துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே

நீர் திறந்தால் அடைப்பவன் இல்லை

யாக்கோபைப் போல நான் போராடுவேன்

உங்க வசனம் மனமகிழ்ச்சியா

அல்லேலூயா பாடுவோம்

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே

எல்ஷடாய் என்ற நாமம் உடையவர்

ஜெயித்தாரே ஜெயித்தாரே இயேசு

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

துதிக்க துதிக்க இன்பம் பெருகுதே

என்னதான் ஆனால் என்ன