நாதா இரக்கமில்லையோ

நாடுங்கள் நாடுங்கள் நாடுங்களே

நாள் முழுதும் பாட வரம் தாராய் இயேசு

நாளைய தினத்தைக் குறித்து பயமில்லை

நாளாம் நாளாம் புனித நாளாம்

நாளைய தினத்தைக் குறித்து பயமில்லை

நாளெல்லாம் நினைக்கிறேன்

நாளும் உம்மை உயர்த்துவேன்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நாம் ஆராதிக்க வேறொரு தெய்வம்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன்

விடுவிக்கவல்லவரே எரிகின்றஅக்கினிக்கும்ராஜாவிற்கும்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

உள்ளத்தில் எழுப்புதல் தாரும்

நாம் கிரகிக்ககூடாத

நாம் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும்

நாம் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும்

நாம் நித்திரை செய்து

நாமே திருச்சபை கிறிஸ்துவின் திரு உடல்

நாமே திருச்சபை கிறிஸ்துவின் திரு உடல்

நாமே திருச்சபை கிறிஸ்துவின் திருஉடல்

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு நல்லவர்

நான் ஆராதிக்க வேறொரு தெய்வமில்லை

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு நல்லவர்

அவர்தேவனாயினும்என்னோடுபேசுகின்றாரே

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே

நான் அல்ல இனி இயேசுவே என்னில்

நான் அனாதை என்று அழுதேன்

Naan Anaathai Endru Aluthaen

நான் ஆண்டவருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன்

நான் பலவீன தோஷியாம்

நான் பயப்படும் நாளினிலே

நான் பயப்படும் நாளிலே

நான் பயப்படும் நாளினிலே

நான் பிரம்மித்து நின்று பேரன்பின்

நான் தேவரீரை கர்த்தரே

நான் என் நேசருடையவன் என் நேசர் என்னுடையவர்

நான் என் நேசருடையவன் என் நேசர் என்னுடையவர்

நான் என் நேசருடையவன் என் நேசர் என்னுடையவர்

நான் என் சொந்தமல்ல ஆனால்

நான் எங்கே ஓடுவேன்

நான் என்னைத் தந்தேனே

நான் என்னை தந்தேனே இன்று தந்தேனே

நான் என்னைத் தந்தேனே இன்று தந்தேனே

நான் என்னை தருகின்றேன்

இயேசுவைப் பின்பற்றுவேன்!

நான் எதற்காக பிடிக்கபட்டேனோ

நான் இயேசுவின் பிள்ளை

நான் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம்

நான் காத்து நிற்கிறேன்

நான் காணாமற்போன ஆடல்லவோ

நான் கண்டேன் நான் கண்டேன்

நான் மன்னிப்படைய நீர் தண்டிக்கப்பட்டீர்

நான் மூவரான ஏகரை

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

நான் நானே கர்த்தர்

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

Naan Naanagave – நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு மேடுகள்

நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு மேடுகள்

நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு மேடுகள்

நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு மேடுகள்

Naan Nadanthu Vantha Pathaigal Karadu Medugal

நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர்

நான் நல்லவன் இல்லை ஆண்டவரே

துதிக்கு பாத்திரர் நீர்தானைய்யா

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு

நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர்

நான் நேசிக்கும் தேவன்

நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார்

நான் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும்

நான் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும்

Naan Nirkiren

நான் நிற்கும் பூமி நிலைகுழைந்து அழிந்தாலும்

நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும்

நான் நிற்கும் பூமி நிலைகுலைந்து அழிந்தாலும்

நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும்

நான் நிற்பதும் நிர்மூலமகாததும்

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே

நான் ஒரு பாவ

நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவி

நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவி

நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு பாவி

நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை

நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை

நான் ஒருபோதும் உன்னை

நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதுமில்லை

நான் பாட வருவீர் ஐயா

நான் பாட வருவீர் ஐயா

நான் பாட வருவீரைய்யா

நான் பாட வருவீரையா

நான் பாடி மகிழும் நேரம்

நான் பாடும் கானங்களால்

நான் பாடும் கானங்களால்

தேவனே நீர் தூரமாய்

நான் பாடும் கானங்களால்

நான் பாவச் சேற்றினிலே வாழ்ந்தேன்

நான் பாவி தான்

நான் பாவி தான் ஆனாலும் நீர்

நான் பாவி தான் ஆனாலும் நீர்

நான் பாவிதான் ஆனாலும் நீர்

மன்னிப்பின் அதிபதி இயேசு

நான் பாவிதான் ஆனாலும் நீர்

நான் பாவிதான் ஆனாலும் நீர்

நான் பாடும் போது என் உதடு

நான் பாவி தான் ஆனாலும் நீர்

நான் பயப்படும் நாளினிலே

நான் பயப்படும் நாளினிலே

நான் பயப்படும் நாளினிலே

நான் பிரமித்து நின்று பேரன்பின்

நான் பிரம்மித்து நின்று பேரன்பின்

நான் பிரம்மித்து நின்று பேரன்பின்

நான் பிரம்மித்து நின்று பேரன்பின்

நான் போற்றிப் பாடுவேன் என் இயேசு இராஜாவை

நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன்

நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன்

நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன்

நான் சுகமானேன் நான் சுகமானேன்

நான் சுகமானேன்

நான் தங்கும் விடுதியின் நான்கு சுவர்களில்

நான் தூதனாக வேண்டும்

Naan Ubathirava Pattathu

நான் உம்மை மறந்தாலும் நீர்

நான் உம்மை மறந்தாலும் நீர்

நான் உம்மை முழுமனதால்

ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசிவரை

நான் உம்மை நோக்கி

நான் உம்மை பாடிட

நான் உம்மை பற்றி

நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா

நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா!

நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா!

நான் உம்மை உறுதியாக

நான் உம்மை உறுதியாக

இயேசு சமாதானம் அருளுவார்

நான் உம்மை உறுதியாக

நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா!

நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா வீண் வெட்கம் அடையேன

நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா வீண் வெட்கம் அடையேன்

நான் உம்மிடத்தில் வந்தபோதெல்லாம்

Naan Ummidathil vantha pothellam - 

நான் உனக்கு போதித்து

நான் உனக்கு போதித்து நடக்கும் பாதையை

-நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன்

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம்

நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம்

நான் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம்

நான் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம்

நான் வாழுவேன் (2)

நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடு தான் (இயேசுவே)

நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடு தான் இயேசுவே

Naan Valnthalum Ummodu Thaan

நான் வித்தியாசமானவன்

நான் ஏன் என்று என்னி

நான் எங்கே போனாலும்

நான் எங்கே போனாலும்

நான் எங்கே போனாலும்

நான் இயேசுவின் ஒளியில் நடக்கிறேன்

நான் இயேசுவின் பிள்ளை

நான் இயேசுவின் பிள்ளை பயமே இல்லை

நான் இயேசுவின் பிள்ளை பயமே இல்லை

நானே வானின்று இறங்கி வந்த உயிருள்ள உணவு

நானே வழி நானே சத்தியம்

நானல்ல இனி இயேசுவே

நானே உன்னை சுகமாக்கும் பரிகாரியான தெய்வம்

நானே உன்னை சுகமாக்கும் பரிகாரியான தெய்வம்

நானே உன்னை சுகமாக்கும்

நானே வழி நானே சத்தியம்

நானே வழி நானே சத்தியம்

நானே வழி நானே சத்தியம்

நாங்க இரதங்களை குறித்தும் குதிரையை குறித்தும்

நாங்க இரதங்களை குறித்தும் குதிரையை குறித்தும்

கொற சொல்ல மாட்டேன்

நாங்கள் பாவப் பாரத்தால்

நாங்கள் ஆராதிக்கும் எங்கள் தேவன்

நானும் என் வீட்டாரும்

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்

நானும் என் வீட்டாரும்

நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம்

நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம்

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்

நானும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்

நானும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்

இயேசு சோதனையை வென்றவர்

நாற்பது நாள் ராப் பகல்

நாற்பது நாள் ராப் பகல்

நாதா உம் திருக்கரத்தில்

நாதா உம் திருக்கரத்தில்

நாதா உம் வார்த்தை கூறவே

நாதா ஜீவன் சுகம் தந்தீர்

நாதா உம் திருக்கரத்தில் இசைக் கருவி நான்

நாதன் வேதம் என்றும்

நடையில் ஒரு மாற்றம் வேண்டுமே

நடக்க சொல்லி தாரும் இயேசுவே இயேசுவே

நடக்க சொல்லி தாரும் இயேசுவே இயேசுவே

நடக்கச் சொல்லித் தாரும்

நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன்

நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன்

நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன்

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே

நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என் இயேசுவே

நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் என் இயேசுவே

நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்குத்தான்

நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்குத்தான்

நடத்திக் காப்பதுன் கடமை

நாதா நீர் என் தகப்பன்

நடிபிஞ்சு நானாவா

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு

நடு இரவினில் கடும் குளிரினில்

நடுக் குளிர் காலம்

நடுக் குளிர் காலம்

நடுக் குளிர் காலம் கடும் வாடையாம்

நடுக் குளிர் காலம் கடும் வாடையாம்

நடு வானிலே மின்னுதே

நடுக் குளிர் காலம்

நேற்றும் இன்றும் என்றும்

நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசரே உம்திரு

நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசிக்கிறேன் உம்மைத் தானே

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா

நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்! ரட்சணிய வீரரே!

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும் இரட்சண்ய வீரரே

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்!

நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே

நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே

நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே

நல் மீட்பரே இந்நேரத்தில்

நல் மீட்பரே உம்மேலே

நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்! ரட்சணிய வீரரே!

நல் மீட்பர் இயேசு நாமமே

நல் மேய்ப்பன் இவரே

நல் மேய்ப்பர் ஆடுகளுக்காய்

நல் வழியில்

நாளைய தினத்தைக் குறித்து பயமில்லை

நாளைய தினத்தைக் குறித்து பயமில்லை

நல்ல தேவன் நீர்

நல்ல தேவனே ஞான ஜீவனே

நல்ல தேவனே ஞான ஜீவனே

-நல்ல ஜெயம் போர்

நல்ல மேய்ப்பன் நம் இயேசுவே

நல்ல மேய்ப்பன் நீர் தானே

நல்லநாள் ஒரு நல்ல நாள்

-நல்ல நாளிது பாலன் பிறந்த நாள்

நல்ல நண்பன் இயேசு

நல்ல நண்பன் இயேசு என்னை என்றும் காப்பார்

நல்ல பிதா அவர் நல்ல பிதா

நல்ல போர்ச்சேவகனாய் வரும்

நல்ல போர்ச்சேவகனாய் வரும்

நீங்களே எனக்குச் சாட்சிகள்

நல்ல சமாரியன் இயேசு

நல்ல சமாரியன் இயேசு

நல்ல சமாரியன் இயேசு

நல்ல சமாரியன் இயேசு

நல்ல செய்தி இயேசுவை

நல்லாவி ஊற்றும் தேவா

நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும்

நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும்

நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும்

நல்லதையே நான் சொல்லவும் செய்யவும்

நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம்

நான் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம்

நல்லவர் நீர்தானே எல்லாம் நீர்தானே சங்:

நல்லவரே என் இயேசுவே

நல்லவரே தயை உள்ளவரே

நல்லவரே உமக்கு நன்றி

நல்லவரே வல்லவரே

நல்லவரே வல்லவரே

நல்லவரே வல்லவரே

நல்லவரே இயேசு தேவா

நல்லவரே என் இயேசுவே

நல்லவரே என் இயேசுவே

நல்லவரே என் இயேசுவே

நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் காரணரே!!

நல்லவரே உமக்கு நன்றியய்யா

நல்லவரே இயேசு தேவா

நல்லவரே இயேசு தேவா

நல்லவரு நல்லவரு இயேசப்பா

நல்லாவி ஊற்றும் தேவா

நல்லாயன் யேசு சாமி

நள்ளி ராவினில் மாட்டுத் தொழுவமதில்

நள்ளி ராவினில் மாட்டுத் தொழுவமதில்

நல்லிரா நேரம் வெண்பனி மாயம்

நள்ளிரவில் மா தெளிவாய்

நள்ளிரவில் மா தெளிவாய்

நள்ளிரவில் மா தெளிவாய்

நள்ளி ராவினில் மாட்டுத் தொழுவமதில்

நள்ளி ராவினில்

நம் தேவன் அன்புள்ளவர் நம் தேவன் பரிசுத்தர்

நம் தேவன் அன்புள்ளவர் நம் தேவன் பரிசுத்தர்

நம் தேவன் அன்புள்ளவர் நம் தேவன் பரிசுத்தர்

நம் தேவன் வெற்றி சிறந்தார்

நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி

நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி

நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி

நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி

நம் இயேசு நல்லவர்

இயேசு மறுபடியும் வருவார்

நம் கர்த்தர் நல்லவர் நாம்

நம் தேவனைத் துதித்துப்பாடி

நம் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே

நம் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே

நம் இயேசு நல்லவர் ஒருபோதும் கைவிடார்

நம் இயேசு நல்லவர்

நம் இயேசு நல்லவர்

நம் இயேசு நல்லவர்

நம் இயேசு நல்லவர் ஒருபோதும் கைவிடார்

நம் இயேசுவை புகழ்ந்திடுவோம்

நம் இயேசுவைப் புகழ்ந்திடுவோம்

நம் இயேசுவைப் புகழ்ந்திடுவோம்

நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம்

நாமே திருச்சபை கிறிஸ்துவின் திருஉடல்

நமக்காக தேவ பாலகன் பிறந்துவிட்டர்

நமக்கோர் பாலகன் பிறந்தாரே

நமக்கோர் பாலகன் பிறந்தாரே

நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளார் வருவீர்

நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளார் வருவீர்

நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்

நமக்கொரு பாலன் பிறந்தார்

நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்

நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்

நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார்

நமக்கொரு தகப்பன் உண்டுஅவரே நம் தெய்வம்எல்லாமே அவரிலிருந்து வந்தனநாமோ அவருக்காக வாழ்ந்திடுவோம்திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்குத் தகப்பன் இவர்தேவைகளை அறிந்த நல்ல தந்தை இவர்உணவு ஊட்டுகிறார் உடையும் உடுத்துகிறார்அப்பா அப்பா தக்ப்பனேஎன்று கூப்பிடுவோம்ஆட்கொண்டு நடத்துகிறார் அதிசயமாய்உருவாக்கி மகிழ்கின்றார் ஒவ்வொரு நாளும்கேட்பதைக் கொடுத்திடுவார்தட்டும்போது திறந்திடுவார்இரக்கம் நிறைந்த தந்தை அவர்ஆறுதல் அனைத்திற்கும் ஊற்று அவர்கணவனை இழந்தவர்க்குகாப்பாளர் அவர் தானேகுழந்தையாய் இருக்கும் போதே நேசித்தவர்எகிப்தில் இருந்து என்னை அழைத்துக்கொண்டார்கரங்கள் பிடித்துக் கொண்டு நடக்கப்பழக்குகிறார்அன்புக் கரங்களால் அணைத்துக் கொண்டார்பரிவு என்னும் கயிறுகளால் பிணைத்துக் கொண்டார்நுகத்தை அகற்றி விட்டார் ஜெயத்தைத் தந்து விட்டார்

நமக்கொரு தகப்பன் உண்டு

நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளா

நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தாரே

நமக்கொரு தகப்பன் உண்டு

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமஸ்காரம் தேவனே நமஸ்காரமே

நமது இயேசு கர்த்தரென்று

சகாயம் செய்யும் கிருபை

நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம்

நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம்

நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம்

நம்ப வேண்டாம்

நம்பத்தக்க தகப்பனே

நம்பத்தக்க தகப்பனே

நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்

நம்பி வந்த மனிதர்க்கெல்லாம்

நம்பி வந்த யாவருக்கும் நன்மை செய்பவர்

நம்பிவந்தேன் மேசியா

நம்பி வந்தேன் மேசியா

நம்பி வந்தேன் இயேசுவே என்னை குணப்படுத்தும்

நம்பிடுவே னெந்நாளும்

Nambikai udaya siraigaley

நம்பிக்கைக்கு உரியவரே

நம்பிக்கைக்குரியவரே

நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே

நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே

நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே

நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே

நம்பிக்கை நங்கூரம் நீர் தானே

நம்பிக்கை தரும் சிலுவையே

நம்பிக்கைக்கு உரியவரே

என் நம்பிக்கையின் காரணர் நீரே

நம்பிக்கையினால் நீ வாழ்வு பெறுவாய்

நம்பிக்கையினால் நீ வாழ்வு பெறுவாய்

நம்பிக்கையும் நீர் தானே நங்கூரமும்

நம்பிக்கையும் நீர் தானே நங்கூரமும்

Nambikkayum Neer Thane – நம்பிக்கையும் நீர் தானே

நம்பிவந்தேன் மேசியா நான் நம்பிவந்தேனே திவ்ய

நம்பிவந்தேன் மேசியா

நம்பியே வா நல்வேளையிதே உன்

நம்பும் தேவனை நாடி

நம்பும்! இயேசு நாதன் நிற்கிறாராம்

நம்புவேன் உம்மை நம்புவேன்

Nambuven Avarai | RJ Moses

நம்புவேன் இயேசுவை நம்புவேன்

நம்பிவந்தேன் மேசியா

நம்பி வந்தேன் இயேசுவே என்னை குணப்படுத்தும்

நம்பிக்கைக்கு உரியவரே

நம்பிக்கை நங்கூரம் நான் நம்பும் தெய்வமே

நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே

நம்பிக்கைக்கு உரியவரே

நம்பிக்கையினால் நீ வாழ்வு பெறுவாய்

நம்பிவந்தேன் மேசியா

நம்பிவந்தேன் மேசியா

நம்பிவந்தேன் மேசியா நான் நம்பிவந்தேனே திவ்ய

நம்பிவந்தேன் மேசையா நான்

நம்பியே வா நல்வேளையிதே உன்

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு நல்லவர்

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே

நான் அழுதபோது எல்லாம்

நான் எதற்காக பிடிக்கபட்டேனோ

நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர்

நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன்

நான் நிற்பதும் நிர்முலமாகாததும் தேவ கிருபையே

நான் பாவி இயேசுவே என் வாழ்வை மாற்றுமே

நான் உம்மை பாடவும் பாத்திரன்

நான் உம்மை உறுதியாக

நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா வீண் வெட்கம் அடையேன்

நான் உனக்கு போதித்து

நான் உனக்கு போதித்து

நான் உனக்கு சொல்ல வில்லையா

நண்பா கலங்காதே

நண்பனே என் நண்பனே

நண்பரே நாம் ஒன்று கூடுவோம்

நம்பிவந்தேன் மேசியா நான் நம்பிவந்தேனே திவ்ய

நன்றி பலி நன்றி பலி

நன்றிபலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றிபலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றிபலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நாங்கள்

நன்றிப்பலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றி என்ற வார்த்தைக்கு உரியவரே

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா

Nandri Endru Sollugirom Natha – நன்றி என்று சொல்கிறோம்

நன்றி என்று சொல்லுவோம்

நன்றி என்று சொல்லுவோம்

நன்றி மறந்தேன்

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி இயேசையா

நன்றி நன்றி என்று

நன்றி நன்றி என்று நன்றி நன்றி என்று

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி என்று துதிக்கிறேன்

நன்றி நன்றி நன்றி என்று

நன்றி நன்றி நன்றி அய்யா

நன்றி நன்றி நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி இயேசையா

நன்றி நன்றி நன்றி இயேசு

நன்றி நன்றி இயேசுவே

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு

நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு

நன்றிபலி நன்றிபலி

நன்றிபலி நன்றிபலி

நன்றிபலி நன்றிபலி நல்லவரே உமக்குத்தான்

நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றி செலுத்துவாயே என் மனமே நீ

நன்றி சொல்ல வார்த்தையில்லை

நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லையே

நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது

நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது

Nandri Sollamal Irukkave – நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் துதி சொல்லி பாடுவேன்

Nandri Solli Paaduven – நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

Nandri Solli Paduven Nathan – நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி சொல்லி சொல்லி

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

நன்றி சொல்லி இயேசுவைப் பாடுவோம்

நன்றி சொல்லிட வேண்டும்

நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன்

நன்றி உள்ளம் நிறைவுடன்

நன்றி உள்ளம் நிறைவுடன்

இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே

நன்றிபலி நன்றிபலி நல்லவரே உமக்குத்தான்

நன்றிகள் கூறிட நாவொன்று

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் பொங்குதே எமதுள்ளம்

நன்றியால் பொங்குதே எமதுள்ளம்

நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவை

நன்றியால் நெஞ்சம் நிறைந்திடுதே

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவே

நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவை

நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவை

நன்றியோடு அவர் வாசல் நுழைவோம்

நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் எந்தன் இயேசு ராஜனே எனக்காய் நீர் செய்திட்ட நன்மைக்காய் என்றும் நன்றி கூறுவேன் நான்

Nandriyodu Naan Thuthi

Tamil:

Nandriyodu-nalla-deva

நன்றியுள்ள இருதயத்தோடே நான் வருகிறேன்

நன்றியால் உம்மை துதிப்பேன் என்றும்

Nanma Maatrame – നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ

நன்மையேனுஞ்செயத்

நன்மைகள் செய்யா என்னை

நன்மைகள் செய்தவர்க்கு

நன்மைகளின் நாயகனே

நன்மைகளின் நாயகனே

Nanmaigalin Nayagane – நன்மைகளின் நாயகனே

நன்மைகள் செய்து

நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்

நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்

நன்மைகளின் நாயகனே நன்றி சொல்லி மகிழ்கிறேன்

Nanna Yesuve Nanna Yesuve

Prana Priya Prana Priya Chankiley Chora Thannu Enney Veendeduthavancy Veendeduppukara

Nannu Karuninchumo Deva – నన్ను కరుణించుమో దేవా

Nannu Thakumu – నన్ను తాకుము

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா

நன்றி நன்றி நன்றி என்று

நன்றி நன்றி நன்றி என்று

நன்றி ஐயா!

நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றிபலி நன்றி பலி

நன்றிப்பலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் துதி பாடு

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா

நன்றி என்று சொல்லுவோம்

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா

நன்றி நன்றி நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு

நன்றி பலி நன்றி பலி

நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது

நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம்

நன்றி சொல்லிட வேண்டும்

நன்றிப்பலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றிப்பலிபீடம் கட்டுவோம்

நன்றியால் பாடிடுவோம்

நன்றியால் பொங்குதே எமதுள்ளம் }

நன்றியால் துதி பாடு

நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவையே நாவாலே என்றும் பாடு

நன்றியால் துதிபாடு நம் இயேசுவை

நன்றியோடு நல்ல தேவாlyris

நன்றி நன்றி நன்றி

நன்றி நன்றி நன்றி சொல்லி பாடுவேன்

நன்றி செலுத்துவாயே

நன்றி சொல்லி பாடிட

நன்றி இயேசுவே

நன்றி இயேசுவே

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்

நானும் நீயும் பாடுவோமா

நரம்பு கூட இயேசுவுக்கு நன்றி

நரம்பு கூட இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுது

நரர்மீதிரங்கி அருள்

நரர்க்காய் மாண்ட இயேசுவே

நற்கனி தேடிடும் நல்லாண்டவா

நற்கருணை நாதனே

நற்கருணை நாதனே

நற்கருணை நாதனே

நற்கிரியை என்னில் துவங்கியவர்

நாற்பது நாள் ராப் பகல்

நாற்பது நாள் ராப்பகல்

நற்செய்தி மேசியா

நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன்

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே

நட்சத்திரம் வானத்தில் வந்தது

நட்சத்திரம் வந்தது வானில் உதித்தெழுந்தது

நட்சத்திரம் வந்தது வானில் உதித்தெழுந்தது

நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் நட்சத்திரம்

நாதா நாதா நாதா

நாதா நாதா நாதா

நாதா நாதா நாதா

நாதா உம்திருக் கரத்தில் இசைக்கருவி நான்

நாதா உம்திருக் கரத்தில் இசைக்கருவி நான்

-நட்ட நடு ராத்திரியில

நசரேயனாகிய இயேசுவே

நசரேயனே என் இயேசையா

Ne Papino Prabhuva – నే పాపినో ప్రభువా

நெஞ்சே கேள்

Nearer, My God To Thee-um Antai Thaevanae

நேர்த்தியானதனைத்தும்

நேசிக்கும் நேசர் இயேசு

நீ அறிவாயா

நீ ஆசை பட்டதெல்லாம்

நீ என்னால் மறக்க

நீ என்னுடையவன்

நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே

நீ எந்தன் பாறை என்

Nee Illaatha Naalellaam

நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா?

நீ இல்லாத உள்ளம் ஓர் பாலைவனம்

Nee Krupa Simhaasaname – నీ కృపా సింహాసనమే

நீ குருசில் மாண்ட

நீ மலைமேல் உள்ள பட்டணம்

நீ மலைமேல் உள்ள பட்டணம்

Nee Mathram Mathi – നീ മാത്രം മതി

Nee Nanna Ashrayavu

Nee Neethi Kiranaalu – నీ నీతి కిరణాలు

நீ ஒளியாகும் என் பாதைக்கு விளக்காகும்

Nee Prema Viluva – నీ ప్రేమ విలువా

நீ செய்த நன்மை நினைக்கின்றேன் என்

நீயுனக்கு சொந்தமல்லவே மிட்கப்பட்ட

நீயுனக்கு சொந்தமல்லவே

நீயுனக்கு சொந்தமல்லவே

நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம்

நீ உண்டே நாக்கு சாலு ஏசையா

நீ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல

நீ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல

-நீ ஏன் கவலை கொள்கிறாய்

நீர் நல்லவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை

நீங்கதான் எல்லாமே

நீங்காதிரும் என் நேச கர்த்தரே

நீங்காதிரும் என் நேச கர்த்தரே

நீலவானில் கிறிஸ்து ராஜாவை காண்பேன்

நீல வானத்திலும்

நீங்க இல்லாம என்னால வாழவே முடியாது

நீங்க இல்லனா நாங்க இல்லப்பா

நீங்க இல்லன்னா வாழ் முடியுமா

நீங்க மட்டும் இல்லேன்னா

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தால்

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தா

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தால்

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தா என்

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தால்

நீங்க மட்டும் போதும் இயேசுப்பா

நீங்க மட்டும் போதும் இயேசப்பா

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தால்

நீங்க நெனச்சா எல்லாம் ஆகும்

நீங்க போதும் இயேசப்பா

நீங்க போதும் இயேசப்பா

நீங்க போதும் இயேசப்பா

நீங்க போதும் இயேசப்பா

நீங்க விரும்பும் பரிசுத்தம்

நீங்காத என் நேசரே

நீங்காதிரும் என் நேச கர்த்தரே

நீங்கிற்றே நீங்கிற்றே நீங்கிற்றே

நீங்க போதும் இயேசப்பா

நீர் திவ்விய வழி

நீர் என் பெலனும் என் கேடகமாம்

நீர் என் கேடகம்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

நீர் எனக்கு போதும்

நீர் எனக்கு போதும்

நீர் எனக்கு போதும்

நீர் எனக்கு போதும்

நீரின்றி நான் இல்லை

நீர் என்றும் எந்தன் பட்சத்தில்

நீர் என்னை காண்கின்ற தேவனே

நீர் என்னை நேசிப்பதால்

நீர் என்னை தாங்குவதால்

நீர் என்னை தாங்குவதால்

நீர் என்னை தேடி வராதிருந்தால்

நீர் என்னை தேடி வராதிருந்தால்

நீர் என்னை தெரிந்துக்கொண்டீர்

நீர் என்னை விட்டு போனால்

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது

நீர் என்னோடு இருக்கும் போது

நீர் என்னோடு இருக்கும் போது

நீர் என்னோடு இருக்கும் போது

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது

நீர் என்னோடு இருக்கும்போது

நீர் எந்தன் இயேசு ராஜாவே

நீர் எந்தன் கோட்டை

நீர் எந்தன் கோட்டை

நீர் எந்தன் மறைவிடம்

நீர் எந்தன் மறைவிடம்

நீர் எந்தன் தஞ்சம்

நீர் எந்தன் இயேசு ராஜாவே

நீர் எந்தன் இயேசு ராஜாவே

நீர் இல்லாமல் நான் இல்லயே

-நீர் இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை

நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா

நீர் இல்லாத நாளெல்லாம்

நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா

நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா

நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா

Neer Indri Vazhvethu Iraiva – நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா

நீர் கை திறந்தால் நான்

நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு

Neer Maathram Pothum

நீர் மாத்திரம் போதுமப்பா

நீர் மாத்ரம் எனக்கு நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் எனக்கு

நீர் மாத்ரம் இல்லையென்றால்

நீர் மாத்ரம் இல்லையென்றால்

யெகோவா யீரே தந்தையாம் தெய்வம்

நீர் நல்லவர்

நீர் நல்லவர் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை

நீர் நல்லவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை

நீர் நல்லவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை

Galileya Endra Ooril

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்

நீர் நீரே பெரியவர்

நீர் நீரே பெரியவர்

நீர் நீரே பெரியவர்

நீர் ஒருவர் மட்டும் இயேசுவே

நீர் ஒருவரே உன்னதர்

நீர் ஒருவரே உன்னதர்

நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர்

பாதை காட்டுவார் உன் வழிகளை நேரக்கிடுவார்

நீர் போதுமே

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு

Neer Seitha Athisayam – நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு – Netrum Indrum Endrum Maara

நீர் செய்த நன்மைகள் எல்லாம்

நீர் செய்த நன்மைகள் ஓராயிரம் போதா உம் அன்பின் வாக்குகள் அவை என்றும் மாறிடா (2)

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கிறேன்

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்

நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கிறேன்

நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது

நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது

நீர் சொல்லும் அடியேன்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும்

நீர் சொன்னால் எல்லாம் ஆகும்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன்

நீர் சொன்னதை செய்பவர்

நீர் சொன்னதை செய்பவர்

நீர் தான் என்னை ஆளும் தகப்பன்

நீர்தான் என் தஞ்சமே

நீர் தந்த இந்த வாழ்வை

நீர் தந்த இந்த வாழ்வை

நீர் தந்த இந்த வாழ்விற்காய்

நீர் தந்த நாளும்

நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே

நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே

நீர் தந்த நன்மை

நீர் தந்த நன்மை யாவையும்

நீர் தந்தீர் எனக்காய்

நீர் திறந்தால் அடைப்பவன் இல்லை

நீர் திறந்தால் அடைப்பவன் இல்லை

நீர் திறந்தால் அடைப்பவன் இல்லை

நீர் திறந்தால் அடைப்பவன்

நீர் உண்மையுள்ளவர்

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே

நீர் வாரும் கர்த்தாவே

மா அருணோதயமே வாரும்

நீர் வாழ்கவே இயேசுவே

என் ஆண்டவா ! உம் கர வல்ல கிரியை

என் ஆண்டவா ! உம் கர வல்ல கிரியை

நீர் வந்தால்தான் விடுதலை

நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் நீரே வேண்டுமே

மாலை நீங்கும் நேரம்

நீரே தேசத்தின் தேவன்

நீரே என் ஆத்தும நேசர்

நீரே என் பெலன் நீர் என் அடைக்கலம்

நீரே என் கன்மலை

நீரே என் நம்பிக்கை

நீரே என் தஞ்சம்

நீரே என் தஞ்சம்

நீரே என் தஞ்சம்

நீரே என் தஞ்சம்

நீரே என் தஞ்சம்

நீரே போதும்

நீரே போதும் நீரே போதும்

நீரே போதும் நீரே போதும்

நீரே சர்வ வல்லவர்

நீரே என் சொந்தம்

நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவன் வேறே

நீரல்லால் எங்களுக்கு

நீரே என் வாழ்வு!

நீரன்றி வேறில்லை ஐயா

நீரேயல்லாமல் என் வாழ்வில் யாருண்டு

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம்

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம்

நீரே என் உணவு நீரே என் உறவு

நீரே என்னைக் கைவிடாதவர்

நீரே என்னைக் கைவிடாதவர்

நீரே எந்தன் கன்மலை

நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவன்

நீரே வழி நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவன்

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம்

நீரே என் தஞ்சம்

நீரே எல்லாம் இயேசுவே

பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வீற்றிருக்கும் தேவனே

நீரே என்னை காண்கிற தேவன்

நீரழைக்க நானெழுந்து

நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனை அல்ல

நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனை அல்ல

நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனை அல்ல

நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா

நீரோடையை மான் வாஞ்சித்து

இயேசுவே என் வாஞ்சை

நீர்தான் என் தஞ்சமே

நீர்தான் என் தஞ்சமே

நீதிமான் நான் நீதிமான் நான்

நீதிமான் நான் நீதிமான் நான்

நீதிமான் நான் நீதிமான் நான்

நீதிமான் நான் நீதிமான் நான்

நீதிமான் செழித்து வாழ்வான்

நீதிமான் செழித்து வாழ்வான்

நீதியாமோ நீர் சொல்லும் ஓய்

நீதியாமோ நீர் சொல்லும்

நீதியில் நிலைத்திருந்து உம்

நீதியில் நிலைத்திருந்து உம்

நீதியில் நிலைத்திருந்து உம்

நீதியில் நிலைத்திருந்து உம்

நீயே எனது ஒளி நீயே எனது வழி

நீயே எனது ஒளி நீயே எனது வழி

நீயே நிலை

நீயே நிரந்தரம் இயேசுவே என் வாழ்வில் நீயே நிரந்தரம்

நீயே எனது ஒளி நீயே எனது வழி

நீயே நிரந்தரம்

நீயே நிரந்தரம்

நீயே நிரந்தரம்இயேசுவேஎன் வாழ்வில் நீயே நிரந்தரம்

நீயே நிரந்தரம் இயேசுவே

நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே மீட்கப்பட்ட பாவி

நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே மீட்கப்பட்ட பாவி

நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே மீட்கப்பட்ட பாவி

பூமி எங்கும் செல்லுவோம்

நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு வா

நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு

நெஞ்சமே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

நெஞ்சே நீ கலங்காதே சீயோன் மலையின்

நெஞ்சே நெஞ்சே இறைவனைப் போற்றிப் பாடிடு

நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு நீ நடந்துவந்திடாயோ

நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு நீ நடந்துவந்திடாயோ

நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு

நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து

Nenjamae, Kethsemanaekku

நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு நீ நடந்து வந்திடாயோ?

நெஞ்சே நீ கலங்காதே சீயோன் மலையின்

நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து

நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து

நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து

நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ!

நெஞ்சத்திலே தூய்மை உண்டோ

நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ

நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ

நெஞ்சே நீ கலங்காதே

நெஞ்சே நீ கலங்குவதேனோ

நெஞ்சே நீ கலங்குவதேனோ

நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து

நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து

நெருக்கடி வேலைளில் பதிலளித்து

நெருக்கடி வேலைளில் பதிலளித்து

நெருக்கடி வேளையில் பதில் அளித்து

நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து

நேசபரனைத் துதிப்பாய் ஓ நெஞ்சமே

நேச இயேசுக்காக யாவையும் செய்வேன்

நேச இயேசுவே நீரே என் நல் நண்பர்

நேசரை கண்டிடுவேன்

நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசரே உம்திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

நேசரின் நிழலில் அடியான்

நேசரின் பாதம் அமர்ந்து நான்

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா

நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே ஐயா

நேசிக்கும் நேசர் இயேசு உன்னை

நேசிக்கும் நேசர் இயேசு உன்னை

நேசிப்பேன் நான்

நேற்று இன்று நாளை மாறாதவரே

நேற்று இன்று நாளை மாறாதவரே

We’ll Worship forever!!

நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு

நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே

நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு

நிகரே இல்லாத சர்வேசா

நிகரே இல்லாத சர்வேசா

நிகரே இல்லாத சர்வேசா

நிலையில்லா உலகம் இது நினைவினில் எழுதி விடு

நிலையில்லாத உலகத்திலே வாழும் மனிதனே

நிலையானவர் மறவாதவர்

நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு

நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு

நிலையில்லா உலகம் இது நினைவினில் எழுதி விடு

நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு

நிலவும் தூங்கும் மலரும் தூங்கும் வேளையில்

நிமிஷங்கள் நிமிஷங்கள்

நிமிஷங்கள் வாழ்க்கையின் நிமிஷங்கள்

நிமிஷங்கள் வாழ்க்கையின் நிமிஷங்கள்

நினைக்க நினைக்க நெஞ்சம்

நினைவெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம்

நினைவெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம்

நினைவெல்லாம் நீரே ஐயா என்

நினைவெல்லாம் நீரே ஐயா என்

நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி

நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி

நினைவு கூரும் தெய்வமே நன்றி

நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி

நினையேன் மனம் நினையேன் தினம்

நிந்தையும் கொடிய வேதனையும்

Ninu Gaka Mari Denini – నిను గాక మరి దేనిని

நிறைவான ஆவியானவரே

நிறைவான ஆவியானவரே

நிறைவான பலனை

நிறைவான பலனை நான் வாஞ்சிக்கிறேன்-2

Niraivaana Prasannamum

Niraivaana Prasannamum

நிறைவான பிரசன்னமும்

நிறைவான ஆவியானவரே

நிறைவான ஆவியானவரே

குறைவை நிறைவாக்கும் தெய்வம் நீரே நீர் ஒருவரே

நிறைவுற வரந்தா

Nirambi Valiyum Pathiramaai – நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய்

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே

நிரப்பிடுமே என்னை நிரப்பிடுமே

நிரப்பிடுமே என்னை நிரப்பிடுமே

என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்லமையாலே

நிரப்பிடுங்க நிரப்பிடுங்க

நிரப்பும் என்னைத் துதியால்

நிரப்பும் தூயரே

நிரப்பும் தூயரே

உங்க மகிமையால் இறங்கி வாருமே

Nirappungappa

நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா என்

நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா என்

நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா என்

நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்

நிர்மூலமாகாதிருப்பது உந்தன் மா கிருபை

Nirmoolamaagaathiruppathu – நிர்மூலமாகாதிருப்பது உந்தன் மா

நிர்மூலமாகாதிருப்பது உந்தன் மா கிருபை

நிர்மூலமாகாதிருப்பது உந்தன் மா கிருபை

Nirmuulamaakaathiruppathu

நிர்ப்பந்தமான மனிதன் நான்

நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்

நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்

நிர்ப்பந்தமான பாவியாய்

நிச்சய கிருபைகள் தருவேன் என்று

நிச்சயம் செய்குவோம் வாரீர்

நிச்சயம் செய்குவோமே வாரீர்

நிச்சயமாகவே ஒரு முடிவு உண்டு

நிச்சயமாகவே ஒரு முடிவு உண்டு

-நித்தம் முயல் மனமே

நித்ய ஜீவன் எனக்குண்டு

நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர்

நித்தியானந்தத்தை நாடு

நித்தியானந்த ஜீவ ஊற்றே

நித்யரே உம்மைப் பற்றினேன்

நித்தியரே எங்கள் நித்தியரே

நித்தம் அருள்செய் தயாளனே!எங்கள்

நித்தம் அருள்செய் தயாளனே

நித்தம் நித்தம் உம்மை நான்

நித்தமும் உன்னை நடத்திடுவேன்

நித்திய இராஜியம்

நித்திய கன்மலை எனக்காய்

நித்திய இராஜா நிர்மல நாதா

நித்திய வாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற

நித்திய வாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற

കൂട്ടുകാര് പിരിഞ്ഞിടും സോദരര് കൈവിടും

நித்திய நித்தியமாய்

நிழலாய் தொடரும் உம்

ஞான நாதா வானம் பூமி

Njangal Aradhikkunnu

நொறுங்கி போன என் இதயம்

நொறுங்குட இருதயத்தை

ஞானஸ்நான மா ஞானத்திரவியமே திரு