என்றென்றும் உள்ள தேவ கிருபை

ஒன்றும் இல்லாத வேளையில் எல்லாம்-

எந்தன் தாயின் வயிற்றில்-

தண்ணீரை கடக்கும் போதும்

தாய் மறந்தாலும் அவர் உன்னை

பரலோக ராஜாவே

அகிலத்தை ஆளும் தெய்வம்

ஆராதனை ங ஆராதனை க

ஆண்டவர் இயேசுவின்

ஆராதனை செய்வோமே

கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் நான்

மரணம் துதியாது பாதாளம் துதியாது

உலக கன மகிமை எல்லாம்

உன்னில் நற்கிரியை தொடங்கினவர்

மேகங்களில் ஆரவாரத்தோடு

கர்த்தர் பெரியவர் எங்கள்

தேவ ஆவியே!

நீர் எந்தன் கோட்டை

பரலோக ராஜாவே

இயேசுவைப் போல் ஒரு நேசர் இல்லை

இஸ்ரவேலின் தேவனே எங்கள்

சாரோனின் ரோஜாவே

ஆனந்தமே! ஆனந்தமே! ஆனந்தமே!

இந்த நாள் வரையில் என்னை நடத்தினார்

அன்பாய் நடத்தும் ஆவியே

வழிநடத்தும் வல்ல தேவன்

உம்மையன்றி யாருண்டு

அன்பே தூய அன்பே

துதிப்பேன் துதிப்பேன்

கன்மலையின் குரல் இதுவே

நீதிமான் செழித்து வாழ்வான்

ஏன் ஏன் ஏன் இந்த சோதனை?

சிறகொடித்த பறவைப்போல

கர்த்தர் பெரியவர் நம் அப்பா பெரியவர்