்

எல்லையற்ற அன்பினாலே

எல்லையற்ற அன்பினாலே

எல்லாம் என் இயேசுவே எல்லாம் அவரே

எல்லாம் என் இயேசுவே எல்லாம் அவரே

எல்லாம் இயேசுவே

எல்லாம் கூடுமே

எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

எல்லாம் நீர் தானே

எல்லாம் நீரே எல்லாம் நீரே

எல்லாம் நீர் தானே இயேசு ராஜனே என்

எல்லாம் நீர் தானே

எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன்

எல்லாம் உம் கிருபையே

எல்லாம் உமக்காக

எல்லாம் உமக்காக இயேசுவின் திவ்விய இருதயமே

எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லா மேசுவே

எல்லாம் இயேசுவே

எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லா மேசுவே

எல்லாமே மாறப் போகுது

எல்லாமே மாறப் போகுது

எல்லாமே மாறப் போகுது

Ellamae Marapogudhae

எல்லாமே நீர் தந்தது

எல்லாமே முடிந்தது என்று முடிந்ததென்று

எல்லாமே முடிந்ததென்று

எல்லாமே முடிந்ததென்று

எல்லாமே நீங்கதாம்பா

Ellame Neer Thanthathu

எல்லாமே நீர் இயேசுவே

ELLAME NEERTHANAIYA SONG LYRICS IN TAMIL

எல்லாமே உம்மால் ஆகும்-4

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்

எல்லாருக்கும் மா உன்னத

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்

எல்லாவற்றிலும் நீர் மேலானவர்

எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி உண்டாக்கும்

எல்லோரும் கூடியே சங்கீதம் பாடியே

ஏலோகிம் ஏலோகிம் எங்கும் நிறைந்தவரே

எல்ரோயீ எல்ரோயீ நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன்

அதிகாலையில் சூரியனை பார்க்கையிலே

எல்ஷடாய் என்ற நாமம் உடையவர்

எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே

எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே

எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே

ஏல்ஷடாய் என்ற நாமம் உடையவர்

ஏல்ஷடாய் என்ற நாமம் உடையவர்

எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே

எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே

எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே

அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து

எழுந்தார் இறைவன்

எழுந்து பெத்தேலுக்கு போ

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயமெனவே

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயமெனவே

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயமெனவே

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயமெனவே

எழந்தருளும் ஏசு சுவாமி

எழுந்து பெத்தேலுக்கு போ

எழுப்புதல் அனுப்பும் எழுப்புதல் அனுப்பும்

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே இந்தியாவில்

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே இந்தியாவில்

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே எம் பூரண சீயோனே

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே

என் தேவையெல்லாம் நீரே

கருவினிலே என்னை கண்டவரே

என் ஆண்டவா இப்போரில்

என் ஆண்டவா என் பாகமே

என் ஆண்டவா என் ரட்சகா

En Aandavar En Ratchaga – என் ஆண்டவா என் ரட்சகா

என் ஆண்டவரே என் மீட்பரே

என் ஆன்மா எந்நாளுமே

என் ஆண்டவா சொல்லித்தாரும்

என் ஆத்மா கவி பாடும்

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்தும நேசர் இயேசுவை

என் ஆத்ம நேசரே

என் ஆத்ம நேசரே

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்தும நேசர் இயேசுவை

என் ஆத்துமாவே என் உள்ளமே

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

en aaththumave en

என் ஆத்தும நேசர் இயேசுவை

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும்

என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும்

என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி

என் ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே

என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்

என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்

என் ஆவி ஆத்மா சரீரம்

என் ஆவி ஆத்மா சரிரம்மெல்லாம்

என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்

என் ஆயன் இயேசு என்னுள்ளம் தேடி வருகின்ற நேரமிது

என் ஐயா தினம் உனை நம்பி நான்

என் ஆல்பா ஒமேகா நீரே

என் அன்பே என் அன்பே

என் அன்பரே என் இன்பமே

என் அன்பே என் அன்பே

என் அறைக்குள்ளே நான் அமைதியாய்

என் அருள் நாதா இயேசுவே

என் அருள் நாதா

என் அருள் நாதா இயேசுவே

என் அருள்நாதா! இயேசுவே!

என் அருள்நாதா இயேசுவே

என் அருள் நாதா இயேசுவே

என் அருள் நாதா இயேசுவே

என் ஆதரவு கோலே

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என் ஆத்துமாவே கர்த்தரைத் துதி

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

என் அழகே நான் உம்மிடம்

எந்தன் பெலவீன நேரத்தில் உம்

என் பெலனாகிய கர்த்தாவே

என் பெலனாகிய கர்த்தாவே

என் பெலனாகிய கர்த்தாவே

என் பெலனே என் துருகமே

என் பெலவீனம் நீர் அறிகின்றீர்

என் தெய்வம் இயேசு

என் தெய்வம் இயேசு

என் தெய்வம் இயேசு

என் தேவா உம்மை பாடுவேன் இனி

என் தேவா உம்மை பாடுவேன்

என் தேவா உம்மை துதிப்பேன்

என் தேவன் என் ஜீவன் நீரே ஐயா

என் தேவன் என் ஜீவன் நீரே ஐயா

என் தேவன் என் வெளிச்சம்

என் தேவன் என் வெளிச்சம்

என் தேவன் என் வெளிச்சம்

என் தேவன் என் வெளிச்சம்

என் தேவன் நல்லவர்

என் தேவன் நல்லவர்

என் தேவன்

என் தேவனால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை

என் தேவனே என் தேவனே

என் தேவனே என் இராஜனே

En Devane En Rajane

என் தேவனே என் இயேசுவே

என் தேவனே என் இயேசுவே

என் தேவனே என் இயேசுவே

என் தேவனே என்னை தொடும் கைவிடாமல் காத்திடும்

ஏன் என்று சொல்வேன்

என் எண்ணங்களை

என் எண்ணங்களை

என் இதயம் யாருக்குத் தெரியும்

என் இதயம் யாருக்கு தெரியும்

என் இதயம் சொல்லும்

என் இதயம் சொல்லும்

என் இதயம் யாருக்குத் தெரியும்

என் இதயம் யாருக்கு தெரியும்

என் இதயத்தையே உம்

என் இதயத்தின் காயத்தை ஆற்றிடும் எந்தன் இயேசு ஐயா

என் இளவயதின் நாயகரே

என் இன்ப துன்ப நேரம்

என் இன்பம் துன்ப நேரம்

என் இன்ப துன்ப நேரம்

என் இன்ப துன்ப நேரம்

ஏன் இந்தப் பாடுதான் சுவாமி

ஏன் இந்தப் பாடுதான் சுவாமி

என் இறைவா என் இறைவா

என் இரட்சகா என் இயேசுவே

என் இதயம் யாருக்கு தெரியும்

என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்

என் இயேசு ராஜா சரோனின் ரோஜா

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு ராஜன் வருவார்

என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை

என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை

என் ஜனமே மனந்திரும்பு

என் ஜனமே மனந்திரும்பு

என் ஜனமே மனந்திரும்பு

என் ஜனமே மனந்திரும்பு

என் ஜெபவேளை வாஞ்சிப்பேன்

என் ஜெபத்தை கேட்கிறார்

என் ஜெபத்தை கேட்கிறார்

என் ஜெபத்தை கேட்கிறார்

என் ஜெபத்தை கேட்பவரே

என் ஜெபத்தை கேட்பவரே என் காலை கீதமே

என் ஜெபத்தை கேட்பவரே

என் ஜெபத்தை கேட்பவரே

என் ஜெபவேளை வாஞ்சிப்பேன்!

என் ஜீவ நாட்களெல்லாம்

என் ஜீவன் ஆனாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவேன்

என் ஜீவன் கிறிஸ்து தாமே

என் ஜீவன் நீர் தானே என் துதியும் நீர்தானே

என் ஜீவன் நீர் தானே

என் ஜீவன் நீர் தானே

என் ஜீவன் நீா்தானே

என் ஜீவன் நீர் தானே என் துதியும் நீர்தானே

என் ஜீவன் நீர் தானே என் துதியும் நீர்தானே

என் ஜீவன் போகும்

என் ஜீவன் உம்மிலே

என் ஜீவன் உம்மிலே

ஜெபவேளை வாஞ்சிப்பேன்

என் ஜெபவேளை வாஞ்சிப்பேன்!

என் களிப்புக்குக் காரணம்

என் கன்மலை என் கோட்டையும்

என் கன்மலை நீரே

என் கன்மலையானவர் துதிக்கப்படுவீராக

என் கன்மலையும்

என் கன்மலையும் என் மீட்பருமானவரே

என் கண்ணீருக்கு பதில்

என் கரம் பிடித்து எனை நடத்து

En Karam Pidithu – என் கரம் பிடித்து

என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

என் கிருபை உனக்கு போதும்

என் கிருபை உனக்கு போதும்

என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாதே

என் கிருபை உனக்கு போதும்

என் கிருபை உனக்குப் போதும்

என்மேல் நினைவானவர்

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

என் மனது துடிக்குது

என் மனது துடிக்குது

என் மனது துடிக்குது

என்மீது அன்புகூர்ந்து

என் மீது அன்பு கூர்ந்து

என் மீட்பர் கிறிஸ்து பிறந்தார்

என் மீட்பர் என் நேசர் சந்நிதியில்

என் மீட்பர் காட்டும் பாதை

என் மீட்பர் இரத்தம் சிந்தினார்

என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார்

என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார்

என் மீட்பர் இரத்தம் சிந்தினார்

என் மீட்பர் சென்ற பாதையில்

சிலுவையை நான் பற்றிக்கொள்வேன்

என் மீட்பர் சிந்தின இரத்தத்தினால்

என் மீட்பர் உயிரோடிக்கிறார்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

என் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவே

என் மீட்பரே என் இரட்சகா

என் மீட்பரே என் இரட்சகா

என் மீட்பரே யாவே ரோஹி

என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

என் மேய்ப்பராய் இயேசு இருக்கின்ற போது

என் மேய்ப்பராய் இயேசு இருக்கின்றபோது

என் மேய்ப்பராய் இயேசு இருக்கின்றபோது

என் மேய்ப்பர் இயேசு

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

என் மீட்பர் இரத்தம் சிந்தி

என் முடிவுக்கு விடிவு நீரே

என் முடிவுக்கு விடிவு நீரே

En Mudivukku Vidivu Neere – என் முடிவுக்கு விடிவு நீரே

என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்

என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்

என் முன்னே மேய்ப்பர்

என் முழுமையும் அது உமக்கு

என் நாவு உம்மை பாடுமே

என் நேசர் வெள்ளைப் போளச் செண்டு

என் நேசருக்கு புதுபாடல் பாடுவேன்

என் நம்பிக்கை நீரே

என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

என் நம்பிக்கயே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

என் நம்பிக்கயே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

என் நேசர் நீர்தானையா

என் நேசர் என்னோடு இருந்து நடத்திடுவார்

என் நீதியை வெளிச்சத்தைப் போலாக்குவீர்

என் நீதியை வெளிச்சத்தைப் போலாக்குவீர்

என் நெஞ்சம் நொந்து

என் நெஞ்சமே நீ

என் நெஞ்சை ஸ்வாமீ உமக்கே

என் நேசர் என்னோடு

என் நேசர் என்னுடையவர்

என் நேசர் என்னுடையவர்

என் நேசர் என்னுடையவர்

என் நேசர் நீர்தானையா

என் நேசர் வெள்ளைப் போளச் செண்டு

என் நேசர் வெள்ளைப் போளச் செண்டு

என் நேசர் வெள்ளைப் போளச் செண்டு

என் நேசர் இயேசுவே

என் நேசர் இயேசுவே

என் நேசர் இயேசுவின் மேல் சார்ந்தே

என் நேசர் ஏசுவின் மேல் சார்ந்தே

என் நேசரே என் அருமை நேசரே

En Nesarae Um Paadhathil

என் நேசரே என் தெய்வமே

என் எபி நேசருக்குப் புதுப்பாடல் பாடுவேன்

என் நிலைமை நன்றாய் அறிந்தவர்

என் நிலைமை நன்றாய் அறிந்தவர்

En Nilamai Nantrai Arinthavar

என் நினைவுகளை நீர் தூய்மையாக்கும்

என் ஓசை கேட்கின்றதா இயேசையா

என் ஓசை கேட்கின்றதா இயேசையா

என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழிகின்றது

என் பாவ பரிகாரியே

என் பாவ பரிகாரியே

1. என் பாவம் சாபம் நோவும் யாவுமே

என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே

மகிழ் கொண்டாடுவோம்!

என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே

என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே

என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே

என் பாவங்கள் என் இயேசு

என் பாவங்கள் என் இயேசு மன்னித்து விட்டார்

-என் பாவத்தின் நிவர்த்தியை

என் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பாக

என் பரம பிதா அதிகாஸ்திபன்

என் பாவங்கள் என் இயேசு மன்னித்து விட்டார்

என் பாவங்கள் என் இயேசு மன்னித்து விட்டார்

என்பேரில் தயவாய் இரும்

ஆமேன் அல்லேலூயா

என் பிரியமே என் ரூபாவதி

என் பிரியமே என் வெளிச்சமே

என் ரக்ஷகா நீர் என்னிலே

என் ரக்ஷகா நீர் என்னிலே

என் சமாதானத்தின் காரணரே

என் சிலுவை எடுத்துப் பின்னே வாறேன்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா

என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் நாதா

என் ஸ்நேகமே என் தேவனே

என் ஸ்நேகமே என் தேவனே

என் சுவாசக் காற்றே என் வாழ்வின் ஊற்றே

என் தாயினும் மேலாக

என் தேடல் நீ என் தெய்வமே

என் தேவன் என் வெளிச்சம்

உடைந்து போன என்னை

என் தேவனே என் இயேசுவே

என் தேவனே என் ராஜனே

என் தகப்பன் நீர்தானையா

என் தெய்வம் வாழும் பூமியிது

என் தாயின் கருவிலே நான் உருவான

என் தேடல் நீ என் தெய்வமே நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே

என் தேடல் நீ என் தெய்வமே

என் தேடல் நீ என் தெய்வமே நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே

என் தேடல் நீ என் தெய்வமே

என் தேவைகளை நீர் பார்த்துக் கொள்வீர்

என் தெய்வம் இயேசு என்னோடு பேசுவார்

என் உள் உறுப்புகள் உண்டாக்கியவர் நீர்தானே

என் உள்ளம் ஆழும் தெய்வமே

என் உள்ளம் ஏங்குதே உம் அன்பிற்காகவே

1. என் உள்ளம் ஏங்குதே உம் அன்பிற்காகவே

என் உள்ளங் கவரும்

என் உள்ளம் கவியொன்று பாடும் உந்தன்

என் உள்ளம் ஏங்குதே உம் அன்பிற்காகவே

என் உள்ளமே இளைப்பாறிடு

என் உள்ளமே இளைப்பாறிடு

என் உள்ளமே இளைப்பாறிடு

என் உள்ளமே இளைப்பாறிடு

கதவைத் திறந்தால் பிரவேசிப்பேன்

என் உணர்வினிலே கலந்தவரே

என் உணர்வினிலே கலந்தவரே

என் உயர்ந்த கன்மலையே

என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

என் உயிரே ஆண்டவரைப் போற்று

என் உயிரே ஆண்டவரைப் போற்று

என் உயிரே என் பெலனே

என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

என் உயிரான இயேசு

என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தீர்

என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தீர்

Song Lyrics :

என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தீர்

என் உயிரே ஆண்டவரைப் போற்று

என் உயிரே ஆண்டவரைப் போற்று

என் உயிரே என் இயேசையா

என் உயிரிலும் மேலானவரே

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

-என் வாஞ்சை தேவாட்டுக்குட்டி

என் வாழ்க்கையை உமக்காகவே

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

என் வாழ்விலே ஒளியேற்றவே

என் வாழ்வின் முழு ஏக்கமெல்லாம்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ-4

என் வாழ்வின் முழு ஏக்கமெல்லாம்

என் வாழ்க்கையை உமக்காகவே

என் வாழ்வின் ஆதாரம் என் இயேசு நீதானய்யா

என் வாழ்வின் ஆனந்தம் நீரே

என் வாழ்வு உள்ளவரை

என் வீட்டை சுற்றிலும்

என் விண்ணப்பத்தை கேட்டீரையா

என் விண்ணப்பத்தை கேட்டீரையா

என் விண்ணப்பத்தை கேட்டீரையா

என் விசுவாச கப்பல் சேதமாகாமல்

என் விழியே இயேசுவை நீ பாரு

என் விழியே இயேசுவை நீ பாரு

என் இயேசுவே நான் உந்தன் பிள்ளை

என் யேசுவே! உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன்

என் யேசுவே! உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன்

என் வாழ்க்கையின் நடுவினிலே

என் இயேசு பாலா

என் இயேசு என் பாவம் மன்னித்தார்

என் இயேசு மிகவும் பெரியவர்

என் இயேசு நாயகா

என் இயேசு பாலன் பிறந்தாரே

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு இராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார்

என் இயேசு ராஜனே

என் இயேசு ராஜனே

என் இயேசு ராஜா சாரோனின் ரோஜா

என் இயேசு ராஜா சாரோனின் ரோஜா

En Yesu Raja Saronin Roja – என் இயேசு ராஜா சாரோனின்

என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்

என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்

என் இயேசு ராஜா ஸ்தோத்திரம்

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு ராஜாவுக்கே

என் இயேசு துணையிருக்க

என் இயேசு உன்னைத் தேடுகிறார்

என் இயேசு உன்னைத் தேடுகிறார்

என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றுண்டோ?

என் இயேசுவே என் ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

என் இயேசுவே என் நேசரே

என் இயேசுவே எனக்காய்

என் இயேசுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம்

என் இயேசுவே உன்னை நான்

என் யேசுவே! உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன்

என் இயேசுவை விடமாட்டேன்

என் இயேசுவே என் நம்பிக்கை

என் இயேசுவே என் நேசரே

என் இயேசுவே என் நேசரே

என் இயேசுவே நான் என்றும்

என் இயேசுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம்

என் இயேசுவே உம்மை அல்லால்

எனது மணவாளனே என் இதய ஏக்கமே

எனைக் காக்க கர்த்தர் உண்டு

எனை காப்பவர் மிகவும் நல்லவரே

நீங்க துவங்கின இந்த ஓட்டத்தை

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

Enakai karuthuvar ennai

எனக்காய் கருதுவார் என்னை போஷிப்பார்

எனக்கெதிராய் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காதே

எனக்கின்பம் ஏதெனக் கேளு

எனக்கின்பம் ஏதெனக் கேளு நான் காரணம் சொல்வேன்

எனக்கா இத்தன கிருபை

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

எனக்காய் கருதுவார்

எனக்காய் கருதுவார் என்னை போஷிப்பார்

எனக்காய் கதறும் மரித்த

எனக்காக இறைவா எனக்காக

எனக்காக சிலுவையை சுமந்தவரே

Enakkaga Yavaiyum Seidumudikkum

எனக்காக யாவையும் செய்தவரே

எனக்காகவே யாவையும்

எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தீர்

Enakkai jeevan vittavarae

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே

எனக்காய் வருக்கின்றவர் மிக

எனக்கேன் இனி பயமே

நான் மகிழ்ந்து பாடிடுவேன்

எனக்கின்பம் ஏதெனக் கேளு நான் காரணம் சொல்வேன்

எனக்கொரு ஆசையுண்டு

எனக்கொரு நேசர் உண்டு

எனக்கொத்தாசை வரும்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

எனக்கொத்தாசை வரும்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு

எனக்கு உம்ம விட்டா யாரும் இல்லப்பா

Enakku Umma Vittaa Yaarum – எனக்கு உம்ம விட்டா யாரும்

எனக்கு உம்மை விட்டா யாரும் இல்லப்பா

எனக்கு உம்மை விட்டா யாரும் இல்லப்பா

எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம்

எனக்கு உம் கிருபை போதுமே

ஈனலோகத்தில் இயேசு ஏன் பிறந்தார்

என்ன தான் நேர்ந்தாலுமே

எனது தேவன் எனக்குள்ளே

எனது சனமே நான் உனக்கு என்ன தீங்கு செய்தேன் சொல்

எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்

எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்

கர்த்தரின் நாள்

எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்

எனது மணவாளனே என் இதய ஏக்கமே

எனது மணவாளனே என் இதய ஏக்கமே

எனது மணவாளனே என் இதய ஏக்கமே

எனது மணவாளனே என் இதய ஏக்கமே

எனது தலைவன் இயேசுராஜன்

எனது தலைவன் இயேசு ராஜன்

எனது தலைவன் இயேசுராஜன்

எனது தலைவன் இயேசுராஜன்

எனது உள்ளம் யாருக்கு தெரியும் இயேசையா

எனது உள்ளம் யாருக்கு தெரியும் இயேசையா

எந்தன் கூடாரத்தில்

எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

எந்த நிலையில் நான் இருந்தாலும்

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி கர்த்தரையே துதி

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி கர்த்தரையே துதி

எந்தன் ஆத்துமாவே ஏன் இன்னும் கலங்குகிறாய்

எந்தன் தேவனால் எந்தன் தேவனால்

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு

எந்தன் நேசர் இயேசு நாதா உம்மில் அன்பு கூறுவேன்

எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா

என்றைக்கு காண்பேனோ

என்றென்றும் ஜீவிப்போர்

என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார்

என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார்

என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார்

என்றும் ஆனந்தம்

எங்கே போவேன் இயேசுவே எங்கே போவேன்

எங்கே சுமந்து போகீறீர்?

எங்கே சுமந்து போகிறீர்? சிலுவையை நீர்

எங்கே சுமந்து போகிறீர் ? சிலுவையை நீர்

எங்கே சுமந்து போகிறீர்? சிலுவையை நீர்

எங்கள் ஆராதனைக்குரியவரே

எங்கள் ஆராதனைக்குரியவரே

இந்தியன் என்று சொல்வோம்

எங்கள் தேவன் வல்லவரே

எங்கள் தேவன் வல்லவரே

எங்கள் தேவன் வல்லவரே

எங்கள் ஜெபங்கள் தூபம் போல

எங்கள் ஜெபங்கள் தூபம் போல

எங்கள் காவலாம் சூசை தந்தையின்

-எங்கள் நடுவிலே

எங்கள் நடுவிலே உலாவும் தெய்வமே

எங்கள் பிதாவே

எங்கள் போராயுதங்கள்

எங்கள் இரட்சணிய மூர்த்தி

எங்கள் தகப்பனே என் இயேசுவே

எங்கள் தரிசனத்தை எங்கள் ஊழியத்தில்

எங்கள் தரிசனத்தை எங்கள் ஊழியத்தில்

எங்கள் தேசத்திற்கு நீர் வேண்டுமே

எங்கள் ஊக்க வேண்டல்

எங்களுக்கல்ல எங்களுக்கல்ல

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே

எங்கே ஓடுவேன் எங்கே ஓடுவேன்

எங்கே ஓடுவேன் எங்கே ஓடுவேன்

எங்கே சுமந்து போகிறீர்? சிலுவையை நீர்

எங்கே சுமந்து போகிறீர் சிலுவையை நீர்

எங்கே சுமந்து போகிறீர்? சிலுவையை நீர்

எங்கேயாகினும் ஸ்வாமி

எங்கேயாகினும் ஸ்வாமி எங்கேயாகினும்

எங்கு போகிறீர் என் இயேசுவே நீர்

எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே

எங்குபோகிறீர் இயேசு தெய்வமே

எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே

எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே

எங்கும் நிறை இயேசு தேவனே

எங்கும் நிறைந்த தெய்வமே

எங்கும் புகழ் இயேசு இராஜனுக்கே

எங்கும் புகழ் யேசு ராசனுக்கே

எங்கும் புகழ் இயேசு ராஜனுக்கே

எங்கும் புகழ் யேசு ராசனுக்கே

எங்கும் புகழ் இயேசு இராஜனுக்கே

எங்குமுள்ளோர் யாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்தரிப்போமே

ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்

1 Enikkai karuthunnavan

எனில் வாரும் என் இயேசுவே என்றும் என்னோடு உறவாடவே

எங்கள் ஜெபங்கள் தூபம் போல

எங்கள் தேவன் வல்லவரே

புகழ்பாடுவோம்! கொண்டாடுவோம்!

நீங்கள் இராஜ தூதுவர்கள்

எங்குமுள்ளோர் யாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்தரிப்போமே

எங்குபோகிறீர் இயேசு தெய்வமே

ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்

ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்

ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்

என்மீதா இத்தனை அன்பு

என் அழகே இயேசுவே உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் மீட்பர் என் நேசர் சந்நிதியில்

என் மேய்ப்பராய் இயேசு இருக்கின்றபோது

என் மேய்ப்பரே இயேசையா

என் நெஞ்சத்தில் நிறைந்திடும்

என் தகப்பன் நீர்தானையா

என்ன அன்பு இதோ

என்ன அழகு உன் அருள் அழகு

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன என் ஆனந்தம்

என்ன என் ஆனந்தம்! என்ன என் ஆனந்தம்!

என்ன என் ஆனந்தம் ! என்ன என் ஆனந்தம் !

என்ன என் ஆனந்தம்

என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம்

என்ன என் ஆனந்தம் ! என்ன என் ஆனந்தம் !

இயேசுவைப் போற்றிடுவோம்

என்ன என் ஆனந்தம்! என்ன என் ஆனந்தம்!

என்ன என் ஆனந்தம்! என்ன என் ஆனந்தம்!

என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம்

பல்லவி

என்ன காணிக்கை படைப்பேன்

என்ன கொடுப்பேன் நான் உமக்கு

என்ன கொடுப்பேன் நான் உமக்கு

என்ன கொடுப்பேன் நான் உமக்கு

என்ன மறக்காதீங்க

என்ன நான் தகுதியோ

என்ன நடந்தாலும் யார் கைவிட்டாலும்

என்ன நடந்தாலும் யார் கைவிட்டாலும்

என்ன நேசம் என்ன பாசம்

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு

என்ன செய்குவேன் ஏழையடியேன்

என்ன சுகம் ஆஹா

என்ன சுகம் ஆஹா என்ன சுகம்

என்ன சுகம் ஆஹா என்ன சுகம்

இதுவல்லவா தியாகம்

என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும்

என்ன வந்தாலும் நம்பிடுவேனே

என்ன வந்தாலும் நம்பிடுவேனே எது நடந்தாலும் பற்றிக்கொள்வேனே

என்னாலுரைக்க முடியாதே என்றன்

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ

EnnaeாTirum, Maa Naesa Karththarae

என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே

என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழிய

என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு

என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு

என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு

என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு

என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு

என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

என்னை அழைத்தவர் நீர்

என்னை அழைத்தவரே

என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே

என்னை ஆனந்த தைலத்தால்

என்னை அன்போடு நேசிக்க

என்னை அழைத்தவர்

என்னை அழைத்தவர் நீர் என்று சொன்னால்

என்னை அழைத்தவர் நீர் என்று சொன்னால்

என்னை அழைத்தவர் நீரல்லவோ

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்

என்னை அழைத்தவர்

என்னை அழைத்தவரே என்றும்

என்னை அழைத்தவரே

என்னை பெலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினால்

என்னைப் பெலப்படுத்தும் இயேசுகிறிஸ்துவால்

என்னை பெலப்படுத்தும் இயேசுவாலே

என்னைப் பெலப்படுத்தும் இயேசுகிறிஸ்துவால்

என்னைத் தெய்வ சாயலான

என்னை எழுப்பும் நாதா

என்னை ஜீவ பலியாய் ஒப்புவித்தேன்

என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்

-என்னை ஜீவ பலியாய்

என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்

என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன்

என்னை ஜெனிப்பித்தவரும் நீர்தானே

என்னை ஜெனிப்பித்தவரும் நீர்தானே

என்னை ஜெனிப்பித்தவரும் நீர்தானே

என்னை ஜெனிப்பித்தவரும் நீர்தானே

என்னைக் காக்கவும் பரலோகம் சேர்க்கவும்

என்னை காக்கக் காத்தர் உண்டு

அவரே என் அரணான துணை

என்னை காக்கும் தேவன்

என்னைக் காக்கும் கேடகமே

என்னைக் காக்கும் கேடகமே

என்னைக் காக்கும் கேடகமே

என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே

என்னை காண்பவரே என்னை காப்பவரே

என்னை காப்பவர் மிகவும் நல்லவரே

இனி நஷ்டங்கள்

என்னை கேட்காமலே உந்தன் அன்பை

என்னைக் காக்கவும் பரலோகம் சேர்க்கவும்

என்னைக் கண்டார் இயேசு

என்னைக் கண்டவரே என்னைக் காண்பவரே

எனைக் கண்டவரே எனைக் காண்பவரே

அல்லேலுயா அல்லேலுயா

என்னை கண்டவரே என்னை காண்பவரே

என்னை கண்டீர்

என்னைக் காண்கின்ற தேவனை கருத்தோடு தேடுவேன்

அல்லேலுயா அல்லேலுயா

என்னை கழுவும் உம் ரத்ததாலே சுத்திகரியும் உம் ஆவியாலே (2)

என்னை கொன்று போட்டாலும்

என்னை மறவா இயேசுநாதா

என்னை மறவா இயேசு நாதா

என்னை மறவா இயேசு நாதா

என்னை மறவா இயேசு நாதா

என்னை மறவா இயேசு நாதா

என்னை மறவா இயேசு நாதா

என்னை மறவா இயேசுநாதா

என்னை மறவாதவரே என்னில் நினைவானவரே

என்னை மறவாத இயேசுவே

என்னை மறவாதவரே

என்னை மீட்க வந்தவரே

என்னை மீட்கவே பூவில் வந்தீரே

என்னை நடத்திடும் தேவன்

என்னை நடத்திடும் தேவன்

என்னை நடத்தும் இயேசு நாதா

என்னை நடத்தும் இயேசு நாதா

என்னை நடத்தும் இயேசு நாதா

என்னை நடத்திடுமே என்னை காத்திடுமே

என்னை நேசிக்கின்றாயா?

என்னை நேசிக்கின்றாயா

என்னை நேசிக்கின்றாயா?

என்னை நடத்தும் இயேசு நாதா

என்னை நடத்துபவர் நீரே

என்னை நேசிக்கின்றாயா?

என்னை நேசிக்கின்றாயா

என்னை நேசிக்கும் எந்தன் இயேசு

Ennai Ninaithavar – என்னை நினைத்தவர்

எனை நினைத்து உருகியது

என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே

என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே

என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே

என்னை நிரப்பும் இயேசு தெய்வமே

என்னை படைத்த என் தேவன்

என்னை படைத்தவரே அழைத்தவரே துணையாக எப்போதும் வருபவரே

என்னைப் பெலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவால்

என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே

என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே

எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே

எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே

எண்ணை பூசிக்காயங்கள் ஆற்றியே

என்னை சுமப்பதனால் இறைவா

என்னை சுமப்பதனால் இறைவா

என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு

என்னை தாலாட்டி

-என்னை தந்தேன் ஏசுவே

என்னைத் தந்தேன் எல்லாம் தந்தேன்

என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்

என்னை தேடிவந்த மாநேசரே

என்னைத் தேடி வந்த தெய்வம் நீர் இயேசைய்யா

என்னை தேடி வந்து நாடி வந்து

என்னைத் தேடி இயேசு வந்தார்

என்னைத் தேடி இயேசு வந்தார்

என்னைத் தேடி இயேசு வந்தார்

உயிரோடு எழுந்த இயேசுவே

என்னை உம் கையில்

என்னை உம் கையில்

என்னை உம் கையில்

என்னை உம் கையில்

என்னை உண்டாக்கிய

என்னை உண்டாக்கிய என் தேவாதி தேவன்

என்னை உண்டாக்கிய என் தேவாதி தேவன்

என்னை உண்டாக்கின என் தேவாதி தேவன் அவர்

என்னை உண்டாக்கின என் தேவாதி தேவன் - அவர்

என்னை உண்டாக்கிய என் தேவாதி தேவன்

என்னை உண்டாக்கிய என் தேவாதி தேவன்

என்னை வாழ வைத்ததும்

என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உம் கரங்களால் தூக்கி

என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உம் கரங்களால் தூக்கி

Ennai Valladikku Neeki – என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி

என்னை வனைந்தவரே

என்னை வாழவைக்கும் அன்பு தெய்வமே

என்னை வெறுமையாக்கினேன்

என்னை வெறுமையாக்கினேன்

என்னை வெறுமையாக்கினேன்

என்னை விடாதேயும்

என்னை விட்டுக்கொடுக்காதவர்

என்னை விட்டு போகாதீங்க

என்னை யார் என்று

என்னைக் காக்கவும் பரலோகம் சேர்க்கவும்

என்னைக் காக்கும் கேடகமே

என்னைக் கண்டவரே என்னைக் காண்பவரே

என்னைகாக்கவும் பரலோகம் சேர்க்கவும்

என்னைப் பெலப்படுத்தும் இயேசுகிறிஸ்துவால்

என்னைப் பெலப்படுத்தும் இயேசுவால் நான்

என்னைத் தேடி இயேசு வந்தார்

என்னைத் தந்தேன் எல்லாம்

என்னையே உம் கைகளில்

என்னையும் நினைத்தீரே

என்னையும் தெரிந்துக்கொண்டார்

என்னால் ஒன்றும்

என்னாலே ஜீவன் விடுத்தீரோ

என்னாலே நீ மறக்கப்படுவதில்லை

எந்நாளுமே துதிப்பாய்

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ

எந்நாளுந் துதித்திடுவீர் அந்த

என்னாலுரைக்க முடியாதே என்றன்

எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம்

எண்ணங்களெல்லாம் ஈடேறும்

என்னப்பா செய்யணும் நான்

என்னப்பா செய்யணும் நான்

என்னதான் ஆனாலென்ன

என்னதான் ஆனாலென்ன

என்னதான் ஆனால் என்ன

என்னதான் ஆனால் என்ன

என்னாலே ஜீவன் விடுத்தீரோ ஸ்வாமீ

என்னாலே ஜீவன் விடுத்தீரோ ஸ்வாமீ

என்னவரே என்னவரே

என்னவரே என்னவரே

Enne Karuthum Ennum Pularthum – എന്നെ കരുതും എന്നെ പുലര്‍ത്തും

ENNE VILICHAVANAE - എന്നെ വിളിച്ചവനേ

எண்ணி எண்ணிப் பார் எண்ணி பார்

எண்ணி எண்ணிப் பார்

எண்ணி எண்ணிப் பார் எண்ணி பார்

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்

எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய்

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்

Enni Enni Thuthi Seivai – எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்

என்னிடம் எழுந்த இயேசுவே உமக்கு

என்னிடத்தில் பாலர் யாரும்

எண்ணில் அடங்கா

எண்ணிடலங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா

எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா

எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா

என்னிலே அன்பு கூர்ந்தீரே

என்னில் என்ன கண்டீர் என்னை நேசிக்க

என்னில் என்ன கண்டீர் என்னை நேசிக்க

என்னில் என்ன கண்டீர் என்னை நேசிக்க

என்னில் என்ன கண்டீர் என்னை நேசிக்க

என்னில் என்ன கண்டீர் என்னை நேசிக்க

எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா

எண்ணில்லடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா

எண்ணிப்பார் நீ எண்ணிப்பார்

எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே

எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே

Ennnni Ennnni Thuthiseyvaay

எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா

என்னோ பல நினைவாலும்

என்னோட இயேசுவே கொஞ்ச நேரம் பேசுமே

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே

என்னோடிரும் மாநேச கர்த்தரே

என்னோடு எந்நாளும் என் இதய வேந்தன்

என்னோடு இருப்பவரே இயேசுவே

என்னோடு இருப்பவரே இயேசுவே

என்னோடு கூட சேர்ந்து அவரை பாடுவீர்களா

என்னோடு நீ பேச வந்தாய் என் வாழ்வை நீ மாற்றி நின்றாய்

என்னோடு நீர் வந்து

என்னோடு பேசும் இயேசுவே

என்னோடு பேசும் இயேசய்யா

என்னோடு பேசும் இயேசுவே

Ennodu Pesum Yesuve

என்னோடு பேசும்

என்னோட இயேசுவே கொஞ்ச நேரம் பேசுமே

இயேசுவே எங்கள் துணை

Ennotirum, Maa Naesa Karththarae

என்னுடைய சாவின்

என்னுள்ளமே என்றென்றுமாய்

என்னுயிர் உந்தன் கைகளில்

என்னுயிரே என்னுயிரே கலக்கம் கொள்ளாதே

என்னுயிரே என்னுயிரே

என்றென்றும் ஜீவிப்போர்

என்றும் ஆனந்தம்

முடிவிலா பெருவாழ்வு

என்றென்றும் ஜீவிப்போர்

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

எந்த நேரமும் எப்போதுமே

எந்த நிலையில் நான் இருந்தாலும்

எந்த நிலையில் நான் இருந்தாலும்

எந்த நிலையில் நானிருந்தாலும்

எந்த நிலையில் நீ இருந்தாலும் உன்னை

எந்த நிலையில் நீ இருந்தாலும் உன்னை

எந்த வேளையும் அடியனோடிரும்

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும்

என்தன் ஆத்ம நேசரே

இயேசு என் அடைக்கலம்

எந்தன் ஆத்ம நேசரே

என்தன் ஆத்ம நேசரே

என்தன் ஆத்ம நேசரே

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி கர்த்தரையே துதி

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர்

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே நான்

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே நான்

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே நான்

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நான்

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் ஏசுவே நான்

எந்தன் ஆத்ம நேசரே

எந்தன் சின்ன இதயம் அதில்

எந்தன் தேவன்

எந்தன் தேவனால் எந்தன் தேவனால்

எந்தன் தேவனால் எந்தன் தேவனால்

எந்தன் தேவனால் எந்தன் தேவனால்

எந்தன் இதய கானம் என்றும் உன்னைப் பாடும்

எந்தன் இயேசையா எந்தன் இயேசையா

எந்தன் இயேசையா எந்தன் இயேசையா

எந்தன் இயேசு கைவிடமாட்டார்

இயேசு வல்லவர்

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத் தேடிவந்தேன் தேவா பதில் தாருமே

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே சொந்தமாக ஆளுமே

எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே

என்தன் ஜீவன் இயேசுவே

என்தன் ஜீவன் இயேசுவே

எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே

Enthan Jeevan Yesuve – எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே

என்தன் ஜீவன் இயேசுவே

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி வந்தேன்

எந்தன் கன்மலை ஆனவரே

எந்தன் கன்மலை ஆனவரே

எந்தன் கன்மலை ஆனவரே

எந்தன் கன்மலையானவரே

எந்தன் கன்மலையானவரே

எந்தன் கன்மலையானவரே

எந்தன் கன்மலையானவரே

எந்தன் கன்மலையானவரே

எந்தன் கர்த்தாவே உம்மை

Song Lyrics….

எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம்

எந்தன் குறைவையெல்லாம்

எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா

எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா

எந்தன் மேய்ப்பரே

எந்தன் மேய்ப்பரே

எந்தன் மேய்ப்பரே

எந்தன் முகம் பார்த்திரங்குவாயே

எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு

எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு

எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு

எந்தன் நேசர் இயேசு நாதா உம்மில் அன்பு கூறுவேன்

எந்தன் நாவில் புதுபாட்டு

எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு

எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு

எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே நீ பிறக்க

என்தன் பரமகுரு செய்த

எந்தன் மறைவிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா

எந்தன் சம்பத்தென்று சொல்லவே

எந்தன் சொந்தமே இயேசுவே

எந்தன் தாயும் எந்தன் தந்தையும்

எந்தன் தாழ்வில் என்னை நினைத்தவரே

எந்தன் தேவனால் எந்தன் தேவனால்

எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே போங்க

எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே பொங்க

எந்தன் உள்ளம் புதுக் கவியாலே பொங்க

எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே போங்க

எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே பொங்க

எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே பொங்க

எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே பொங்க

எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா

எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா

எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா

எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா

எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா

எந்தன் உள்ளத்தில் புதுஉணர்வு

எந்தன் வாஞ்சை உயர் சீயோனே

எந்தன் வாழ்வின் ஏக்கமே உந்தன் சித்தம் செய்வதே-2

எந்தன் வாஞ்சை நீரல்லோ

எந்தன் விஸ்வாச ஜீவியத்தில்

எந்தன் யேசு சொந்த யேசு

எந்தன் இயேசையா எந்தன் இயேசையா

எந்தன் இயேசையா

எந்தன் இயேசு

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்

எந்தன் இயேசு கைவிடமாட்டார்

எந்தன் இயேசு கைவிடமாட்டார்

எந்தன் இயேசு கைவிடமாட்டார்

எந்தன் இயேசு வல்லவர் நல்லவர்

எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே

எந்தன் இயேசுவே உந்தன் நேசமே

எந்தன் இயேசுவின் அன்பதையே

எத்தனை நாவால் பாடுவேன்

என்றென்றும் ஜீவிப்போர்

என்றும் கர்த்தாவுடன்

என்றும் ஆனந்தம்

எப்பத்தா திறக்கப்படுவதாக

எப்பொழுது விடியும் தேவா

எப்படி நான் பாடுவேன்

எப்படி நான் பாடுவேன்

எப்படி நான் பாடுவேன்

எப்படி பாடுவேன் நான் என்

எப்படி பாடுவேன் நான் என்

எப்படி பாடுவேன் நான் என்

எப்படி பாடுவேன் நான் என்

எப்படிப்பா நன்றி சொல்லுவேன்

எப்படி நான் பாடுவேன்

எப்படி பாடுவேன் நான் என்

எப்படி பாடுவேன் நான் என்

எப்படிப் பாடுவேன் நானே

எப்போ காண்பேனோ

எப்போ காண்பேனோ எப்போ சேர்வேனோ

எப்போ வருது நம்ம

எப்போதும் என் முன்னே

எப்போதும் என் முன்னே

எப்போதும் என் முன்னே

எப்போதும் நீர் என்

எப்போதும் போதும் நீர்

எப்போதும் இயேசு நாதா

எப்போதும் இயேசு நாதா

எப்பொழுது உம் சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன்

எப்பொழுதும் எவ்வேளையும்

எப்புடு ஆனந்தம்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

இரகசியம் நல்ல இரகசியம்

இரத்தத்தால் ஜெயம்

இரத்தத்தால் ஜெயம்

எரிகோ என் முன் வீழ்ந்திடுதே

ஏற்றுக்கொண்டருளுமே தேவா இப்போ

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி தவழ்ந்து

ஏறுகின்றார் தள்ளாடி தவழ்ந்து

எருசலேம் என் ஆலயம்

எருசலேம் என் ஆலயம்

எருசலமே எருசலமே

எருசலேம் என் ஆலயம்

எருசலேமே எருசலேமே

ஈசனே உம் சேவைக்கே எனை

எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

எதை நான் தருவேன் இறைவா உன்

எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே

எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே மகனே

எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே மகனே மகளே

எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே மகனே

எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே மகனே

எதைக் குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா

எதையும் தாங்கும் ஓர் இதயம் தாரும்

எத்தனை நாட்கள் செல்லும் இயேசுவின் சுவிசேஷம்

எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் ஏதும்

எத்தனை நாவால் துதிப்பேன் எந்தன்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்

எத்தனை திரள் என் பாவம் என் தேவனே!

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே

ஏதாவது ஏதாவது ஏதாவது செய்யவேண்டும்

ஏதாவது ஏதாவது ஏதாவது செய்ய வேண்டும்

ஏதாவது ஏதாவது ஏதாவது செய்யவேண்டும்

ஏதேனில் ஆதி மணம்

ஏதேனில் ஆதி மணம்

எதிர் காற்று வீசியது

எதிர்பார்த்த முடிவை

எதிர்பார்த்த முடிவை

இத்றயும் சிநேகிச்சால் போரா

யார் இயேசுவின் காரியமாய் போவான்

எத்தனை நாட்கள் செல்லும் இயேசுவின் சுவிசேஷம்

எத்தனை நாட்கள் செல்லும் இயேசுவின் சுவிசேஷம்

எத்தனை நாவால் பாடுவேன்

எத்தனை நாவால் பாடுவேன்

எத்தனை நாவால் துதிப்பேன்

எத்தனை நாவால் பாடுவேன்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எத்தனை நன்மை எனக்குச் செய்தீர் நல்லவரே

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எத்தனை நன்மைகள் எனக்குச் செய்தீர்

எளியன் மேல் இரங்கிடும்

எத்தனை திரள் என் பாவம் என் தேவனே!

-எத்தருணத்தில் உயிர் எவ்வழி பிரியுமோ

எது வேண்டும் சொல் நேசனே உனக்

எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது

எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது

எவ்வளவு நல்ல தெய்வம் இயேசப்பா

எவ்வண்ணமாக கர்த்தரே

இவரே பெருமான் மற்றப்

Ever person

Everybody ought to know

Everybody ought to love Jesus

ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார்

எவ்வண்ணமாக கர்த்தரே

Evvannnamaaka, Karththarae

ஏழை எந்தன் மீது அன்பு தேவா

ஏழை எந்தன் மீது அன்பு தேவா

ஏழை மனு உருவை எடுத்த

ஏழை மனு உருவை எடுத்த

ஏழை மனு உருவை எடுத்த

ஏழை மனுவுருவை எடுத்த

எளியனுக்கிரங்குவாயே

எழும்பி பிரகாசி ஒளி வந்தது கர்த்தரின்

பூமியும் அதின் நிறைவும்

Ezhundhidu Ezhundhidu – எழுந்திடு எழுந்திடு

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே

எழுந்திடு எழுந்திடு துதி பலி செலுத்திடு

தூசியைவிட்டு எழும்புவோம்

எழுந்து ஒளி வீசு

எழுந்து செல் வீரனே இயேசு இராஜன் உன்னை அழைக்கிறார்

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே

எழுப்புதலின் தீ இங்கு பற்றி எரியுதே

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே இந்தியாவில்

எழுப்புதல் எழுப்புதல்

எழுப்புதலே எங்கள் வாஞ்சை

எழுப்புதலின் வாசனை எங்கும் வீசட்டும்