பாடாத ராகங்கள் பாடும்

பாடாத ராகங்கள் பாடும்

Paadanum Adhigamai

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் :இந்தப்

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்

பாடித் துதி மனமே பரனைக்

பாடித் துதி மனமே பரனைக் கொன் டாடித் துதி தினமே

Paadi Thuthi Maname – பாடித் துதி மனமே

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாடியே பரனை துதி மனமே துதி மனமே

பாடு போக்க பாரில் வந்த பாலகன்

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன்

பாடுவேன் போற்றுவேன்

பாடுவேன் உம் புகழை பாடுவேன்

பாடுவேன் ஆடுவேன்

பாடுவேன் என்றும்

பாடுவேன் மகிழ்வேன்

பாடுவேன் நான் பாடுவேன் நான்

பாடுவேன் நான் அவர் நல்லவரே

பாடுவேன் நான்

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன்

பாடுவேனே வாழ்வில் என்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாடுவோம் நம் தேவனே

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பாழாய் கிடந்த தேசம்

பாலைவனமாய் இருந்த எங்களை

பாலைவனமாய் இருந்த எங்களை

பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்

பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்

Paalarae, Or Naesar Unndu

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

நல்ல காலம் பொறந்திருச்சு நாடும் வீடும் செழிச்சிருச்சு

பார் முன்னணை ஒன்றில் தொட்டில் இன்றியே

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

நமது பாரதம்

அல்லேலூயா கீதம் பாடுவேன்

பார் போற்றும் வேந்தன்

பார் போற்றும் வேந்தன் இப்பாழ் உள்ளம் வந்தார்

பார் போற்றும் வேந்தன் பாரினில் வந்து

பார் போற்றும் வேந்தன் இப்பாழ் உள்ளம் வந்தார்

பார் போற்றும் வேந்தன் பாரினில் வந்து

Paar, Munnannai Ontil Thottil Intiyae

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்

நம் பாரதம் இயேசுவைக் காணும்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் கெத்செமெனே பூங்காவில் என் நேசரையே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பார் போற்றும் வேந்தன்

பாரும் பாரும் ஐயா எனை அன்பாகப்

பார்வை பெற வேண்டும் நான் பார்வை பெற வேண்டும்

பாடி மகிழ்வோம்

பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா கிருபாகரா நின்

பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா கிருபாகரா நின்

பாதை காட்டும் மா யெகோவா

பாதை காட்டும் மாயெகோவா

பாதை காட்டும் மாயெகோவா

பாதை காட்டும் மாயெகோவா

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா கிருபாகரா நின்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் போற்றியே பணிந்திடுவேன் இயேசுவின்

பாதம் போற்றியே பணிந்திடுவேன் இயேசுவின்

பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாடித் துதி மனமே

பாடித் துதி மனமே பரனைக் கொண்டாடித்

பாடியே பரனை துதி மனமே துதி மனமே

பாடும் என் உள்ளம் கொண்டாடும் என் ஜீவன்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாவ தோஷம் நீக்கிட மீட்பரின் இரத்தம் தானே!

பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவ நாசர் பட்ட காயம்

பாவ நாசர் பட்ட காயம் நோக்கி தியானம் செய்வது

பாவ நாசர் பட்ட காயம்

இயேசு என் நண்பர்

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண சிநேகிதர் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ தோஷம் நீக்கிட மீட்பரின் இரத்தம் தானே!

இயேசுவே இரட்சியும்

பாவம் பிரவேசியாய் பொன்னகரம் உண்டே

பாவம் பிரவேசியாய் பொன்னகரம் உண்டே

பாவம் போக்கும் ஜீவநதியைப்

நீ பாவம் செய்யாதே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள்

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவத்தின் பாரத்தினால்

Paavathin Baarathinaal

பாவத்தின் பலன் நரகம்

பாவத்தின் பலன் நரகம் ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ

பாவத்தின் பலன் நரகம் ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ

Paavee, Kael! Un Aanndavar

பாவி என்னை நேசித்தீர்

பாவி என்னிடம் வர

பாவீ கேள்! உன் ஆண்டவர்

பாவி நான் என்ன செய்வேன் கோவே

பாவி நான் கிருபை காட்டும்

பாவி நான் உந்தன் கிருபை தான்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்குப் புகலிடம் என் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவியாகவே வாறேன்

பாவியாகவே வாறேன் பாவம் போக்கும்

பாவியாகவே வாறேன் பாவம் போக்கும்

பாவியும் குருடனுமாய்

படகோ படகு கடலிலே படகு

படகோ படகு கடலிலே படகு

படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம்

படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம்

படைத்ததெல்லாம் தர வந்தோம்

படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்

படைத்தவர் உன்னை கைவிடமாட்டார்

பாடல் பாடி மகிழ்வேனே துதி அல்லேலூயா

பாடல்களால் உம்மை நான் துதிக்க

கெட்டுப் போனோம் பாவியானோம்

பாடுவோம் நம் தேவனை

பாடுவோம் நம் தேவனை

பேரின்பம் பேரின்பம் உண்டாம்

பேசு சபையே பேசு

பகல்நேரப் பாடல் நீரே

பகல் நேரப் பாடல் நீரே

பகலோன் கதிர்போலுமே

Pajiththidam

பகலோன் கதிர்போலுமே

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும் ஆசை ஆவலோடும்

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

ராகம் : தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல

பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

பலத்தினாலுமல்ல என் பராக்கிரமுமல்ல

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

நீரே என் ஆலயம்

பலியிடு துதி பலியிடு

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பண்டிக்கை கொண்டாடுவோம் ஆம் நாம்

பனி காலம் ஓர் நள்ளிரவில்

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி தூவிடும் இரவில்

பனி தூவிடும் இரவில்

பனி தூவிடும் இரவில்

பணிந்து உம் பாதம் விழுந்து

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே

பனிவிழும் ராவினில் கடுங்குளிர் வேளையில்

பனிவிழும் ராவினில் கடுங்குளிர் வேளையில்

பணியா யோசிரசே படியோர் பவமே சுமந்து

ParalaeாKa Thaevanae Ummai Aaraathanai SeykiraeாM

ParalaeாKamae Ummaith Thuthippathaal

பரலோக தேவனே

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்

பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார்

பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே உம்மை

பரலோக கார்மேகமே

பரலோக இராஜ்ஜிய வாசி

பரலோக ராஜாவே

பரலோக ராஜாவே

பரலோக ராஜாவே

Paraloga Thanthaiye

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மை துதிப்பதால்

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோக தேவனே

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்

பரலோகிலே உருவாக்கியே

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய்

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய்

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய்

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

Parama Pithavinu Sthuthi Padam

பரம வைத்தியா அருமை ரட்சகனே பிணிதீர்க்கும்

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரனே என் இதயத்தில் வாரும்

பரனே என் இதயத்தில் வாரும்

பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ? என்றன்

பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ? என்றன்

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலே யிருந்துதான்

பரத்திலே நன்மை வருகுமே நமக்கு நித்திய

பரத்தின் ஜோதியே

பரத்திலே யிருந்துதான்

பரத்திலே யிருந்துதான்

பரத்தின் ஜோதியே

பரத்தின் ஜோதியே

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் கெத்சமனே பூங்காவிலென் நேசரையே

Parishudhan Mahonnatha Devan

பரிசுத்த ஆவியே பரிசுத்தத்தால் நிரப்புமே

பரிசுத்த ஆவியே

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

பரிசுத்த தெய்வம் ஐயா நீரே

பரிசுத்த தேவன் நீரே

பரிசுத்த தேவன் நீரே வல்லமை தேவன் நீரே

பரிசுத்த தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

பரிசுத்த தேவமே

பரிசுத்த தேவமே

பரிசுத்தாவி நீ வாரும் திடப்

பரிசுத்தம் பெற உம்மண்டை வந்து

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமான பரமனே என்னை

பரிசுத்தமே பரன் யேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தர் அவர் நாமம்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் இயேசுவே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் இயேசுவே

பரிசுத்தரே எங்கள் தேவனே

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசுதேவா

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே

பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

பரிசுத்தரை பார்க்கணும்

பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள்

பரிசுத்தரே எங்கள் தெய்வமே

பரிசுத்த ஆவி

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

பரிசுத்த அக்கினி அனுப்பும் தேவா உருக்கமாய்

பரிசுத்த பூமியில் நாம் நிற்கிறோம்

பரிசுத்த தேவன் நீரே வல்லமை தேவன் நீரே

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தர் அவர் நாமம்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள் இன்று

பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள் இன்று

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்

பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்

பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்

பரலோக தேவனே

பாஸ்கா உணவினை அருந்திட சீடரோடு இயேசு வந்து

பசுமையான புல் வெளியில் படுக்க வைப்பவரே

பசுமையான புல்வெளியில்

பசுமையான புல்வெளியில் படுக்க வைப்பவரே

பசுத்தோல் போர்த்திய புலியா நீ

பச்சையான ஒலிவ மரக்கன்று நான்

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் பணிகின்றோம் உந்தன்

பட்டைய கௌப்புவேன்

பாவம் பெருகுதே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள்

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பாவத்தின் பலன் நரகம் நரகம்

பாவத்துக்கு நீ மரிக்கணும் இயேசுவுக்காய் நீ ஜீவிக்கணும்

பாவத்துக்கு நீ மரிக்கணும் இயேசுவுக்காய் நீ ஜீவிக்கணும்

Payamillaiyae

பயமில்லையே பயமில்லையே

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில்

பயப்படமாட்டேன் பயப்படமாட்டேன்

பயப்படமாட்டேன் பயப்படமாட்டேன்

பயப்படாதே பாரிலிப்போதே

பயப்படாதே சிறுமந்தையே

பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன்

Peda Naruni Rupamu – పేదనరుని రూపము

பெலமுள்ள நகரமாம் இயேசு வண்டை

பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா

பெலனற்ற பாத்திரம் நானே

பெலனில்லா நேரத்தில்

பெலனில்லா நேரத்தில்

பெலவீனத்தில் பெலன் நீரே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பேர் சொல்லி அழைத்த உன் தேவன்

பெராக்காவில் கூடுவோம்

பெராக்காவிலே கூடுவோம்

பெரிய காரியம் செய்திடுவாய்

பெரிய காரியம் செய்திடுவார் கர்த்தர்

பெரியவர் எனக்குள்ளே மிகவும்

பெரியவர் எனக்குள்ளே மிகவும்

பெரியவரே ஆராதனை

பெரியவரே ஆராதனை

பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்

Peruga Panuven Enru – பெருகப்பண்ணுவேன் என்று

பெருகப்பண்ணுவேன் என்று வாக்குரைத்தவர்

பெருமழை பெருவெள்ளம் வரப்போகுது

பெருமழை பெருவெள்ளம் வரப்போகுது

பேசு சபையே பேசு

பேசு சபையே பேசுபேசு சபையே பேசு

பேசும் தெய்வம் நீர்

Pesum Pesum Jebam

பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊரில்

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்

PettaோR Unnai Maranthaalum

போற்றி துதிப்போம் என் தேவ தேவனே

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம் ஈயுமே

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம் ஈயுமே

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம் ஈயுமே

பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்

பரிசுத்தமே வல்லமை

பின்மாரி முன்மாரி ஊற்றுமே தேவா

பின்மாரி பெய்யட்டும்

வெற்றிக்குத் தலைவர் இயேசு

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்த நாள்முதல்

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

Piranthaar, Piranthaar

Piranthaar, Piranthaar

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பாலன் இயேசு பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார்

துதிப்போம் அல்லேலூயா

பிரசன்னம் தாரும் பிரசன்னம்

தேவ சமூகம் இன்பமானது

இயேசு வருகிறார்

Piravaesippaen

பிரியமான இயேசுவே

Piriyamaanavanae

Piriyamaanavanae – Un Aaththumaa

பிரியமானவனே உன்

பிசாசனவன் தோற்றுப்போனவன்

பிசாசானவன் தோற்றுப்போனவன்

பிசாசானவன் தோற்றுப்போனவன்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

Pithaavae Potti, Kumaaran Potti

Pithaavae, Engalai Kalvaariyil

பிதாவே என்று உம்மை அழைக்க

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிதாவே போற்றி குமாரன் போற்றி

பிதாவே போற்றி

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

போதும் போதும் சோதனைகள் போதுமே

போதும் போதும் சோதனைகள் போதுமே

போராடும் என் நெஞ்சமே

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

Poerrum, Poerrum

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போஷிப்பவர் நீரே

போதகர் வந்து வீட்டார்

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போவாஸ் போவாஸ்

போகாதே போகாதே

பொக்கிஷம் சேர்த்திடுங்கள் பரத்திலே

பொங்கி வழியும் தேவ கிருபை

பொங்கி வழியும் தேவ கிருபை

பொங்கி வரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொன்மாலை நேரம் பூந்தென்றல் காற்றில்என் ஜீவ ராகம் கரைந்தோடுதே

இயேசுவை கொண்டு செல்வோம்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான நேரம் நீர் பேசும் நேரம்

பொன்னகர் பயணம் போகும் புண்ணியர்களே மகிமை

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான இயேசுவை

பொன்னான இயேசுவை

பொன்னான இயேசுவை

பூலோகத்தாரே யாவரும் கர்த்தாவில் களிகூருங்கள்

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ!

பூமியின் குடிகளே

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் பாடுங்கள்

பூமியின் மனிதர்களே மன்னவனை துதியுங்கள்

பூபூவாய் பனி சிந்தும் காலத்திலே

பூரண ஆசீர் பொழிந்திடுமே

பூரண ஆசீர் பொழிந்திடுமே

பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே

பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே

பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே

Poorana Alakullavarae

பூரண வாழ்க்கையே!

பூரண வாழ்க்கையே

போராட்டம் நிறைந்த உலகத்திலே

போதகர் வந்துவிட்டார்

போவாஸ் போவாஸ்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும்

போராடும் என் நெஞ்சமே

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ

போராட்டம் இல்லாத மனிதர்கள் யாருண்டு

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா

போசனந்தானு முண்டோ திருராப்

போஷிப்பவர் நீரே பாதுகாப்பு நீரே

போஷிப்பவர் நீரே பாதுகாப்பு நீரே

போதகர் வந்துவிட்டார்

போதகர் வந்துவிட்டார்

போதகர் வந்து விட்டார்

போதும் நீங்க போதும்

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போற்றி பாடி துதிப்போம்

போற்றி பாடுகின்றேன் நான் தேவா

போற்றி பாடி துதிப்போம்

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனே

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனே

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனே

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றித் துதித்திடுவோம்

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்

போற்றும் போற்றும்! புண்ணிய நாதரைப் போற்றும்!

போற்றுவோம் தேவனை

போற்றுவோம் போற்றுவோம்

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

Pottum, Pottum!

Pottum, Pottum! Punnnniya Naatharaip Pottum!

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போவாஸ் போவாஸ்

Prabhu Yesu Naa Kai – ప్రభుయేసు నాకై

பிரதான ஆசாரியரே எங்கள்

Praise & Worship (Pastor Jacob Koshy) – Volume 1

Praise the Lord

பிரகாசிக்கும் சுடர்கள் நாம்

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே

ப்ரேமிஞ்சதன் அதிகமுகா

பிரியமானவனே உன்

பிரியமானவனே உன்

பிரியமானவனே உன்

புதிய நாளுக்குள் ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும்

Pudhu Ennaiyaal

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புது வாழ்வு

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழும் வேண்டாமே பெயரும் வேண்டாமே

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழும் வேண்டாமே

புகழும் வேண்டாமே பெயரும் வேண்டாமே

புகழ்கின்றேன் பாட்டுப் பாடி

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழும் வேண்டாமே பெயரும்

புண்ணியர் இவர் யாரோ வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

புண்ணியர் இவர் யாரோ வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

புண்ணியர் இவர் யாரோ ? வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

புறப்படுங்கள் தேவ புதல்வனின் ஊழியரே

முன் செல்வோம்! பின் திரும்பிடோம்!

Purappatu! Nee Purappatu!

புரட்சியாளர் இயேசு

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்

புதுக்கிருபை அளித்திடுமே

புதிய நாளை காண செய்தீரே

புதிய நாளுக்குள் ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும்

புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும்

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய வானம் தோன்றுதே

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புதிய வருடத்திலே என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார்

புத்திக் கெட்டாத அன்பின் வாரீ பாரும்

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள் திருவசனப்

புது பெலனை தாரும் தெய்வமே

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புது கிருபை அளித்திடுமே

புது வாழ்வை நமக்கு தந்தாரே அவரை துதிப்போம்

புதுவாழ்வு தந்தவரே

புதுவாழ்வு தந்தவரே

புதுவாழ்வு தந்தவரே

Puthu Vaazhvu Thandhavare – புதுவாழ்வு தந்தவரே


புது வாழ்வு தந்தவரே

திரியேக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்

இறைவன் பிறந்தார்

பூமியின் குடிகளே

கர்த்தரைப் பாடுங்கள்!

கர்த்தரைப் பாடுவோம் வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூரண வாழ்க்கையே!

புவி ஆளும் மன்னவன்

புவி ஆளும் மன்னவன்

Puviaalum Mannavan – புவி ஆளும் மன்னவன்

புவியில் புதுமை புரிபவரே