யா யா யாயி யாயி யா

யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ

யாக்கோபைப் போல நான் போராடுவேன்

யாக்கோபைப் போல நான் போராடுவேன்

யார் என்னை கைவிட்டாலும்

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்

Yaar Ennai Kaivittalum

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்

யார் என்னை பிரிக்க கூடும்

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும்

யார் பிரிக்க முடியும் என்

யார் பிடிக்க முடியும்

யார் பிடிக்க முடியும்

யார் பிரிக்க முடியும் நாதா

யார் பிரிக்க முடியும் நாதா

யார் பிடிக்க முடியும்

யார் பிரிக்க முடியும்

யார் பிரிக்கமுடியும் நாதா

யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்

யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ

யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ

யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ

யார்? யார்? யார்? நீங்கள்

யார் யாரோ வாழ்விலே

யார் என் காரியமாய் போவான்?

Yaar-Vaendum-Nadha

யாரை நான் புகழுவேன் யாரை நான் அறிகிறேன்?

யாரை நான் புகழுவேன் யாரை நான் அறிகிறேன்?

யாரை நான் புகழுவேன்

யாரைத் தேடுவேன் எங்கு ஓடுவேன்

யாரிடம் சொல்வேன் யாரிடம் சொல்வேன்

யாரிடம் செல்வோம் இறைவா

யாருக்காய் வாழ்கின்றாய் நீ

யாருக்காய் வாழ்கிறாய் நீ?

யாரும் இல்லா நேரத்தில் நான் தவித்த நேரத்தில்

யாருமில்லா நேரத்தில்

யாருமில்லா நேரத்தில்

யாரும் இல்லா நேரத்தில் நான் தவித்த நேரத்தில்

யாரும் இல்லை ராஜா

யாரும் இல்லை ராஜா

யாரும் இல்லை ராஜா

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே

யாக்கோபென்னும் சிறுபூச்சியே

யாக்கோபு என்னும் சிறு பூச்சியே

யாக்கோபென்னும் சிறுபூச்சியே

யெகோவா ராஃப்பா

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

Yaekovaa Thaevanukku Aayiram Naamangal

ஏன் மகனே மகளே இன்னும்

இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்

யேசு நசரையி னதிபதியே பவ நரர்பினை யென வரும்

யேசுவே கிரு பாசனப்பதியே கெட்ட

ஏழைகளின் பெலனே

யேகோவா நிசி யேகோவா நிசி

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய்

யாக்கோபு என்னும் சிறு பூச்சியே

யாக்கோபைப் போல நான் போராடுவேன்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்

யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய்

யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய்

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ

யாக்கோபென்னும் சிறுபூச்சியே

Yakobin Devan

யாக்கோபின் தேவன் துணையானார்

யாரிடம் செல்வோம் இறைவா

யாரிடம் சொல்வேன் யாரிடம் சொல்வேன்

யாருமில்லை என்று

யாருண்டு நாதா என்னை விசாரிக்க

யாருண்டு நாதா என்னை விசாரிக்க

Ye Yogyatha Leni Nannu – ఏ యోగ్యతా లేని నన్నునీవు ప్రేమించినావు దేవా

இயேசு அழைக்கிறார்

இயேசுவே எந்தன் ஆனந்தமே

இயேசுவே எந்தன் ஆனந்தமே

இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை

இயேசுவுக்கே ஒப்புவித்தேன்

ஏதோ கிருபையில வாழ்க்க ஓடுது

ஏதோ கிருபையில வாழ்க்க ஓடுது

ஏன் மகனே இன்னும் இன்னும் பயம் உனக்கு

ஏன் மகனே இன்னும் இன்னும் பயம் உனக்கு

யெகோவா தேவனே

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

யேகோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்

யெகோவா யீரே தந்தையாம் தெய்வம்

யெகோவாயீரே நீர் என் தேவனாம்

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

யோகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

யோகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

Yehova Nisiyae Enthan Jeya Kodiyae

யெகோவா நிசியே எந்தன் ஜெயக்கொடியே

யெகோவா நிசியே எந்தன் ஜெயகொடியே

யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

யெகோவாயீரே தந்தையாம் தேவன்

யெகோவா யீரே எல்லாம் பார்த்து கொள்வீர்

யெகோவாயீரே நீர் என் தேவனாம்

யெகோவாயீரே நீர் என் தேவனாம்

யெகோவா யீரே தந்தையாம் தெய்வம்

யெகோவாயீரே தந்தையாம் தெய்வம்

யெகோவா யீரே தந்தையாம் தெய்வம்

எனக்கெல்லாம் நீரே

யேகோவா தேவனே யேகோவா கர்த்தரே

Yehovah Devane Yehovah Karthare

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

யெகோவா நிசி

யெகோவா நிசி

யேகோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்

யேகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா

யேகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா

யேகோவாயீரே எனக்கெல்லாம் நீரே

யெஹோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன்

யெஷீவா யெஷீவா என்ற நாமம்

யெகோவா நிசியே எந்தன் ஜெயக்கொடியே

யெகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா

யெகோவா தேவனே யெகோவா கர்த்தரே

யெகோவா தேவனே யெகோவா கர்த்தரே

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

Yella Maghimegu Ganathegu

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

Yella Magimaikum

எல்லையில்லா உந்தன் அன்பால்

எல்லாம் முடித்தீரே சிலுவையில்

எல்லாம் உம் கிருபையே

எல்லாவற்றிலும் மேலானவர்

எழுப்புதலே எங்கள் வாஞ்சை

எழும்பிடுவீர் வாலிபரே

எழும்பிப் பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது

எழுப்புதல் அனுப்பும் எழுப்புதல் அனுப்பும்

ஏன் அழுகின்றாய் யாரை நீ தேடுகின்றாய்

ஏன் அழுகின்றாய் யாரை நீ தேடுகின்றாய்

ஏன் அழுகின்றாய் யாரை நீ தேடுகின்றாய்

என் அருள் நாதா யேசுவே

என் பெலன் நீரே அன்பு கூருவேன்

என் தேவனுக்காய் நான் வாழ்ந்திடுவேன்

என் தேவனுக்காய் நான் வாழ்ந்திடுவேன்

ஏன் இந்த கோலம் என் ஐயனே

Yen Indha Kolam – ஏன் இந்த கோலம்

ஏன் இந்தப் பாடுகள் உமக்கு

ஏன் இந்தப் பாடுதான்! சுவாமி

ஏன் இந்தப் பாடுதான்! சுவாமி

ஏன் ஏன் ஏன் இந்த சோதனை?

என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே

என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே

என் நல்லவரின் அன்பை பார்த்தேன்

என் வாழ்வின் முழு ஏக்கமெல்லாம்

என் யேசுவே! உம்மையே நான் நேசிக்கிறேன்

எனது உள்ளம் யாருக்கு தெரியும் இயேசையா

எனது உள்ளம் யாருக்கு தெரியும் இயேசையா

எந்தன் நண்பனே அட எந்தன் நண்பனே

Yenduko Nanninthaga Neevu – ఎందికో నన్నింతగా నీవు

எங்கே சுமந்து போகிறீர் ? சிலுவையை நீர்

எங்குமுள்ளோர் யாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்தரிப்போமே

என்னையே தருகிறேன்

எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில்

என்னப்பா செய்யணும் நான்

என்னப்பா செய்யணும் நான்

ஏனோ எனோ ஏன் இந்த முழுவல்

ஏறுகின்றார் தள்ளாடித் தவழ்ந்து களைப்போடே

ஏறுகின்றார் தள்ளாடித் தவழ்ந்து களைப்போடே

எருசலேம் என் ஆலயம்

எருசலேம் எருசலேம் உன்னை

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசைய்யா உம் நாமம் அறிந்தேன்

இயேசைய்யா உம் நாமம் அறிந்தேன்

Yesappa Ennalum Enakku than

Yesappa Ennalum Enakku than

இயேசப்பா உம்மைத் தேடி வந்தேனே

இயேசப்பா உம்மைத் தேடி வந்தேனே

இயேசப்பா உம்மை தேடி வந்தேன்

இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்

இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்

இயேசப்பா உங்க நாமத்தில்

@ @

யெஷுவா யெஷுவா உயிர்த்தெழுந்த யெஷுவா

யெஷவா யெஷவா என்ற நாமம்

இயேஷுவா அவர் எழுந்திட்டார்

இயேஷுவா அவர் எழுந்திட்டார்

Yeshuve Nee Enikkai Ithrayere – യേശുവെ നീ എനിക്കായ് ഇത്ര ഏറെ

Yessappa Neenandhre Nanna Ghishta

இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு அழைக்கிறார்

இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு அழைக்கிறார்

இயேசு அற்புதமானவரே இயேசு அற்புதமானவரே

இயேசு அற்புதமானவரே இயேசு அற்புதமானவரே

இயேசு அழகு இயேசு அழகு

இயேசு பாலகா என்

இயேசு பாலனாய் பிறந்தார்

Yesu Balanai Piranthar – இயேசு பாலனாய் பிறந்தார்

இயேசு தேவா உம் பிரசன்னம்

இயேசு தேவனை வாழ்த்திடுவோமே

இயேசு என் அஸ்திபாரம் ஆசை எனக்கவரே

இயேசு என் அஸ்திபாரம் ஆசை எனக்கவரே

Yesu En Asthipaaram Aasai Enakkavarae

இயேசு என் பரிகாரி

இயேசு என் பரிகாரி இன்ப

இயேசு என் தலைவர் ஜீவனின் அதிபர்

இயேசு என் வாழ்வின் ஜோதியாய்

இயேசு என் வாழ்வில் வந்ததினால்

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

Yesu Enakku Jeevan Thanthaare – இயேசு எனக்கு ஜீவன்

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே

இயேசு எந்தன் மேய்ப்பர் எனக்கொன்றும் குறையில்லை

இயேசு எந்தன் வாழ்வில் பெலனானார்

இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு

இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்

Yesu Engal Maeyppar Kannnneer Thutaippaar

இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்

இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர்

இயேசு என்னை கைவிடமாடார்

இயேசு என்னை கைவிடமாடார்

ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னா

Yesu Ennai Ratchithaarae

இயேசு என்னில் வந்தார்

இயேசு என்னில் வந்தார்

இயேசு என்னோடு இருக்கிறார்

இயேசு என்னோடு இருப்பத நெனைச்சிட்டா

இயேசு என்னோடு இருப்பதால் எனக்கு பயமில்லை

இயேசு என்னோடு இருப்பதால் எனக்கு பயமில்லை

இயேசு என்னோடு இருப்பத நெனச்சிட்டா

இயேசு என்னோடு இருப்பத நெனைச்சிட்டா

இயேசு என்னும் நாமத்தில்

இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு

இயேசு என்னும் நாமத்தில்

இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு

இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு

இயேசு எந்தன் மேய்ப்பர் எனக்கொன்றும் குறையில்லை

இயேசு என்தன் நேசரே

இயேசு என்தன் நேசரே

இயேசு என்தன் நேசரே

இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பெலனானால்

Yesu Enthan Vaalvin Pelanaanaar

இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பெலனானால்

இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பெலனானார்

இயேசு எந்தனோடிருப்பதால்

இயேசு இராஜனின் திருவடிக்கு சரணம் சரணம் சரணம்!

இயேசு இரட்சகரின் பிறந்த நாள் இதுவே

இயேசு இரட்சகரின் பிறந்த நாள் இதுவே

இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமையுள்ளது

இயேசு கற்பித்தார் ஒளி வீசவே

இயேசு கற்பித்தார் ஒளி வீசவே

இயேசு கற்பித்தார் ஒளி வீசவே

இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே

இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே

Yesu Kiristhuvin Anpu

Yesu Kiristhuvin Anpu Entum Maaraathathu

இயேசுகிறிஸ்துவின் நல்சீடராகுவோம்

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

இயேசுக் கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

இயேசு கூட வருவார்

இயேசு கூட வருவார்

இயேசு கூட வருவார்

இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே

இயேசு கிறிஸ்து என் ஜீவன்

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

இயேசு கிறிஸ்து என் ஜீவன்

இயேசு கிறிஸ்து என் ஜீவன்

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது

கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது

இயேசு மகாராஜனே

இயேசு மகாராஜனே

இயேசு மணவாளனே நேசமணர்க்கீயுமே

இயேசு மணவாளனே நேசமணர்க்கீயுமே

இயேசு மானிடனாய்ப் பிறந்தார்

இயேசு மானிடனாய்ப் பிறந்தார்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

இயேசு மானிடனாய்ப் பிறந்தார்

இயேசு நாமம் போற்றித் துதி அல்லேலூயா

இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம்

Yesu Naamam Uyirntha

அவர் நாமமே மதுரமதே

இயேசு நாமமே ஜெய நாமமே

இயேசு நாமமே ஜெய நாமமே

இயேசு நாமம் சொல்ல சொல்ல

இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு நேசிக்கிறார்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் அவர் வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் பாட்டுப் பாடுங்கள்

இயேசு நல்லவர் பாட்டுப் பாடுங்கள்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் நம்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

Yesu Nallavar Yesu Vallavar – இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நம் பிணிகளை ஏற்றுக் கொண்டார்

இயேசு நம் பிணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார்

இயேசு நாமம் எந்தன் வாழ்வில் போதுமே

இயேசு நாமம் பாடப்பாட

இயேசு நாமம் உயர்த்திடுவோம்

இயேசு நாமம் உயர்த்திடுவோம்

இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம்

இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம்

இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம்

இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம்

இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம்

யேசு நசரையினதிபதியே

யேசு நசரையி னதிபதியே பவ நரர்பினை யென வரும்

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே

இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு நேசிக்கிறார்

இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே

இயேசு பாலகா என்

இயேசு பாலனாய் பிறந்தார்

இயேசு பாதம் எனக்குப் போதும்

இயேசு பாலகா என்

இயேசு பாதம் எனக்குப் போதும்

இயேசு பாதம் எனக்குப் போதும்

இயேசு பிறந்துவிட்டார் மெசியாவும் வந்துவிட்டார்

இயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே

இயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே

இயேசு பிறந்தாரே எந்தன் உள்ளத்திலே

இயேசு பிறந்த நாளிது வானம் மகிழ்ந்து ஒளிருது

இயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே

இயேசு போதுமே

இயேசு போதுமே

இயேசு போதுமே

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்

இயேசு ராஜன் ஏழைக் கோலம்

இயேசு ராஜனே நேசிக்கிறேன் உம்மையே

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு

இயேசு ராஜா என் இயேசு ராஜா

இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்

இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்

இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசு ராஜா நன்றி என்று சொல்லுகிறேன்

இயேசு ராஜா உம் இதயத் துடிப்பை

இயேசு ராஜா உம் இதயத் துடிப்பை

இயேசு ராஜா உம் இதயத் துடிப்பை

இயேசு ராஜா உம் நாமத்தை

இயேசு ராஜா உம் நாமத்தை

இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்

இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்

இயேசு இராஜா வீட்டுப்பிள்ளை

இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார்

இயேசு இராஜன் வந்துவிட்டார்

இயேசு ராஜனே

இயேசு ராஜனே

இயேசு ராஜனே நேசிக்கிறேன் உம்மையே

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு

இயேசு ரட்சகனே இனிக்கும் செங்கரும்பே!

இயேசு ரட்சகர் பெயரைச் சொன்னால்

இயேசு ரட்சகர் பெயரைச் சொன்னால்

இயேசு ரட்சகர் பெயரைச் சொன்னால்

இயேசு ரட்சகர் பெயரைச் சொன்னால்

இயேசு இரத்தம் என்மேலிருப்பதால்

இயேசு சொன்னதைக் கேள்

இயேசு சுமந்து கொண்டாரே

இயேசு சுமந்து கொண்டாரே

இயேசு சுமந்து கொண்டாரே

இயேசு தானே அதிசய தெய்வம்

இயேசு தானே அதிசய தெய்வம்

இயேசு தானே அதிசய தெய்வம்

இயேசு திருநாமம் ஈய உயர் மகிமையில் ஜெய மகிழ்

இயேசு திருநாமம் ஈய உயர் மகிமையில் ஜெய மகிழ்

இயேசு திருநாமம் ஈய உயர் மகிமையில் ஜெய மகிழ்

இயேசு உமதைந்து காயம்

Yesu Valvu Kodukirar – இயேசு வாழ்வு கொடுக்கிறார்

இயேசு இயேசு என்று அழைத்து

இயேசு இயேசு இயேசு என்று சொல்ல ஆசைதான்

இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன்

இயேசுவே ஆண்டவர்

இயேசுவே என் சுவாசமே

இயேசுவே என் இயேசுவே

இயேசுவே எனக்காக மரித்தீரே

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே

இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை வைத்துக்கொள்ளும்

இயேசுவே கல்வாரியில் என்னை வைத்துக்கொள்ளும்

இயேசுவே கிருபாசனப்பதியே கெட்ட

இயேசுவே ஒளி வீசும்

யேசுவே திருச்சபை ஆலயத்தின்

இயேசுவே உம் அருகினிலே

இயேசுவே உம் நாமத்தினால்

இயேசுவே உம் நாமத்தினால்

இயேசுவே உம் நாமத்தினால்

இயேசுவே உம்மை பாடுவேன் நான்

இயேசுவே உங்க கிருபையே

இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால்

இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன்

Yesuvae, Kirupaasanappathiyae

Yesuvae, Ummai Thiyaaniththaal

இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்

இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்

இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்

இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக் கொண்டேன்

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை

இயேசுவை நம்பி பற்றிக்

இயேசுவை நம்பினோர்மாண்டதில்லை என்னென்னதுன்பங்கள்

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை

இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக்கொண்டேன்

இயேசுவை நம்பு

இயேசுவை நேசிக்க தொடங்கினேன்

இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக்கொண்டேன்

இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை

இயேசுவைப் போல்

இயேசுவைப் போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில்

இயேசுவை போல் ஒரு தெய்வத்தை நான் என்றும்

இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை

இயேசுவைப் போல் ஒரு நேசர் இல்லை

இயேசுவைப் போல் ஒரு நேசர் இல்லை

இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வமில்லை

இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை

இயேசுவை போல் ஒரு தெய்வத்தை நான் என்றும்

இயேசுவைப் போல் யாரும் இல்லை

Yesuvaip Pinpattum Manitharkal Yaar

இயேசுவைப் பின்பற்றும் மனிதர்கள் யார் இந்தப் பூவுலகில்?

இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை

ஏசுவையே துதிசெய் நீ மனமே

Yesuvaiye Thuthi Sei – ஏசுவையே துதிசெய்

ஏசுவையே துதிசெய் நீ மனமே

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்

இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ஆண்டவர்

இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ஆண்டவர்

இயேசுவே ஆண்டவர்

இயேசுவே தேவன் என் அன்பரே

இயேசுவே என் தெய்வமே

இயேசுவே என் தெய்வமே

Yesuve En Priyane – യേശുവേ എൻ പ്രിയനെ

இயேசுவே என்னை நீர் முழுமையாய் அறிவீர்

இயேசுவே என்னை நீர் முழுமையாய் அறிவீர்

இயேசுவே எந்தன் ஆத்ம நேசரே உம்மை

இயேசுவே ஜீவ மலரே

யேசுவே கிரு பாசனப்பதியே கெட்ட

இயேசுவே நீர் நல்லவர்

இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே

இயேசுவே உம் சமுகத்தில் நான் வருகையில்

இயேசுவே உம்மை தியானித்தால்

இயேசுவே உம்மை பாடுவேன் நான்

இயேசுவே உம்மை பாடுவேன் நான்

Yesuve Ummai Pola – இயேசுவே உம்மைப் போல

இயேசுவே உம்மைப்போலாக

இயேசுவே உம்மை உயர்த்திடுவேன்

இயேசுவே உன்னைக் காணாமல் இமைகள் உறங்காது

இயேசுவே உந்தன் மாசில்லா இரத்தம்

இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன்

இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன்

இயேசுவே இயேசுவே

இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ

இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ

இயேசுவின் அன்பை தியானிக்கையில்

இயேசுவின் அன்பினை அறிவித்திட

இயேசுவின் அன்பில் மூழ்கவும்

Yesuvin Anpinai Ariviththida

Yesuvin Atichchuvattil NadappaeாM

இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை

இயேசுவின் கைகள் காக்க

இயேசுவின் கைகள் காக்க

இயேசுவின் கைகள் காக்க

இயேசுவின் கரங்களைப் பற்றிப் கொண்டேன் நான்

இயேசுவின் கரங்களைப் பற்றிக்கொண்டேன் நான்

இயேசுவின் கரங்களைப் பற்றிக்கொண்டேன் நான்

இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு

இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு

இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு

இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு

இயேசுவின் மார்பினில் சாருவேனே

இயேசுவின் மார்பினில் சாருவேனே

இயேசுவின் மார்பினில் சாருவேனே

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்

இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்

இயேசுவின் நாமம் எல்லாவாற்றிற்கும்

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

இயேசுவின் நாமம் ஓங்கிடவே

இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு

இயேசுவின் நாமத்தினால் கூடிடும் சமயங்களில்

இயேசுவின் நாமத்தினால் கூடிடும் சமயங்களில்

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நமாம்

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு

இயேசுவின் ஒதுக்கில் நான் இறக்க அருள்புரியும்

இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்

இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்

இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்

இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன்

இயேசுவின் பின்னே போகத் துணிந்தேன்

இயேசுவின் பின்னே

இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன்

இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன்

இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன்

இயேசுவின் பின்னே நானும் சென்று

இயேசுவின் பின்னே போகத் துணிந்தேன்

இயேசுவின் பின்னே

இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமையுள்ளது

இயேசுவுக்கே மகிமை

இயேசுவுக்கே மகிமை

இயேசுவுக்கே ஒப்புவித்தேன்

யேசுவுக்கு நமது தேசத்தைச் சொந்தமாக்கப்

இயேசுவுக்கு நன்றி சொன்னாயா

இயேசுவுக்கு சொந்தமான

இயேசுவின் பின்னே

ஏதாவது ஏதாவது ஏதாவது செய்ய வேண்டும்

ஏதேனில் ஆதி மணம் உண்டான நாளிலே

ஏதேனில் ஆதி மணம் உண்டான நாளிலே

எதிர்பாரா நன்மைகள் வருமே

Yethukkazhukirrai

ஏற்ற நேரம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை

ஏற்றுக்கொண்டருளுமே தேவா! இப்போ

ஏழை என்னை கைவிடாமல்

ஏழை மனு உருவை எடுத்த

ஏழை மனு உருவை எடுத்த

ஏழைகளின் பெலனே

யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனை ஆராதனை

யெகோவா யீரே தந்தையாம் தெய்வம்

யேகோவா நிசி யேகோவா நிசி

Yokkobe_yokkobe

யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்

யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே

யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனை ஆராதனை

யோசனையில் பெரியவரே

யோசனையில் பெரியவரே

யோசனையில் பெரியவரே ஆராதனை ஆராதனை

யோசனையில் பெரியவரே

நீரே என் மறைவிடம்

You are the master

You deserve the Glory

You raise me up

மகிமையே மாட்சிமையே

உம் நாமம் இயேசு

யோவான் : தேவனின் அன்பை சொல்லுது

யூதா கோத்திர சிங்கமும்

யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார்

யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார்

யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே

யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே

யூதாவின் ராஜசிங்கம் நீரே

யூதா கோத்திர சிங்கமும்

யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்

யூத ராஜ சிங்கம் பிறந்தாரே உனக்காய்

யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்

யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார்

யுத்தம் செய்வோர் வாரும் கிறிஸ்து வீரரே!

யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே

யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே

வெற்றி வேந்தன் முன்னே போகிறார்

யுத்தம் செய்வோர் வாரும் கிறிஸ்து வீரரே!

யுத்தம் செய்ய புறப்படுவோம்

யுத்தம் செய்யப் புறப்படுவோம் நாம்

யுத்தத்திற்கென் கரங்களை

யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்