உன்னதர் நீரே மாட்சிமை நிறந்தவரே

உனக்காகவே நான் காத்திருக்கிறேன்

நான் என் நேசருடையவன் என் நேசர் என்னுடையவர்

இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே

உயரமும் உன்னதமுமான

வாக்குப் பண்ணினவர் மாறிடார்

எல்லாவற்றிலும் மேலானவர்

எழுப்புதலே எங்கள் வாஞ்சை

நானே உன்னை சுகமாக்கும் பரிகாரியான தெய்வம்

உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு

உந்தன் மஹா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே

தூய ஆவியானவரே

பிசாசானவன் தோற்றுப்போனவன்

துதிகளால் அவரை உயர உயர்த்துவேன்

யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்

உந்தன் சமுகம் எனக்கானந்தமே

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம் நாமம் தேனிலும் மதுரமையா

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம்