இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக Chords

குறைவின்றி காத்து Chords

இடுக்கமான வாசல் வழியே Chords

இகபரமதிலே அகபரன் அவரை Chords

இம்மானுவேலனாய் நம்மோடு இருக்கவே Chords

இம்மானுவேலின் இரத்தத்தால் Chords

இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த Chords

இம்மட்டும் கைவிடா தேவன் Chords

இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் Chords

இந்தியன் என்று சொல்வோம் Chords

இனிய இக்காலை Chords

இனியும் உம்மை கேட்பேன் Chords

இனியும் உம்மோடு கிட்டி சேர Chords

இந்நாளில் இயேசு நாதர் Chords

இணையில்லா நாமம் இயேசுவின் நாமம் Chords

இன்னமும் தாமதமேன் Chords

இன்னும் எத்தனை தூரம் Chords

வானம் திறக்கனும் Chords

இன்ப நேசர் இயேசுவே Chords

இன்ப நேசர் இயேசுவே Chords

இன்ப இயேசுவின் இணையில்லா Chords

இன்பமிதே பேரின்பமிதே Chords

இந்த கல்லின்மேல் என் சபையை கட்டுவேன் Chords

இந்த மேகங்களை கடந்து Chords

இந்த மட்டும் காத்த எபெனேசரே Chords

இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணினார் Chords

இந்த நாள் வரை என்னைக் காத்திட்ட Chords

இந்த நாளை நான் சமர்ப்பித்தேன் Chords

இந்த நாளைத் தந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் Chords

இந்த பூமியில் நீ வாழும் வாழ்க்கை Chords

இந்த திருமணமே தேவன் தந்த மணமே Chords

இந்த உலகத்தை படைச்ச ஆண்டவன் யாரு Chords

இந்தியா இந்தியா இந்தியா Chords

இந்தியாவில் இயேசு நாமம் Chords

இன்று காணும் எகிப்தியனை Chords

இன்று கண்ட எகிப்தியனை Chords

இன்று கண்ட எகிப்தியனை காண்பதில்லை Chords

இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார் ஆ அல்லேலூயா Chords

இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் Chords

இப்போதும் எப்போதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் Chords

இராஜா உம் மாளிகையில் Chords

இராஜா உம்மைப் பார்க்கணும் Chords

இராஜாதி இராஜாவைக் கொண்டாடுவோம் Chords

இராக்கால நேரம் ராஜா உம் பாதம் Chords

இரைச்சலின் சத்தம் கேட்கணும் Chords

இறைவனை நம்பியிருக்கிறேன் Chords

இரக்கங்களின் தகப்பன் இயேசு Chords

இரங்கணுமே தேவா இரங்கணுமே Chords

இரங்கும் இரங்கும் கருணை வாரி Chords

இரட்சகர் வந்ததால் Chords

இரட்சண்யக் கொம்பு இயேசு Chords

இரட்சண்யம் மகிமை துதிகனம் வல்லமை Chords

இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே Chords

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம் Chords

இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன் Chords

இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட Chords

இருக்கிறார் இருக்கிறார் இயேசு Chords

ஞானியாய் சுற்றித்திரிந்தாலும் Chords

இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில் Chords

இருள் சூழும் காலம் இனி வருதே Chords

இருள் சூழும் வேளையிலே நான் Chords

இருளில் வாழும் Chords

இருந்தவர் இருப்பவரே Chords

இருதயம் இயேசுவின் சிங்காசனம் Chords

இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு Chords

இஸ்ரவேலே மனம் திரும்பு உன் நேசர் வருகிறார் Chords

இஸ்ரவேலே பயப்படாதே Chords

இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபுவாய் Chords

இஸ்ரவேலின் ஜெய பெலனே Chords

இஸ்ரவேலின் ராஜாவே Chords

இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் Chords

இஸ்ரவேலின் துதிக்களுக்குள் Chords

இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமே Chords

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே Chords

இதயம் நன்றியுடன் Chords

இதயமே இதயமே Chords

இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் Chords

இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் Chords

இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி Chords

இதோ ஒரு திறந்த வாசல் Chords

இதோ சகோதரர் ஒருமித்து Chords

இது அதிசயமே எனக்கானந்தமே Chords

இது எப்படி ஆகும் என்று தெரியுமா Chords

இது கர்த்தராலே வந்த காரியம் Chords

இது தெரியாதா… கேட்டதில்லையா Chords

இதுவே காலம் இதுவே காலம் Chords

இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து Chords

இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக Chords

இவர் யாரோ இவர் யாரோ Chords

இயேசப்பா எந்நாளும் எனக்கு தான்-அவர் Chords

இயேசப்பா நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரம் Chords

இயேசய்யா உந்தன் முகத்தை தேடி ஆசையாய் வருகிறேன் Chords

இயற்கையின் அழகில் Chords