யெகோவா ராஃப்பா

பூமிக்கொரு புனிதம் இம்மண்ணில் வந்தது

எப்பத்தா திறக்கப்படுவதாக

இந்தக் கல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன் மத் :

காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணுவார்

இராஜாதி இராஜாவாம் கர்த்தாதி கர்த்தராம்

கலங்காதே கண்மணியே

எதிர்பாரா நன்மைகள் வருமே

விரைந்து வாருமே மேசியாவே

என்னையே தருகிறேன்

கர்த்தருக்குக் காத்திருப்போர்

ஆவியானவரே ஆவியானவரே

ஆஹா ஓஹோன்னு கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார்

வாழ்வின் ஆதாரமே தாழ்வில் என் பெலனே

மகிழ்ச்சியோடே அவர் சந்நிதி முன்னே

இந்த கல்லின்மேல்

புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும்

என்னை ஆனந்த தைலத்தால்

எல்லாம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே

ஊற்றுங்கையா ஊற்றுங்கையா பெருமழையாக

வாரும் ஐயா போதகரே

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே