ஆளுகை என்றும் உம்மிடம்தான்

அப்பா என் அப்பா

தனிமையில் உம்மை

-ஏதோ கிருபையில வாழ்க்க

அன்பின் உருவானவரே

பெலத்தினால் அல்ல

ஆயிரம் ஜென்மங்கள்

என்னை யார் என்று

சில நேரங்களில்

அன்றாடம் அன்றாடம் காப்பாற்றினீர்

நல்லவரு நல்லவரு இயேசப்பா

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

Christmas Endraal

பரனே என் இதயத்தில் வாரும்

உம்மால் அழைக்கப்பட்டு உம்மில் அன்பு வைக்கும்

தனிமையில் உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்

உங்கள பத்தி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்க

நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனை அல்ல

சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்தில் நான் வருகிறேன்

Ragasiyamaai – ரகசியமாய் ஒரு

உம்மை ஆராதிக்கத்தான் என்னை அறிந்தீர்

சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியுமே

மனமே ஓ மனமே

காலையில மறையிற மேகத்தப் போல என் பக்தி இருக்கு

உம்மைத்தான் உம்மை மட்டும் தான்

வல்லமையின் தேவனே

அனாதைகளின் தெய்வமே

ஏதோ கிருபையில வாழ்க்க ஓடுது

அன்பின் உருவானவரே அல்பா ஒமேகாவே

என் எண்ணங்களை

யெஷவா யெஷவா என்ற நாமம்

அந்தப்பக்கம் என்னை அழைக்கிறார்கள்

என் தேவனே என்னை தொடும் கைவிடாமல் காத்திடும்

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

இயேசைய்யா உம் நாமம் அறிந்தேன்

விடுதலை தாருமே என் ஆண்டவா

மனந்திரும்பும் பாவிக்கெல்லாம் புகலிடமே

நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவி

உலகை இரட்சிப்பவரே உன்னத தெய்வம் நீரே

என்னை வெறுமையாக்கினேன்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

முத்திரை முத்திரை ஏழு முத்திரை

வார்த்தையை அனுப்பியே என் வாதையை போக்குமே

போதும் போதும் சோதனைகள் போதுமே

மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது

மரணம் வருது

பசுத்தோல் போர்த்திய புலியா நீ

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

தேவனின் ஆலயம் துதிகளின் ஆலயம்