வா என்றழைக்கும் தெய்வ சத்தம் Chords

வா மனிதா வா வா இயேசுவை சந்திக்க வா Chords

வா பாவி மலைத்து நில்லாதே வா Chords

வாய்க்கால்கள் ஓரத்திலே Chords

வாக்களித்த அனைத்தையும் Chords

வாக்கு மாறா தேவரீரே Chords

வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார் Chords

Vaakkuraiththavarae Chords

வாக்குரைத்தவரே நீர் உண்மையுள்ளவறே Chords

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்கினீர் Chords

வாலாக்காமல் என்னை தலையாக்குவார் Chords

அல்லேலுயா துதி உமக்கே Chords

மேலாக்கினீர் Chords

வாலிப பிராயத்தில் தேவனை தேடு Chords

வாலிபரே கன்னியரே பாடு Chords

வாலிபரே நீர் புறப்படுவீர் Chords

வாலிபத் தம்பி வாலிபத் தங்கச்சி கேட்டுக்க Chords

வாழ்க்கை என்னும் படகில் Chords

வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி Chords

வாழ்த்துகிறேன் இயேசு ராஜா Chords

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் Chords

வாழ்வே நீர் தானையா Chords

வாழ்வே நீர்தானய்யா Chords

வாழ்வது உமக்காய் வாழ்வது உமக்காய் Chords

வான் புறாவே எங்கள் மீது வந்தமர்ந்திடும் Chords

வான பராபரனே இப்போ Chords

வான பரன் நம் இயேசு ராஜன் Chords

வான தூதர்களே வாழ்த்து பாடுங்கள் Chords

வானாதி வானமே போற்று Chords

வானாதி வானவர் நம் இயேசுவை Chords

வானம் இருட்டிருச்சி நிலவும் வெளிச்சிருச்சி Chords

வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார் Chords

வானம் பூமி படைத்த தேவன் Chords

வானம் பூமி யாவையும் Chords

வானமண்டலம் பொல்லாத சேனைகள் Chords

வானங்களே மகிழ்ந்து பாடுங்கள் Chords

வானத்தில் ஓர் நட்சத்திரம் Chords

வானத்தில் இயேசு தோன்றிடும் Chords

வானத்திலே மின்மினிக் கூட்டம் Chords

வானில் காகளம் முழங்கிடவே Chords

வான்புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம் Chords

வார்த்தை இல்லை என் நெஞ்சில் Chords

வார்த்தை மாறிடிரே Chords

வார்த்தையை அனுப்பியே Chords

வாரும் ஐயா, போதகரே Chords

வாரும் தூய ஆவியே Chords

வாரும் தூய ஆவியே Chords

வாரும் வாரும் மகத்துவ தேவனே Chords

வாருங்க என் நேசரே Chords

வாருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே Chords

வாசலண்டை நின்று ஆசையாய் தட்டும் Chords

வாதை உந்தன் கூடாரத்தை Chords

வாய்க்கால்கள் ஓரத்திலே Chords

வேலைக்காரன் கண்கள் Chords

வேண்டாம் உனக்கு கோபம் வேண்டாம் Chords

வேறே ஒன்றும் வேண்டாமே Chords

வேத புத்தகமே வேத புத்தகமே Chords

வேறு ஒரு ஆசை இல்ல Chords

வைகறையில் Chords

வைகறையில் (காலைநேரம்) உமக்காக Chords

வைத்தீரே முற்றுப்புள்ளியை Chords

வழி சொன்னவர் Chords

வழியைக் கர்த்தருக்குக் கொடுத்துவிடு Chords

வழியென்றால் எது Chords

வழியும் நீரே ஒளியும் நீரே Chords

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே Chords

வழியுண்டு ஒரேயொரு Chords

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை Chords

வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை Chords

வல்ல தேவனை இன்றே Chords

வல்லமை தாருமே Chords

வல்லமை தேவை தேவா Chords

வல்லமையின் ஆவியானவர் Chords

வல்லமையின் தேவனே Chords

வல்லவரே நல்லவரே Chords

வழுவாது காத்திட்ட வல்லவரே Chords

வனாந்திர யாத்திரையில் Chords

வனாந்திரம் வயல்வெளியாகும் Chords

வணங்கா கழுத்துள்ள ஆண்களே Chords

வானாதி வானவர் நம் இயேசுவை Chords

வந்தாச்சு வந்தாச்சு Chords

வந்தனம் வந்தனமே! Chords

வந்தருளும் தூய ஆவியே Chords

வரம் தர வா மனுவேலா Chords

வரவேண்டும் Chords

வரவேணும் எனதரசே Chords

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே Chords

வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவரே Chords

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிறாரே Chords

வசதியைத் தேடி ஓடாதே Chords

வற்றாத நீருற்று போலிருப்பாய் Chords

வாழ்வின் ஆதாரமே Chords

வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் Chords

வீராதி வீரர் இயேசு சேனை நாங்கள் Chords

வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம் Chords

வென்றனரே நம் இயேசு பரன் Chords

வெப்பமிகு நாட்களில் அச்சமில்லையே Chords

வெப்பமிகு நாட்களில் அச்சமில்லையே Chords

வெட்கபட்டு போவதில்லை Chords

வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை ஒருபோதும் Chords

வெற்றி சிறந்தார் வெற்றி சிறந்தார் சிலுவையிலே Chords

வெற்றி சிறந்தாரே இயேசு Chords

வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம் Chords

விடாக் கண்டன் கொடாக் கண்டன் வாழ்க்கை வாழாதே Chords

விடை அறியா காலங்கள் Chords

விடுதலை நாயகன் வெற்றியைத் தருகிறார் Chords

விடுதலை தாருமே Chords

விடுதலை விடுதலை விடுதலை Chords

விளைந்த பலனை அறுப்பாரில்லை Chords

விலையேறப் பெற்ற Chords

விலையேறப் பெற்றதிருர்த்தமே [கல்வாரியின் கருனணயிதே] Chords

விழித்திடு விழித்திடு Chords

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை Chords

விழுந்தவன் எழுந்திருப்பதில்லையோ Chords

விண்ணக மேகம் இறங்கணும் Chords

விண்ணப்பம் கேட்பவரே Chords

விண்ணப்பத்தைக் கேட்பவரே Chords

விண்ணப்பிக்கும் ஆவியே Chords

விண்ணாக காற்றே நீர் Chords

விண்ணிலும் மண்ணிலும் உம்மைத்தவிர Chords

விண்ணின் மைந்தன் மண்ணில் Chords

விண்ணின் தேவன் இயேசு தேவன் Chords

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சொந்தக்காரர் நீர்தானே Chords

விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா! Chords

விரும்புகிறதை செய்யாமல் Chords

விசுவாசக் கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது Chords

விசுவாசமே நம் ஜெயமே Chords

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் Chords

விசுவாசியின் காதில் பட Chords

விதைப்பும் அறுப்பும் பூமியின் Chords

சாத்தான் கையிலும் மனுஷன் கையிலும் Chords

விழி மூடியும் நீர்த்துளி வழியுதே Chords