இந்த உலகம் என்னை பார்த்து போல Chords

ஜாமக்காரேனே ஜாமக்காரேனே Chords

ஜாதிகளே எல்லாரும் Chords

ஜாதிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை Chords

ஜாதிலே ஜாதி நாங்க பரிசுத்த ஜாதி Chords

ஜகதலத்தின் இரட்சகா Chords

ஜெப ஆவி ஊற்றி ஜெபிக்க செய்யும் Chords

ஜீவ தேவன் வல்லவர் Chords

ஜீவ தயாபரனே ஏகதிரித்துவனே Chords

ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க Chords

ஜீவனை விட தேவனை Chords

ஜீவனைப் பார்க்கிலும் உம் Chords

ஜீவனின் ஊற்றாமே இயேசு பரன் Chords

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம் Chords

ஜீவனுள்ள தேவனே Chords

ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும் Chords

ஜீவத் தண்ணீரே ஆவியானவரே Chords

ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார் Chords

ஜெப ஆவி ஊற்றுமையா Chords

ஜெப அறைக்குள் என்னை Chords

ஜெப தூபமே ஜெப தூபமே Chords

ஜெபம் கேளும் பதில் தாரும் Chords

ஜெபம் கேட்டீரையா ஜெயம் தந்தீரையா Chords

ஜெபமே ஜெபமே ஜெயத்தை தந்திடும் ஜெபமே Chords

ஜெபமே ஜெயம் ஜெபமே ஜெயம் Chords

ஜெபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா Chords

ஜெபத்தைக் கேட்கும் எங்கள் தேவா Chords

ஜெபத்திலே வல்லமை உண்டு சகோதரனே Chords

ஜெபத்தின் நாயகனே எங்கள் Chords

ஜெபவேளை எமக்கானந்தம் Chords

ஜெபிக்க மறந்த போதும் என் அப்பா நீங்க Chords

ஜெபிக்க வேண்டுமே ஜெபிக்க வேண்டுமே Chords

ஜெபிக்க… ஜெபிக்க… மனம் Chords

ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்லுகிறார் Chords

ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா Chords

ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு Chords

ஜெயித்தாரே ஜெயித்தாரே இயேசு Chords

ஜோரா கைய தட்டி பாடுங்க Chords

ஜோதி தோன்றும் ஓர் தேசமுண்டு Chords