அனல்மூட்டி எரியவிடு

நான் பாடும் போது என் உதடு

என்னைக் காண்பவரே

பரிபூரண ஆனந்தம்

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா

எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு

உம் பேரன்பில் நம்பிக்கை

இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தமே

ஆத்துமாவே கர்த்தரையே நோக்கி

அதினதின் காலத்தில்

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

வெற்றி சிறந்தார் சிலுவையிலே

துயரத்தில் கூப்பிட்டேன்

இராஜா உம் மாளிகையில்

காண்கின்ற தேவன் நம் தேவன்

உம்மில் நான் வாழ்கிறேன்

நன்றியால் துதிபாடு

இதயங்கள் மகிழட்டும்

ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார்

அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கி விடும்

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு

தகப்பனே தந்தையே

போதும் நீங்க போதும்

பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

விடுதலை நாயகன்

மகா மகா பெரியது

என் ஆத்துமாவும் சரீரமும்

உம்மைத் தான் பாடுவேன்

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே

என் தேவனே என் இராஜனே

இயேசு என்னும் நாமம்

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்

தாவீதைப் போல நடனமாடி

புதிய பாடல் பாடி-

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்

உம்மை தான் நான்

ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்

கர்த்தரை நம்பிடுங்கள்

மகிமையான பரலோகம்

மறவாமல் நினைத்தீரையா

உம்மைப் பிரிந்து வாழ முடியாதையா

முழு இதயத்தோடு உம்மை

இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி

மகிமை உமக்கன்றோ

இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

முன்னோர்கள் உம் மீது