ஆஆ.. வாரும் நாமெல்லாரும் கூடி Chords

ஆபத்து நாளில் கர்த்தர் Chords

ஆச்சர்யமே! அதிசயமே Chords

ஆதாரம் நீர்தானைய்யா என் துரையே Chords

ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா Chords

ஆடுங்கள் கொண்டாடுங்கள் இது ஆயன் பிறந்தநாள் Chords

ஆடுவேன் பாடுவேன் Chords

ஆஹா என்ன இன்பம் பரலோக இன்பம் Chords

ஆகாதது எதுவுமில்லை Chords

ஆகமங்கள் புகழ் வேதா நமோ நமோ! Chords

ஆகும் எல்லாம் ஆகும் Chords

ஆழம் அகலம் நீளம் உயரம் தெரியுமா Chords

ஆழமான ஆழியிலும் Chords

ஆலயத்துக்கு நேரமாச்சி கௌம்பலையா? Chords

ஆல்பா ஓமேகா ஆதி அந்தமே Chords

ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே Chords

ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் Chords

ஆனந்த களிப்புடனே Chords

ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் Chords

ஆனந்த மகிழ்ச்சி அப்பா சமூகத்தில் Chords

ஆனந்த நாள் உங்கள் கல்யாண நாள் Chords

ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் இயேசு ஆனந்தமே Chords

ஆனந்தமாக அன்பரைப் பாடுவேன் Chords

ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் ஏகிடுவேன் Chords

ஆனந்தமாய் நாமே ஆர்ப்பிரிபோமே Chords

ஆனந்தமாய் நம் தேவனை Chords

ஆனந்தமே பரமானந்தமே இயேசு Chords

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா! Chords

ஆண்டவா! பிரசன்னமாகி Chords

ஆண்டவர் ஆலயம் ஆராதனை Chords

ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார் Chords

ஆண்டவர் எனக்காய் யாவையும் Chords

ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது Chords

ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் Chords

ஆண்டவரே உம் பாதம் Chords

ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவேன் Chords

ஆண்டவரின் திருமகனே இயேசு என்ற Chords

ஆணிகள் பாய்ந்த கரங்களை விரித்தே Chords

ஆபத்து நாளில் கர்த்தர் Chords

ஆபிரகாம் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் Chords

ஆபிரகாமின் தேவன் Chords

ஆபிரகாமின் தேவனே Chords

ஆர் இவர் ஆராரோ Chords

ஆராதானை எங்கள் ஆயுதமாமே Chords

ஆராதனை ஆராதனை Chords

ஆராதனை ஆராதனை Chords

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை Chords

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு தானே Chords

ஆராதனை ஆராதனை அப்பா என் இயேசுவுக்கே Chords

ஆராதனை ஆராதனை துதி Chords

ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே Chords

ஆராதனை ஆரதனை துதி ஆரதனை Chords

ஆராதனை இந்த வேளை Chords

ஆராதனை நாயகர் நீரே Chords

ஆராதனை சுகம் தரும் Chords

ஆராதனை தேவனே ஆராதனை இயேசுவே Chords

ஆராதனை உமக்கே Chords

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை Chords

ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே Chords

ஆராதனைக்குரியவரே Chords

ஆராதனையில் தேவனோடு இணைந்திடுவேன் Chords

ஆராதிக்க கூடினோம் Chords

ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை Chords

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் Chords

ஆராதிப்பேன் நான் ஆத்ம மணாளன் என் Chords

ஆராதிப்பேன் நான் ஒரு பாடல் பாடி Chords

ஆராதிப்போம் Chords

ஆராய்ந்து பாரும் தேவனே Chords

ஆராதனை செய்கின்றோம் Chords

ஆராதிக்க கூடினோம் ஆர்ப்பரித்து பாடிடுவோம் Chords

ஆராதிப்பேன் நான் ஒருபாடல் பாடி ஆட்டம் ஆடி Chords

ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் Chords

ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் Chords

ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் Chords

ஆறுதலின் தெய்வமே Chords

ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுகிறேன் Chords

ஆசீர்வாத கன்மலையின் ஊற்றே Chords

ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே Chords

ஆசிர்வாத ஊற்றாய் Chords

ஆசிர்வாதிக்கும் தேவன் Chords

ஆதாரம் நீ தானையா என் துரையே Chords

ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா Chords

ஆதாரம் நீதானைய்யா என் துரையே Chords

ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா Chords

ஆதி அந்தம் அனைத்துமான Chords

ஆதி தெய்வம் இயேசு Chords

ஆதி திரு வார்த்தை திவ்விய Chords

ஆதியில் ஏதேனில் ஆதாமுக்கு Chords

ஆதியிலே வார்த்தை அது தேவனாலே Chords

ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே Chords

ஆத்ம நேசரே எந்தன் Chords

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு Chords

ஆத்துமாவே ஸ்தோத்திரி Chords

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே Chords

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே Chords

ஆத்துமமே என் உள்ளமே Chords

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே Chords

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு Chords

ஆட்கொண்ட நல் நேசர் Chords

ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் Chords

ஆட்டு இரத்தம் கோழி இரத்தம் விடுதலையில்லை Chords

ஆட்டுக்குட்டியானவரே எனக்காக பலியானீர் Chords

எனக்காக பலியானீர் Chords

ஆவலாய் இருக்கின்றார் Chords

ஆவி தாங்கப்பா அக்கினி தாங்கப்பா Chords

ஆவி தாங்கப்பா அக்கினி தாங்கப்பா Chords

ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே Chords

ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்வதற்கு Chords

ஆவியானவரே அன்பு நேசரே Chords

ஆவியானவரே தூய ஆவியானவரே இரங்கும் அய்யா Chords

ஆவியே வாருமே Chords

ஆவியே வாருமே Chords

ஆவியை அருளுமே சுவாமி Chords

ஆவியை மழை போலே ஊற்றும் Chords

ஊற்றுமையா Chords

ஆவியில் நிறைந்து ஜீவிக்க Chords

ஆவியோடு உண்மையோடும் ஆண்டவரின் சன்னதியில் Chords

ஆயத்தாமா Chords

ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் Chords

ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் Chords

ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை Chords

ஆயிரம் இருந்தென்ன எனக்கும் Chords

ஆயிரம் இருந்து என்ன நமக்கு Chords

ஆயிரம் நாட்கள் சாட்சிகள் போதாது Chords

ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது Chords

ஆயிரம் நாவுகள் போதா Chords

ஆயிரம் நாவுகள் போதாதே Chords

ஆயிரம் வருட அரசாட்சியே Chords

ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் Chords

ஆ… அல்லேலூயா Chords

அபிஷேக ஒலிவ மரம் Chords

அச்சுறுத்தும் வனாந்திரமோ யாக்கோபே Chords

அட சோம்பேறியே நீ எறும்பினிடம் போய் Chords

ஏகமாய் துதித்திடுவோம் Chords

ஏல் யெஷுரன் [பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்] Chords

ஏலேலோ என்று சொன்னாலே Chords

ஏழை எந்தன் மீது அன்பு தேவா Chords

ஏழைகளின் பெலனே Chords

ஏழு சபைகளிலே உலாவி வந்து ஆவியானவரே Chords

ஏன் மகனே Chords

ஏங்குகிறோம் உம் முகம் காண இந்த கண்களாலே Chords

ஏசையா நாமம் அறிந்தேன் Chords

ஏதாவது ஏதாவது Chords

ஏதேனில் ஆதி மணம் Chords

ஏதேனில் தோன்றிய ஏற்பாடு போல் Chords

ஏதோ கிருபையில வாழ்க்க ஓடுது Chords

ஏற்ற காலத்தில் உயர்த்தும் உந்தன் Chords

அகில உலகம் நம்பும் Chords

அகிலமெங்கும் போற்றும் Chords

ஐந்து காய வேதனை அன்பர் இயேசுவை வாட்டுதே Chords

ஐயா அம்மா கேளுங்க Chords

ஐயா உம் திருநாமம் Chords

ஐயா உமது சித்தம் Chords

ஐயையா நான் வந்தேன் Chords

ஐயனே உமது திருவடிகளுக்கே Chords

அகில உலகம் நம்பும் Chords

அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும் Chords

அக்கினி இறக்கும் தேவா Chords

அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும் Chords

அக்கினிக் காற்றே தேற்றரவாளனே Chords

அக்கினியின் தேவன் Chords

அக்கினி… அக்கினி… அக்கினி… Chords

அக்னி மயமானவரே நீர் வருக Chords

அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ Chords

அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ Chords

அழைக்கிறார் அன்புள்ளம் கொண்ட Chords

அழைக்கிறர் இயேசு Chords

அழைத்தவர் உன்னை நடத்திச்செய்வாரே Chords

அழைத்தவர் இயேசு என்றும் நடத்துவார் Chords

அழைத்தவரே நடத்திடுவார் Chords

அழைத்தவரே! அழைத்தவரே! Chords

அழைத்தீரே எனதேசுவே Chords

அழைத்தீரே இயேசுவே Chords

அலையலையாய் Chords

அழகானவர் இயேசு அழகானவர் Chords

அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் Chords

அழகே என் இயேசுவே Chords

அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க Chords

அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை Chords

Aliyah Chords

அழியும் ஜனத்தை நினைக்கணும் Chords

அள்ள அள்ள குறையாத அன்பு Chords

அல்லேலூயா ஆராதனை Chords

அல்லேலூயா ஆர்ப்பரி Chords

அல்லேலூயா என் ஆத்துமா Chords

அல்லேலூயா என் ஆத்துமாவே Chords

அல்லேலூயா கர்த்தரையே Chords

அல்லேலூயா கர்த்தரையே ஏகமாய்த் Chords

அல்லேலூயா தேவனுக்கே Chords

அல்லேலூயா துதி மகிமை Chords

அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே Chords

அமர்ந்திருப்பேன் அன்பர் சமூகத்திலே Chords

அனாதைகளின் தெய்வமே Chords

அனாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே Chords

அனாதி அன்பால் அழைத்த தேவா Chords

அநாதி சிநேகத்தால் Chords

அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே Chords

அனைத்தையும் அருளிடும் Chords

அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் Chords

ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் Chords

தாழ்வில் என்னை தாங்கின அன்பே Chords

அன்பின் தெய்வம் நீரே ஆராதனை Chords

அன்புகூர்ந்த என் கிறிஸ்துவினாலே Chords

அஞ்சாதிரு என் நெஞ்சமே Chords

அஞ்சிடேன் ஒருபோதும் Chords

அஞ்சு கல்லு கையில அற்புதந்தான் பையில Chords

அண்டிக்கொள்ளும் தெய்வம் நீர்தானையா Chords

அன்பே ஏசுவின் அன்பே Chords

அன்பே என் கண்கள் Chords

அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே Chords

அன்பே கல்வாரி அன்பே Chords

அன்பே மாறிடா திரு அன்பே Chords

அன்பே பிரதானம் Chords

அன்பே தான் உருவாக வந்தார் Chords

அன்பே, அன்பே, அன்பே Chords

அன்பர் அன்பை யாரால் கூறலாம் Chords

அன்பராம் இயேசுவை Chords

அன்பில் என்னைப் பரிசுத்தனாக்க Chords

அன்பின் ஆருயிரே Chords

அன்பின் முகத்தை அன்று நான் கண்டேன் Chords

அன்பின் நாதா எனக்கென்று Chords

அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை அழைக்கிறார் Chords

அன்பின் தேவனின் கருணையிலே Chords

அன்பின் தெய்வமே Chords

அன்பின் உருவானவரே Chords

அன்பின் உருவம் ஆண்டவர் Chords

அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்கும் கூறுவோம் Chords

அன்பு கூர்ந்த என் கிறிஸ்துவினாலே Chords

அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் Chords

அன்பு கூருவேன் இன்று உம்மில் Chords

அன்பு நிறைந்த பொன் இயேசுவே Chords

அன்பு இயேசுவின் அன்பு Chords

அன்புள்ள ஆண்டவரே Chords

அன்புள்ள இயேசையா Chords

அன்புள்ள நேசரே இயேசு Chords

அன்புருவான ஆண்டவர் இயேசுவை நான் Chords

அந்த அற்புதம் நடந்தக்கதை Chords

அந்த நாள் இன்ப இன்ப இன்ப நாள் Chords

அந்த சூரியன் அந்த சந்திரன் Chords

அந்தப்பக்கம் என்னை அழைக்கிறார்கள் Chords

அந்தோ என் இயேசு Chords

அந்தோ கல்வாரியில் Chords

அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே Chords

அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே Chords

அன்று சொன்ன இயேசு வார்த்தை Chords

அனுகிரக வார்த்தையோடே Chords

அனுப்பும் புது அக்கினியை Chords

அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே Chords

அனுதினமும் உன்னில் நான் வளர்ந்திடவே Chords

அபிஷேக நாதா அனல் மூட்டும் தேவா Chords

அபிஷேக நாதனுக்கு ஆனந்த சொரூபனுக்கு Chords

அபிஷேக நாதரே Chords

அபிஷேகம் என் தலைமேலே Chords

அபிஷேகம் ஊற்றும் தேவனே Chords

அபிஷேகியும் என்னை அபிஷேகியும் Chords

அபிஷேகியும் தேவா அபிஷேகியும் Chords

அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன் Chords

அப்பா ஆல்ஃபா ஒமெகா Chords

அப்பா என்னை முழுவதும் Chords

அப்பா நான் உம்மைப் பார்க்கின்றேன் Chords

அப்பா நீங்க செய்த நன்மை Chords

அப்பா நீர் எங்களுக்கு Chords

அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா Chords

அப்பா உம் கிருபைகளால் என்னை Chords

அப்பா உம் பாதம் Chords

அப்பா உம் சமுகத்திலே Chords

அப்பா உம் சித்தம் போல Chords

அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன் Chords

அப்பா உங்க நாமத்திலே மகத்துவம் Chords

அப்பா வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஷமே Chords

அப்பா இயேசு நீங்க வந்தால் Chords

அப்பாலே போ சாத்தானே Chords

அரணும் கோட்டையும் Chords

அரபிக்கடல் வற்றினாலும் Chords

அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து Chords

அரியணையில் ராஜாவாக வாழ்பவரே யெஷீவா Chords

அரியணையில் வீற்றிருப்பவரே உமக்கே ஆராதனை Chords

அர்ப்பணிக்கின்றேன் நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் Chords

அர்பணித்தேன் என்னை முற்றிலுமாய் Chords

அர்ப்பணித்தேன் என்னையே Chords

அற்புத தேவனின் செய்கைகள் யாவும் Chords

அற்புத இயேசு ராஜனே உத்தம மணாளனே Chords

அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர் Chords

அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர் Chords

அருகினில் வந்தேனே நான் என்னை ஆசீர்வதித்திடுமே Chords

அருள் ஏராளமாய் பெய்யும் Chords

அருளாளர் தலைமுறையின் வரலாறு Chords

அறுப்போ மிகுதி ஆட்கள் குறைவு Chords

அதிசயமானவர் அற்புதம் செய்பவர் Chords

அசைந்திடு அசைந்திடு Chords

அடைக்கலமே உமதடிமை நானே Chords

அதரிசனமான தேவனே Chords

அதி மங்கல காரணனே துதி தங்கிய பூரணனே Chords

அதிகாலை நேரம் Chords

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி Chords

அதிகாலை துயில் எழுந்து Chords

அதிகாலையில் Chords

அதிகாலையில் என் கனவினில் Chords

அதிகாலையில் பாலனைத் தேடி Chords

அதினதின் காலத்தில் Chords

அதிசயம் அற்புதம் Chords

அதிசயமான ஒளி மாய நாடாம் Chords

அதிசயமான ஒளி மய நாடாம் Chords

அதிசயர் இயேசு அற்புதமெல்லாம் Chords

அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கி விடும் Chords

அத்திமரம் துளிர் விட்டது வசந்த காலமே Chords

அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும் Chords

அடிமை நான் ஆண்டவரே Chords

அடிமையல்ல இனி தனிமையல்ல Chords

அடித்த கரம் உன்னை தேற்றிடும் Chords

அவர் அழைப்பை அனுசரித்தேன் Chords

அவர் அற்புதமானவரே Chords

அவர் எந்தன் சங்கீதமானவர் Chords

அவர் இல்லாமல் நான் என்றும் இல்லை Chords

அவரே என்னை என்றும் காண்பவர் அவரே Chords

அய்யாமாரே அம்மாமாரே Chords

அழைத்தவரே அழைத்தவரே Chords

ஆதாரமே Chords