பாடாத ராகங்கள் பாடும்

பாடாத ராகங்கள் பாடும்

Paadanum Adhigamai

பாடாத ராகங்கள் பாடும்

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதைக்கு தீபமாமே

ராஜா ராஜா ராஜாதி

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் :இந்தப்

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்

பாடித் துதி மனமே பரனைக்

பாடித் துதி மனமே பரனைக் கொன் டாடித் துதி தினமே

Paadi Thuthi Maname – பாடித் துதி மனமே

பாடிட வாரும் தேவனை

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாடித் துதி மனமே

பாடியே பரனை துதி மனமே துதி மனமே

பாடு போக்க பாரில் வந்த பாலகன்

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன்

பாடுவேன் போற்றுவேன்

பாடுவேன் உம் புகழை பாடுவேன்

பாடுவேன் ஆடுவேன்

பாடுவேன் என்றும்

பாடுவேன் என்றும் என் இயேசுவின்

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்

பாடுவேன் மகிழ்வேன்

பாடுவேன் நான் அவர் நல்லவரே

பாடுவேன் நான் பாடுவேன் நான்

பாடுவேன் நான்

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன்

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன்

பாடுவேன் உம்மை பாடுவேன்song

பாடுவேனே வாழ்வில் என்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாடுவோம் நம் தேவனே

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம் கொண்டாடுவோம்

பாழாய் கிடந்த தேசம்

பாலைவனமாய் இருந்த எங்களை

பாலைவனமாய் இருந்த எங்களை

-பாலன் பிறந்தார் பால் வெண்ணிலாவே

பாலன் இயேசு பாரில் பிறந்தார்

பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்

பாலர் ஞாயிறிது

பாலர் ஞாயிறிது, பாசமாய் வாரும் ,

பாலர் நேசனே மிகப் பரிவு

பாலர் ஞாயிறிது பாசமாய் வாரும்

பாலரே நடந்து வாருங்கள்

பாலரே ஓர் நேசர்

Paalarae, Or Naesar Unndu

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

நல்ல காலம் பொறந்திருச்சு நாடும் வீடும் செழிச்சிருச்சு

-பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட

பார் முன்னணை ஒன்றில் தொட்டில் இன்றியே

பார் முன்னணை ஒன்றில்

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

பார் முன்னணையில் தேவகுமாரன் விண் ஆளும்

நமது பாரதம்

அல்லேலூயா கீதம் பாடுவேன்

பார் போற்றும் வேந்தன்

பார் போற்றும் வேந்தன் இப்பாழ் உள்ளம் வந்தார்

பார் போற்றும் வேந்தன் பாரினில் வந்து

பார்போற்றும் இயேசுவையே

பார் போற்றும் வேந்தன் இப்பாழ் உள்ளம் வந்தார்

பார் போற்றும் வேந்தன் பாரினில் வந்து

Paar, Munnannai Ontil Thottil Intiyae

பாரக்குருசில்‌ பரலோக

பாரச் சிலுவையினை

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும் அந்தப்

நம் பாரதம் இயேசுவைக் காணும்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் கெத்செமெனே பூங்காவில் என் நேசரையே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் கெத்சமனே

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பார்க்க முனம் வருவேன்

பார் போற்றும் வேந்தன்

பார்போற்றும் வேந்தன்

-பார்ப்பேனே என் நேசரை நான்

பாரு பாரு பாரு எங்க யூத ராஜ சிங்கம்

பாரும் பாரும் ஐயா எனை அன்பாகப்

பாரும் பாரும் ஐயா எனை அன்பாக

பாருங்கள் தொடரந்து வாருங்கள்

பார்வை பெற வேண்டும் நான் பார்வை பெற வேண்டும்

பாடி மகிழ்வோம்

பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா கிருபாகரா நின்

பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா கிருபாகரா நின்

பாதை காட்டும் மா யெகோவா

பாதை காட்டும் மா யெகோவா

பாதை காட்டும் மாயெகோவா

பாதை காட்டும் மாயெகோவா

பாதை காட்டும் மாயெகோவா

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதகன் என் வினைதீர் ஐயா கிருபாகரா நின்

பாதகன் என் வினைதீர்

பாதகனாய் நானலைந்தேன்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் படைத்தேனே பலியாக என்னைத்தானே

பாதம் போற்றியே பணிந்திடுவேன் இயேசுவின்

பாதம் போற்றியே பணிந்திடுவேன் இயேசுவின்

பாதம் வந்தனமே வரப்பிர

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாடித் துதி மனமே பரனைக் கொண்டாடித்

பாடித் துதி மனமே

பாடியே பரனை துதி மனமே துதி மனமே

பாட்டு கொண்டாட்டம் ஆட்டம் கைத்தாளம்

பாட்டு பாடுவேன்

பாடும் என் உள்ளம் கொண்டாடும் என் ஜீவன்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாவ தோஷம் நீக்கிட மீட்பரின் இரத்தம் தானே!

பாவ இதயம் மாற்ற இப்போ

பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவ நாசர் பட்ட காயம்

பாவ நாசர் பட்ட காயம் நோக்கி தியானம் செய்வது

பாவ நாசர் பட்ட காயம்

பாவ நாசர் பட்ட காயம்

-பாவப்பாரில் உன்னத சமாதானம்

இயேசு என் நண்பர்

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண சிநேகிதர் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண நண்பர் தான் உண்டே

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ தோஷம் நீக்கிட

பாவ தோஷம் நீக்கிட மீட்பரின் இரத்தம் தானே!

இயேசுவே இரட்சியும்

பாவம் பிரவேசியாய் பொன்னகரம் உண்டே

பாவம் பிரவேசியாய் பொன்னகரம் உண்டே

பாவம் போக்க வகை பாரும்

பாவம் போக்கும் ஜீவநதியைப்

பாவம் இரத்தாம்பர மாயினும்

நீ பாவம் செய்யாதே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள்

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவத்தை மன்னித்தாரேசு

பாவத்தின் பாரத்தினால்

Paavathin Baarathinaal

பாவத்தின் பலன் நரகம்

பாவத்தின் பலன் நரகம்

பாவத்தினை விட்டோடாயோ

பாவத்தினின்று நீ விடுவிப்பாயா

பாவத்தின் பாரத்தினால்

பாவத்தின் பலன் நரகம் ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ

பாவத்தின் பலன் நரகம் ஓ பாவி நடுங்கிடாயோ

Paavee, Kael! Un Aanndavar

பாவி என் மீது ஏன் இந்த அன்பு

பாவி என்னை நேசித்தீர்

பாவி என்னிடம் வர

பாவி என்னிடம் வர

பாவி இன்றே திரும்பயோ

பாவீ கேள்! உன் ஆண்டவர்

பாவி கேள் உன் ஆண்டவர்

பாவி மனதுருகே

பாவி மயக்கங் கொண்டிராதே

பாவி நான் என்ன செய்வேன்

பாவி நான் என்ன செய்வேன் கோவே

பாவி நான் கிருபை காட்டும்

பாவி நான் உந்தன் கிருபை தான்

பாவி பாவி வந்து இப்போ

-பாவி உன் மீட்பர் கரிசனையாய்

பாவி வாஇயேசு பாவமன்னிப்பு

பாவிக் கிரங்கையனே

பாவிக்காய் மரித்த இயேசு

பாவிகளே நேசமீட்பர்

பாவிகளை மீட்க வந்த

பாவிகளை ஒப்புரவாக்கிக்கொள்வதற்கு

பாவிக்கவர் காட்டின மா நேசத்தால்

பாவிக்கு நேசராரே

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்குப் புகலிடம் என் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு

பாவியாகவே வாறேன்

பாவியாகவே வாறேன் பாவம் போக்கும்

பாவியாகவே வாறேன் பாவம் போக்கும்

பாவியாம் எனை மேவிப்பார்

பாவியே கெட்டுப்போகாதே

பாவியே சாவுக்குத் தீவிரித்து

பாவியே துனக்கிந்தப் பெருமை

பாவியாகவே வாறேன்

பாவியை சுத்திகரிக்கும்

பாவியும் குருடனுமாய்

பாழ் லோகமே போ அற்பக் குப்பையே

பச்ச சம்பா நெல்லெடுத்து

படகோ படகு கடலிலே படகு

படகோ படகு கடலிலே படகு

படைகளின் ஆண்டவரே

படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம்

படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம்

படைத்ததெல்லாம் தர வந்தோம்

படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்

படைத்தவர் உன்னை கைவிடமாட்டார்

பாடல் பாடி மகிழ்வேனே துதி அல்லேலூயா

பாடல்களால் உம்மை நான் துதிக்க

கெட்டுப் போனோம் பாவியானோம்

பாடுவோம் நம் தேவனை

பாடுவோம் நம் தேவனை

பேரின்பம் பேரின்பம் உண்டாம்

பேசு சபையே பேசு

பகல்நேரப் பாடல் நீரே

பகல் நேரப் பாடல் நீரே

பகலோன் கதிர்போலுமே

பகலோன் கதிர்போலுமே

பஜித்திடும் சுவிசேட திருச்சபையாரே

Pajiththidam

பகலோன் கதிர்போலுமே

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும் ஆசை ஆவலோடும்

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

ராகம் : தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல

பலமும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

பலத்தினாலுமல்ல என் பராக்கிரமுமல்ல

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

நீரே என் ஆலயம்

பலியிடு துதி பலியிடு

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும்

பண்டிக்கை கொண்டாடுவோம் ஆம் நாம்

பண்டிகை கொண்டாடுவோம்

பண்டிகை நாள் மகிழ்

பண்டோர் நாளிலே தூதர் பாடின

பனி காலம் ஓர் நள்ளிரவில்

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே

பனி தூவிடும் இரவில்

பனி தூவிடும் இரவில்

பனி தூவிடும் இரவில்

பணிந்து நடந்து கொண்டாரே

பணிந்து உம் பாதம் விழுந்து

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே

பனித்துளி போல் பொழிகிறதே

பனிவிழும் ராவினில் கடுங்குளிர் வேளையில்

பனிவிழும் ராவினில் கடுங்குளிர் வேளையில்

பணியா யோசிரசே படியோர் பவமே சுமந்து

பணியா யோசிரசே படியோர்

பராபரனைப் பணிவோம்

ParalaeாKa Thaevanae Ummai Aaraathanai SeykiraeாM

ParalaeாKamae Ummaith Thuthippathaal

பரலோக தேவனே

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்

பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார்

பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார்

பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே பரிசுத்த ராஜனே

பரலோக தேவனே

பரலோக தேவனே உம்மை

பரலோக கார்மேகமே

பரலோக இராஜ்ஜிய வாசி

பரலோக ராஜாவே

பரலோக ராஜாவே

பரலோக ராஜாவே

Paraloga Thanthaiye

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே

பரலோக தந்தையே பரலோக தந்தையே

பரலோகம் எந்தன் தேசமாம்

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

பரலோகமே உம்மை துதிப்பதால்

பரலோகந்தான் என் பேச்சு

பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோகில் வாசம் செய்யும்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

பரலோக தேவனே

பரலோக தூதர்களே சிருஷ்டிப்பில் பாடினீர்

பரலோகமே என் சொந்தமே

பரலோகத்திலிருந்து வந்திடுவார்

பரலோகிலே உருவாக்கியே

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய்

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய்

பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய்

பரம அழைப்பின் பந்தய

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

பரம குயவனே என்னை வனையுமே

பரம பிதா தன் சர்வலோகத்தை

Parama Pithavinu Sthuthi Padam

பரம தகப்பன் எனக்குள்ளே வாழ்வதால் கலங்கிடேன்

பரம வைத்தியா அருமை

பரம வைத்தியா அருமை ரட்சகனே பிணிதீர்க்கும்

பரம எருசலேமே பரலோகம்

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரமண்டலத்திலுள்ள மகிமை

பரனே என் இதயத்தில் வாரும்

பரனே என் இதயத்தில் வாரும்

பரனே பரப்பொருளே நித்ய

பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ

பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ? என்றன்

பரனே திருக்கடைக்கண் பாராயோ? என்றன்

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

பரதேசியாக நாம் வாழும்

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே

பரத்திலேயிருந்துதான்

பரத்திலே நன்மை

பரத்திலே யிருந்துதான்

பரத்திலே நன்மை வருகுமே நமக்கு நித்திய

பரத்தின் ஜோதியே

பரத்தின் ஜோதியே

பரத்திலே யிருந்துதான்

பரத்திலே யிருந்துதான்

பரத்தின் ஜோதியே

பரத்தின் ஜோதியே

பரத்துக்கேறு முன்னமே

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரீர் அருணோதயம் போல்

பாரினில் அருணோதயம்

பரிபூரண ஆனந்தம்

பாரீர் கெத்சமனே பூங்காவிலென் நேசரையே

Parishudhan Mahonnatha Devan

பரிசுத்த ஆவியே பரிசுத்தத்தால் நிரப்புமே

பரிசுத்த ஆவியே

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

பரிசுத்த அலங்கார துதியுடனே

பரிசுத்த தெய்வம் ஐயா நீரே

பரிசுத்த தேவன் நீரே

பரிசுத்த தேவன் நீரே

பரிசுத்த தேவன் நீரே வல்லமை தேவன் நீரே

பரிசுத்த தேவனே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

-பரிசுத்த தேவமே

பரிசுத்த தேவமே

பரிசுத்த தேவமே

பரிசுத்த பரனே துதியுமக்கு

பரிசுத்த வாழ்வு அருளுமேன்

பரிசுத்தாவி நீ வாரும் திடப்

பரிசுத்தாவி நீர் வாரும்

பரிசுத்தம் பெற உம்மண்டை வந்து

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமாக இயேசண்டை

பரிசுத்தமான பரமனே என்னை

பரிசுத்தமே பரன் யேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமுள்ள மா பிதாவே

பரிசுத்தர் அவர் நாமம்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் பரந்தாமனே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் இயேசுவே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் இயேசுவே

பரிசுத்தரே எங்கள் தெய்வமே

பரிசுத்தரே எங்கள் தேவனே

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசுதேவா

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே

பரிசுத்தரே உம் பாதத்தில்

பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

பரிசுத்தரை பார்க்கணும்

பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள்

பரிசுத்தரே எங்கள் தெய்வமே

பரிசுத்த ஆவி

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

பரிசுத்த அக்கினி அனுப்பும் தேவா உருக்கமாய்

பரிசுத்த ஆவியே என்னில் வாரும்

பரிசுத்த பூமியில் நாம் நிற்கிறோம்

பரிசுத்த தேவன் நீரே வல்லமை தேவன் நீரே

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தமே பரன் இயேசு தங்குமிடம்

பரிசுத்தர் அவர் நாமம்

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தர் கூட்டம் இயேசுவைப் போற்றி

பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்

பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள் இன்று

பரிசுத்தராம் தேவமைந்தன் பிறந்த நன்னாள் இன்று

பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா

பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்

பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்

பரிதி தூங்கிட பாதிரா நேரத்தில்

பரலோக தேவனே

பார்த்தேனே பரனை

பாஸ்கா உணவினை அருந்திட சீடரோடு இயேசு வந்து

பசுமையான புல் வெளியில் படுக்க வைப்பவரே

பசுமையான புல்வெளியில்

பசுமையான புல்வெளியில் படுக்க வைப்பவரே

பசுத்தோல் போர்த்திய புலியா நீ

பச்சையான ஒலிவ மரக்கன்று நான்

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் பணிகின்றோம் உந்தன்

பட்டைய கௌப்புவேன்

பாவம் பெருகுதே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள்

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பாவத்தின் சம்பளம்

பாவத்தின் பலன் நரகம் நரகம்

பாவத்துக்கு நீ மரிக்கணும் இயேசுவுக்காய் நீ ஜீவிக்கணும்

பாவத்துக்கு நீ மரிக்கணும் இயேசுவுக்காய் நீ ஜீவிக்கணும்

Payamillaiyae

பயமில்லையே பயமில்லையே

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில்

பயப்படமாட்டேன் பயப்படமாட்டேன்

பயப்படமாட்டேன் பயப்படமாட்டேன்

பயப்படாதே பாரிலிப்போதே

பயப்படாதே சிறுமந்தையே

பயப்பட மாட்டேன் நான் பயப்பட மாட்டேன்

பேரழைக்கும் வேளை வான

பேயின் கோஷ்டம் ஊரின்

பேயின் கோட்டைகளை எதிர்த்திடிப்போம்

Peda Naruni Rupamu – పేదనరుని రూపము

பெலமுள்ள நகரமாம் இயேசு வண்டை

பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா

பெலனற்ற பாத்திரம் நானே

பெலனில்லா நேரத்தில்

பெலனில்லா நேரத்தில்

பெலவீனத்தில் பெலன் நீரே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே

பெந்தகொஸ்தின் ஆவியே

பேர் சொல்லி அழைத்த உன் தேவன்

பெராக்காவில் கூடுவோம்

பெராக்காவிலே கூடுவோம்

பேரன்பர் இயேசு நிற்கிறார்

பெரிய காரியம் செய்திடுவாய்

பெரிய காரியம் செய்திடுவார் கர்த்தர்

பெரியவர் எனக்குள்ளே மிகவும்

பெரியவர் எனக்குள்ளே மிகவும்

பெரியவரே ஆராதனை

பெரியவரே ஆராதனை

பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்

பெருகப்பண்ணுவேன் என்று வாக்குரைத்தவர்

Peruga Panuven Enru – பெருகப்பண்ணுவேன் என்று

பெருகப்பண்ணுவேன் என்று வாக்குரைத்தவர்

பெருகு பெருகு சீயோனே சன்மார்க்கத்தில்

பெருமழை பெருவெள்ளம் வரப்போகுது

பெருமழை பெருவெள்ளம் வரப்போகுது

பேசாமல் இருக்க முடியுமா

பேசு சபையே பேசு

பேசு சபையே பேசுபேசு சபையே பேசு

பேசும் தெய்வம் நீர்

பேசும் தெய்வம் நீர்

பேசும் தெய்வமே

Pesum Pesum Jebam

பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊரில்

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெற்றோர் உன்னை மறந்தாலும்

PettaோR Unnai Maranthaalum

பெயரோ புகழோ என்றும் நிலை நிற்காதே

போற்றி துதிப்போம் என் தேவ தேவனே

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம் ஈயுமே

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம் ஈயுமே

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம் ஈயுமே

பிளவுண்ட மலையே புகலிடம்

பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்

பின் செல்வேன் என் மீட்பரே

பரிசுத்தமே வல்லமை

பின்மாரி முன்மாரி ஊற்றுமே தேவா

பின்மாரி பெய்யட்டும்

வெற்றிக்குத் தலைவர் இயேசு

பிராண நாயகா

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்த நாள்முதல்

பிறந்தநாள் முதல்

பிறந்த நாள் முதலாய்

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

Piranthaar, Piranthaar

Piranthaar, Piranthaar

பிறந்தாரே பிறந்தாரே

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் ஓர் பாலகன்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பாலன் இயேசு பிறந்தார்

-பிறந்தார் பிறந்தார் இறைமகன் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் நம் இயேசு பாலகன் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் இயேசு பாலன்

பிறந்தார் பிறந்தார் இயேசு பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார்

பிறந்திட்டார் இந்த பாரினில்

துதிப்போம் அல்லேலூயா

பிரசன்னம் தாரும் பிரசன்னம்

தேவ சமூகம் இன்பமானது

இயேசு வருகிறார்

Piravaesippaen

பிரித்தெடுக்கப்பட்டேன் இயேசுவுக்காகவே

பிரித்துச் சேர்த்தார் கிறிஸ்து அவரோடு

பிரிய இயேசுவின் சேனை வீரர்கள்

பிரியமான இயேசுவே

பிரியமான இயேசுவே

Piriyamaanavanae

Piriyamaanavanae – Un Aaththumaa

பிரியமானவனே உன்

பிசாசனவன் தோற்றுப்போனவன்

பிசாசானவன் தோற்றுப்போனவன்

பிசாசானவன் தோற்றுப்போனவன்

பிதா அன்புச் செல்வன்

பிதா சுதன் ஆவியே

பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

Pithaavae Potti, Kumaaran Potti

Pithaavae, Engalai Kalvaariyil

பிதாவே என்று உம்மை அழைக்க

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே பலம் ஈந்திடும்

பிதாவே தேகம் ஆவி யாவும்

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

பிதாவே ஞானம் அன்பினால்

பிதாவே மா தயாபரா

பிதாவே மெய் விவாகத்தை

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவே நன்றி சொல்கிறோம்

பிதாவே போற்றி குமாரன் போற்றி

பிதாவே போற்றி

பிதாவே எங்களை கல்வாரியில்

பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம்

பிதாவுக்கு ஸ்தோத்திரம்

போதும் போதும் சோதனைகள் போதுமே

போதும் போதும் சோதனைகள் போதுமே

போதுமப்பா பாருங்கள்

போராடும் என் நெஞ்சமே

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

Poerrum, Poerrum

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போஷிப்பவர் நீரே

போதகர் வந்து வீட்டார்

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போவாஸ் போவாஸ்

போகாதே போகாதே

பொக்கிஷம் சேர்த்திடுங்கள்

பொக்கிஷம் சேர்த்திடுங்கள் பரத்திலே

வந்தனம், வந்தனமே!

பொல்லாப் பாவ லோகத்தின் மேல்

பொங்கி வழியும் தேவ கிருபை

பொங்கி வழியும் தேவ கிருபை

பொங்கி வரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொங்கி வழியும் தேவ கிருபை

பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொங்கிவரும் அருள் மனிதரை மாற்றிடுதே

பொன்மாலை நேரம் பூந்தென்றல் காற்றில்என் ஜீவ ராகம் கரைந்தோடுதே

இயேசுவை கொண்டு செல்வோம்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான நேரம் நீர் பேசும் நேரம்

பொன்னகர் பயணம் போகும் புண்ணியர்களே மகிமை

பொன்னகர் இன்பத்தை

பொன்னகர் பயணம் போகும்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான நேரம் வெண்பனிதூவும்

பொன்னான நேரம் வெண் பனி தூவும் நேரம்

பொன்னான இயேசுவை

பொன்னான இயேசுவை

பொன்னான இயேசுவை

பொன்னான இயேசுவை

பொன்னும் இல்ல பொருளும் இல்ல

பூலோக வாழ்வு முடிந்து

பூலோகத்தாரே யாவரும் கர்த்தாவில் களிகூருங்கள்

|பூலோகத்தாரே யாவரும்

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ!

பூமியின் குடிகளே

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் பாடுங்கள்

பூமியின் மனிதர்களே மன்னவனை துதியுங்கள்

பூபூவாய் பனி சிந்தும் காலத்திலே

பூரண ஆசீர் பொழிந்திடுமே

பூரண ஆசீர் பொழிந்திடுமே

பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே

பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே

பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே

Poorana Alakullavarae

பூரண இரட்சை யளிக்க

பூரண இரட்சை யளிக்க

பூரண வாழ்க்கையே!

பூரண வாழ்க்கையே

பூரண வாழ்க்கையே

போராட்டம் நிறைந்த உலகத்திலே

பூர்வ பிரமாணத்தை

போதகர் வந்துவிட்டார்

போவாஸ் போவாஸ்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் சோலையாயினும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும்

பூவின் நற்கந்தம் வீசும்

பூவினரே பூரிப்புடன்

பூவோடு பேசும் தென்றல்

போர் புரிவோம்நாம் போர்

போர் செய்வோம்

போராடும் என் நெஞ்சமே

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ

போராட்டம் இல்லாத மனிதர்கள் யாருண்டு

பொற்பு மிகும் வானுலகும்

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா

பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுனா

போசனம் உண்டோ

போசனந்தானு முண்டோ திருராப்

போஷிப்பவர் நீரே பாதுகாப்பு நீரே

போஷிப்பவர் நீரே பாதுகாப்பு நீரே

போதகர் வந்துவிட்டார்

போதகர் வந்துவிட்டார்

போதகர் வந்து விட்டார்

போதும் நீங்க போதும்

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போதுமானவரே புதுமையானவரே

போற்றி பாடி துதிப்போம்

போற்றி பாடுகின்றேன் நான் தேவா

போற்றி பாடி துதிப்போம்

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனே

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனே

போற்றி துதிப்போம் எம் தேவ தேவனே

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றித் துதித்திடுவோம்

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்

போற்றும் போற்றும்! புண்ணிய நாதரைப் போற்றும்!

போற்றுவோம் தேவனை

போற்றுவோம் தேவனை

போற்றுவோம் போற்றுவோம்

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றித் துதி புகழ்ந்து துதி

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

போற்றித் துதிப்போமே

போற்றிடு ஆன்மமே

-போற்றும் போற்றும்! புண்ணிய நாதரை

போற்றுவோம் போற்றுவோம் இயேசுவையே போற்றுவோம்

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

Pottum, Pottum!

Pottum, Pottum! Punnnniya Naatharaip Pottum!

போற்றுவோமே போற்றுவோமே

போவாஸ் போவாஸ்

போவோம் பரநகர்க்கு, ஜல்தி

Prabhu Yesu Naa Kai – ప్రభుయేసు నాకై

பிரதான ஆசாரியரே எங்கள்

பிரதான ஆசாரியரே

Praise & Worship (Pastor Jacob Koshy) – Volume 1

Praise the Lord

பிரகாசிக்கும் சுடர்கள் நாம்

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே

ப்ரேமிஞ்சதன் அதிகமுகா

பிரியமானவனே உன்

பிரியமானவனே உன்

பிரியமானவனே உன்

சங்கீதம் ஐ பாடலாக பாடிய எஸ்.பி பாலசுப்பிரமணியன் பாடலை கேளுங்கள்

புதிய ஆண்டு துவங்க செய்தார்

புதிய நாளை காண

புதிய நாளுக்குள் ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும்

புதிய பாடல் என் இதயத்தில்

புதிய வல்லமை புதிய அபிஷேகம்

Pudhu Ennaiyaal

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புது வாழ்வு

புதுசா புத்தம் புதுசா

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழும் வேண்டாமே பெயரும் வேண்டாமே

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழும் வேண்டாமே

புகழ்வோம் புகழ்வோம்

புகழும் வேண்டாமே பெயரும் வேண்டாமே

புகழ்கின்றேன் பாட்டுப் பாடி

புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம்

புகழும் வேண்டாமே பெயரும்

புல்லைப்போல் எல்லாரும் வாடி

புல்லைப் போல் உலர்ந்திடும் வாழ்க்கை

புல்லணையில் வந்து பிறந்தாரே

புண்ணியர் இவர் யாரோ

புண்ணியர் இவர் யாரோ வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

புண்ணியர் இவர் யாரோ வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

புண்ணியர் இவர் யாரோ ? வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

புறப்படுங்கள் தேவ

புறப்படுங்கள் தேவ புதல்வனின் ஊழியரே

முன் செல்வோம்! பின் திரும்பிடோம்!

Purappatu! Nee Purappatu!

புரட்சியாளர் இயேசு

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்

புதுக்கிருபை அளித்திடுமே

புதிய நாளை காண செய்தீரே

புதிய நாளுக்குள் ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும்

புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும்

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு

புதிய திருப்பங்கள் புதிய மாற்றங்கள்

புதிய துவக்கம்

புதிய வானம் தோன்றுதே

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

புதிய வருடம் தந்தீர்

புதிய வருடத்திலே என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார்

புத்திக் கெட்டாத அன்பின் வாரீ பாரும்

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள் திருவசனப்

புது பெலனை தாரும் தெய்வமே

புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து

புது கிருபை அளித்திடுமே

புதுப்பாடல் பாடி

புது வாழ்வை நமக்கு தந்தாரே அவரை துதிப்போம்

புதுவாழ்வு தந்தவரே

புதுவாழ்வு தந்தவரே

புதுவாழ்வு தந்தவரே

Puthu Vaazhvu Thandhavare – புதுவாழ்வு தந்தவரே


புது பெலன்

புது பெலனை தாரும்

புதுப்பாடல் பாடி

புது வாழ்வு தந்தவரே

திரியேக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்

இறைவன் பிறந்தார்

பூமியின் குடிகளே

கர்த்தரைப் பாடுங்கள்!

கர்த்தரைப் பாடுவோம் வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூரண வாழ்க்கையே!

புவி ஆளும் மன்னவன்

புவி ஆளும் மன்னவன்

புவி ஆளும் மன்னவன்

Puviaalum Mannavan – புவி ஆளும் மன்னவன்

புவியில் புதுமை புரிபவரே