உச்சித மோட்சபட்டணம் போக

உச்சித மோட்சபட்டணம் போக

உச்சித பட்டணம் பட்சமுடன் செலுவோம்

உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க எங்கே ஓடுவேன்

உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க எங்கே ஓடுவேன்

உடலைக்கொடு உள்ளத்தைக் கொடு உற்சாகமாய்

உடலைக் கொடு உள்ளத்தைக் கொடு உற்சாகமாய்

உடலைக்கொடு உள்ளத்தைக் கொடு உற்சாகமாய்

உதவி வரும் கன்மலை நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்

உதவி வரும் கன்மலைநோக்கிப் பார்கின்றேன்

உதவி வரும் கன்மலை நோக்கிப் பார்கின்றேன்

உதவி வரும் கன்மலை நோக்கிப் பார்கின்றேன்

உதறித் தள்ளு தூக்கி எறிந்திடு

உதவாத என்னில் உறவானீரே

உதவிட யாரும் இல்லையே

உதிர்த்தார் ஒரு உத்தமரே

உகந்த காணிக்கையாய்

உகந்த காணிக்கையாய்

உகந்த காணிக்கையாய்

Uirththeyzhunthaarey

உகந்த காணிக்கையாய்

உலக ஆசையெல்லாம் என்னை

உலக கன மகிமை எல்லாம்

உலக கன மகிமை எல்லாம்

உலகைக் கலக்கும் உத்தம சீடர்

உலகை இரட்சிப்பவரே உன்னத தெய்வம் நீரே

உலகை இரட்சிப்பவரே உன்னத தெய்வம் நீரே

உலகை இரட்சிப்பவரே உன்னத தெய்வம் நீரே

உலகம் மாறி போகலாம்

உலகம் தராத அன்பை

உலகம் தோன்றும் முன்னே உன்னை

உலகம் தோன்றும் முன்னே

-உலகம் உன் சதமென்று எண்ணியிராதே

உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை

உலகத்தையே சுற்றி வந்தாலும்

உலகத்தில் இருப்பவனிலும்

உலகத்தில் இருப்பவனிலும்

உலகத்தின் மீட்பர் இன்று பிறந்திட்டார்

உலகத்தின் தோற்றத்தின் முன்பென்னை கண்டீர்

உலகத்தைப் பலமுள்ள

உலகத்த இனிமே திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்

உலகத்தை கலக்குவோர்

உலகையோர் நிலையென்றெண்ணாதே

உலகில் பாவப் பாரத்தால் சோரும்

உலகில் வந்தார் தெய்வ சுதன்

உலகில் வந்தார் தெய்வ சுதன்

உலகில் வந்தார் தெய்வ சுதன்

உலகிலே உறவிலே எங்குமே நான் பாக்கல

உலகின் ஒளியே உண்மையின் விளக்கே

உலகின் ஒளியே உண்மையின் விளக்கே

Ulagin Oliye Yesuve – உலகின் ஒளியே இயேசுவே

உலகில் பாவப் பாரத்தால் சோரும் இளைப்

உலகில் பாவப் பாரத்தால் சோரும் இளைப்

உலகின் இரட்சகரே உன்னத குமாரனே

Vaanchayaana-உலகின் வாஞ்சையான

உலகோர் உன்னைப் பகைத்தாலும்

உலகோர் உன்னை பகைத்தாலும்

உலகோர் உன்னைப் பகைத்தாலும்

உழைக்கும் கரங்கள் படைக்கும் வளங்கள்

உலகம் தந்திடும் அன்பு மாயையே

உலகம் தராத அன்பை

உலகமோ மறந்தது

உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர்

உலகில் வந்தார் தெய்வ சுதன்

எனக்காக நீ என்ன செய்தாய்?

உலகோர் உன்னைப் பகைத்தாலும்

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்பெற்று எழ வேண்டும்

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்பெற்று எழ வேண்டும்

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்

உலர்ந்த எழும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும்

உலகத்தையே சுற்றி வந்தாலும்

உலகத்தின் உள்ளே நான் தோன்றும்

உளையான சேற்றில்

-உள்ளம் ஆனந்த கீதத்திலே

உள்ளம் ஆனந்த கீதத்திலே

உள்ளம் எல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளம் எல்லாம் உருகுதய்யா உந்தன்

உள்ளம் நொறுங்கிய எந்தன்

உள்ளம் பாடும் நேரமிது

உள்ளம் உடைந்து சோகத்தில் அமிழ்ந்து

உள்ளம் உடைந்து சோகத்தில் அமிழ்ந்து

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளம் மகிழ் கூட்டத்தில்

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

உள்ளங்கள் ஆராயும் கர்த்தர் முன்

உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே

உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே

உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே

உள்ளங்கையிலே என்னை வரைந்தவர்

உள்ளத்தில் அவர்பால் பேரன்புள்ளோரெல்லாம்

உள்ளத்தில் அவர்பால் பேரன்புள்ளோரெல்லாம்

உள்ளத்தின் மகிழ்ச்சி நீர்தானையா

உள்ளத்தில் அவர்பால் பேரன்புள்ளோரெல்லாம்

உள்ளத்தில் அவர்பால் பேரன்புள்ளோரெல்லாம்

உள்ளிந்திரியங்களை

உம் அழகான கண்கள் என்னைக் கண்டதாலே

உம் அன்பால் கவரப்பட்டேன்

உம் அன்பை பாட நான்

உம் அன்பால் என்னை நிரப்பும்

உம் அன்பே போதும் என் தேவா

உம் அன்பில் என்னை மறக்கின்றேன்

உம் அன்பு எனக்கு போதுமே

உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா

உம் அன்பால் என்னை நிரப்பும்

உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா

உம் அன்பு ஒன்றே போதும் யேசப்பா

கர்த்தாவே கடாட்சம் வையும்

உம் அருள் பெற இயேசுவே

உம் அருள் பெற இயேசுவே நான் பாத்திரன் அல்லேன்

உம் அருள் பெற இயேசுவே நான் பாத்திரன் அல்லேன்

உம் அருள் வேண்டும்

உம் அவதாரம் பாரினில்

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே

Um Azhagaana Kangal

உம் இரத்தமே உம் இரத்தமே சுத்தம் செய்யுமே

உம் இரத்தமே உம் இரத்தமே சுத்தம் செய்யுமே

உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும்

உம் கரம் என்னை பிடித்ததைய்யா

உம் கிருபை எனக்கு போதும்

என் கால் சறுக்குகிறது

உம் கிருபை எப்போதும் மாறாது

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது

உம் கிருபை தான் ஐயா

உம் கிருபை தான் ஐயா

உம் கிருபையின் உச்சமே நான்

உம் கிருபையினாலே

உம் கிருபையினாலே

உம் கிருபை தான் என்னை கண்டதே

உம் மகிமையை நான் காண வேண்டும்

உம் மகிமையை நான் காண வேண்டும்

உம் முகத்தை காணவே

உம் முகத்தை பார்த்து நான் நின்றேன்

உம் முகத்தை நோக்கி பார்த்தேன்

உம் நாமம் பாடணுமே ராஜா

உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

உம் நாமம் தேனிலும் மதுரமைய்யா

உம் நாமம் தேனிலும் மதுரமையா

உம் நாமம் தேனிலும் மதுரமையா

உம் நாமம் உயரணுமே

உம் நாமம் உயரணுமே

உம் நாமம் உயரணுமே

உம் நாமம் உயரணுமே

உம் நாமம் உயரட்டும்

உம் நாமம் உயர்த்தி பாடுவேன்

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே

உம் நாமத்தால் அற்புதம் செய்தீர்

உம் நாமம் பாடணுமே ராஜா

உம் நாமம் பாடணுமே ராஜா

உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

உம்பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

உம் பாதம் பணிந்தேன்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

உம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்

உந்தன் விழி

Um Patham Paninthen

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

உம் பீடத்தை சுற்றி சுற்றி

உம் பீடத்தை சுற்றி சுற்றி

உம் பீடத்தை சுற்றிச் சுற்றி

உம் பீடத்தை சுற்றி சுற்றி

உம் பேரன்பில் நம்பிக்கை

உம் பேரன்பில் நம்பிக்கை

உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை

உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன்

உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன்

உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன்

உம் பிரசன்னத்தில் இருப்பதையே

உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும்

உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும்

உன்புகழைப் பாடுவது என் வாழ்வின்

உம் ராஜ்ஜியம் வருங்காலை கர்த்தரே

உம் ராஜ்ஜியம் வருங்காலை கர்த்தரே

உம் ராஜ்ஜியம் வருங்காலை கர்த்தரே

உம் ராஜ்யம் வருங் காலை

உம் சார்பினில் நடத்தும்

உம் சமூகம் வரும்போதெல்லாம்

உம் சமூகம்

உம் சமூகமே என் பாக்கியமே

உம் சமூகமே என் பாக்கியமே

உம் சமூகமே என் பாக்கியமே

உம் சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறேன்

உம் சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறேன்

-உம் சமூகத்தையே நாடுகின்றேன்

உம் சமூகமே என் பாக்கியமே

உம் செட்டைகளின் கீழ்

உம் செட்டைகளின் கீழ்

-உம் சிறகுகள் நிழலில்

உம் சிறகுகள் நிழலில் எந்நாளும் என்னை

உம் சித்தம் போல் என்னை

உம் சித்தம் போல் என்னை என்றும்

உம் சித்தம் போல் என்னை நடத்திடுமே

உம் சித்தம் போல் என்னை என்றும்

உம் சித்தம் செய்வது தான்

உம் சித்தம் தேவா

உம் சித்தம் தேவா நடப்பியும்

உம் சித்தம் நிறைவேற என்னை அழைத்தீர்

உம் சித்தம் நிறைவேற ஒப்புவித்தேன் என்னை

உம் சித்தம் போல் என்னை என்றும்

உம் சித்தம் போல் என்னை என்றும்

உம் சித்தம் செய்வதில் தான்

உம் சித்தம் தேவா நடப்பியும்

உம் தயவால் என்னை உயர்த்தினீர்

தேவ பிதாவே! உம் உண்மை பெரிதே

உம் வார்த்தையில் நிலை நிற்போம்

உமது சாயலால்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத்தானே வாழ்கின்றேன்

உமக்காக வாழணுமே

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

உமக்காகத் தானே ஐயா நான்

கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்?

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்

உமக்கு நன்றி அப்பா

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர்

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர்

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய

உமக்குத்தான் உமக்குத்தான்

உமக்கொப்பானவர் யார்

உமது அன்பே போதுமே

உமது கரத்தில் விழுகின்றோமைய்யா

உமது முகம் நோக்கிப் பார்த்தவர்கள்

உமது முகம் நோக்கி

உமது வைராக்கியம் தாரும் இயேசுவே

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல

உம்மால் அழைக்கப்பட்டு உம்மில் அன்பு வைக்கும்

உம்மாலே கூடாத

உம்மாலே கூடாத

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலேதான் என் இயேசுவே

உம்மாலே தான் என் இயேசுவே

உம்மை ஆராதிக்கத்தான் என்னை அறிந்தீர்

உம்மை ஆராதிக்கத்தான் என்னை அறிந்தீர்

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம்மை ஆராதிக்கக் கூடிவந்தோம் நல்லவரே

உம்மை ஆராதிக்க

உம்மை ஆராதிக்கக் கூடிவந்தோம் நல்லவரே

உம்மை ஆராதிக்கக் கூடிவந்தோம் நல்லவரே

உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன்

உம்மை ஆராதிப்பேன்

உம்மை ஆராதிப்பதே என் ஆசை

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருமுண்டு

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு?

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு?

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு?

உம்மை அன்பு கூற எனக்கு ஆச

Ummai Appaanu Kooppidaththaan Aasai

உம்மை அப்பானு கூப்பிடத்தான் ஆசை

உம்மை அப்பானு கூப்பிடத்தான் ஆசை

உம்மை அப்பானு கூப்பிடத்தான் ஆசை

Ummai Appanu Kupidathan Aasai

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம்மை ஆராதிக்கிறோம்

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன்-2

உம்மை அதிகம் அதிகம்

Ummai Athigam Athigam Nesikka Kirubai Vendumae

உம்மை என்றும் துதிப்பேன்

உம்மை என்றும் துதித்திடுவேன்

உம்மை என்றும் துதிப்பேன்

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர்

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர்

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர்

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர்

உம்மை நாடி வந்தேன்

உம்மை நான் மறந்த நாட்கள் ஏராளமே

உம்மை நான் நினைக்கும் நேரம்

உம்மை நான் பாடி

உம்மை நான் பார்க்கனுமே

உம்மை நான் போற்றுகின்றேன் இறைவா

உம்மை நான் போற்றுகிறேன் இறைவா

உம்மை நான் போற்றுகிறேன் இறைவா

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர்

உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம்

உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம்

உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல

உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல

உம்மை நம்பி வந்தேன்

உம்மை நம்பி வந்தேன்

உம்மை நம்பினோம் இயேசு ராஜா

உம்மை நம்பியிருக்கிறேன் இயேசுவே

உம்மை நம்பும் நான்

உம்மை நம்புவேன் உள்ளளவுமாய்

உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம்

உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல

உம்மை நேசிப்பேன் உரித்தாய்

உம்மை நேசிக்க கற்று தாரும்

உம்மை நேசிக்க கற்று தாரும்

உம்மை நேசிக்கிறேன் என் இயேசுவே

உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே

உம்மை நேசிப்பேன்

UMMAI NESIPPEN NEERAE 6 by GERSSON EDINBARO -Lyrics

உம்மை நேசிப்பேன்

உம்மை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் இயேசுவே

உம்மை நெனச்சாலே அழுகனுன்னு தோனுது

உம்மை நெனச்சாலே அழுகனுன்னு தோனுது

உம்மை நினைக்கும் நினைவுகளும்

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்

உம்மை நோக்கி பார்த்த முகங்கள்

உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்

உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்

உம்மை நோக்கிப் பார்க்கிறேன்

உம்மை ஒருபோதும் மறவேனே நான்

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே

உம்மை பாடாத நாவும்

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே

உம்மை பாடாமல் யாரை பாடிடுவேன்

உம்மை பாடாமல் யாரை பாடிடுவேன்

உமைப் பாடவா

உம்மை பார்க்க ஆசையே

உம்மை பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன்

உம்மைப் பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன்

உம்மை பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன்

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே

உம்மை பாடாத நாவும்

உம்மை பாடாத நாவும்

உம்மை பாடாத நாவும்

உம்மைப் பார்க்க ஆசையே

உம்மை பற்றி பாட பாட

உம்மைப் பிரிந்து வாழ முடியாதையா

உம்மைப் பிரிந்து வாழ முடியாதையா

உம்மைப் பிரிந்து வாழ முடியாதையா

உம்மைப் பிரிந்து வாழ முடியாதையா

உம்மை போற்றி பாடுவோம்

உம்மைப்போல் யாருண்டு? எந்தன் இயேசுநாதா

உம்மை போல் அழகுள்ளோர்

உம்மைப் போல் நல் நேசருண்டோ

உம்மைப் போல் நல் நேசருண்டோ

உம்மைப் போல் நல்லதோர் நேசரில்லை

உம்மைப் போல் யாருண்டு

உம்மைப் போல் யாருண்டு என் இயேசுவே

உம்மைப் போல் யாருண்டு எந்தன்

உம்மை போல் யாருண்டு எந்தன் இயேசு நாதா

உம்மைப் போல் யாருண்டு

உம்மை போல

உம்மைப் போல அன்புகாட்ட

உம்மை போல அப்பா இல்ல

உம்மை போல அப்பா இல்ல

உம்மை போல இயேசுவே

உம்மைப் போல இந்த உலகிலே

உம்மை போல இந்த உலகிலே

உம்மை போல மாறணுமே இயேசையா


உம்மை போல மாறணுமே இயேசையா


உம்மை போல மாறணுமே

உம்மை போல மாறணுமே இயேசையா


உம்மை போல நல்ல தேவன்

உம்மை போல நல்ல தேவன்

உம்மை போல நல்ல தேவன்

உம்மை போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே

உம்மை போல நல்ல தேவன்

உம்மை போல ரட்சகர்

உம்மைப்போல தெய்வம் இல்லை

உம்மைப் போல தெய்வம் இல்லை

உம்மைப் போல தெய்வம் இல்லை

உம்மை போல யாருண்டு

உம்மை போல

உம்மை போல

உம்மை போல யாருண்டு

உம்மை போல யாருண்டு

உம்மை போல யாருண்டு

உம்மை போலவே மாற்றிடும் என்னையே

உம்மை போல மனமிரங்கும்

உம்மை போல மனமிரங்கும்

உம்மை போல மனமிரங்கும்

உம்மை போற்றி பாடுவோம்

உம்மை போற்றி பாடுவோம்

உம்மை போற்றி பாடுவோம்

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது

உம்மை ராஜா விசுவாச

உம்மைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன்

உம்மை தான் நம்பி வாழ்கிறேன்

உம்மைதான் நம்பியிருக்கிறோம்

உம்மைத் தேடி வந்தேன்

உம்மைத் தேடி வந்தேன் சுமை தீருமம்மா

உம்மை துதிக்கும் போது

உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும்

உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் வல்ல பிதாவே

உம்மை துதிப்பேன் நான்

உம்மைத் துதிப்பேன் கர்த்தாதி கர்த்தரே

உம்மைத் துதிப்பேன் கர்த்தாதி கர்த்தரே

உம்மை துதித்திடுவேன்

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

உம்மை உயர்த்திடுவேன்

உம்மை உயர்த்திடுவேன் மேலே மேலே

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

உம்மை விட எனக்கு ஒன்றும்

உம்மை விட நான் வேறு யாரை நம்புவேன்

உம்மை விட வேறு யாரிடம்

உம்மை விட்டா யாரும் இல்லை

உம்மை விட்டு வாழ முடியாதையா

உம்மை யாரென்று நான் அறிவேன்

உம்மை ஆராதிப்பேன்

உம்மைப் பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன்

உம்மைப் போல் யாருண்டு

உம்மைப் போல யாருண்டு

உம்மைப்போல் ஒருவர் இல்லை

உம்மைப்போல நல்ல தேவன் யாருமில்லையே!

உம்மைப்போல யாருமில்லப்பா

உம்மைப்போல் யாருண்டு? எந்தன் இயேசுநாதா

உம்மைத் தான் பாடுவேன்

கர்த்தாவே நீர் உன்னதமானவர்

உம்மைத் துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் வல்ல பிதாவே

உம்மைத் துதிப்பேன் கர்த்தாதி கர்த்தரே

உம்மைத்தான் உம்மை மட்டும் தான்

உம்மைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன்

உம்மைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன்

உம்மைத்தானே நான் முழுஉள்ளத்தோடு

உம்மைத்தானே நான் முழு உள்ளத்தோடு

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நம்பின எனக்கு

உம்மையே நம்புவேன்

உம்மையே நம்புவேன் உம்மையே தேடுவேன்

உம்மையே நம்பியுள்ளோமே இயேசையா

உம்மையே நம்புவேன்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு?

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருன்டு

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு

உம்மையன்றி யாருண்டு

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நம்பியுள்ளோமே இயேசையா

உம்மையே நம்புவேன்

உம்மையே நோக்கி ஓடுகிறேன்

உம்மையே உயர்த்துவேன்

உமக்காகவே நான் வாழுகிறேன்

உமக்காகவே நான் வாழுகிறேன்

உமக்காய் ஓடுகிறோம்

உனக்கு நிகரானவர் யார் இந்த

Ummaku Nikaravar Yaar – உனக்கு நிகரானவர் யார் இந்த

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை

உம்மால் ஆகாத காரியம்

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

உம்மால் நான் பெலனடைந்தேன்

உம்மாலே தான் என் இயேசுவே

உம்மாலேயன்றி இரட்சகா

உம்மாலே எல்லாம் கூடும்

உம்மாலே நான் ஒரு

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்

உம்மாலே தான் என் இயேசுவே

உம்மண்டை தேவனே

உம்மண்டை தேவனே நான் சேரட்டும்

உம்மண்டை கர்த்தரே

உம்மண்டை கர்த்தரே நான் சேரட்டும்

Ummanntai, Karththarae

கர்த்தரைக் கிட்டிச் சேருவோம்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

உம்மேல் வாஞ்சையாய் இருப்பதனால்

உம்மேல் வாஞ்சையாய்

உம்மில் நான் வாழ்கிறேன்

உம்மில் நான் வாழ்கிறேன்

உம்மில் நான் வாழ்கிறேன்

உம்மில் நான் வாழ்கிறேன்

உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா

உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா

உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா

உம்மோடு இருப்பது தான்

உம்மோடு இருப்பதுதான்

உம்மோடு இருப்பதுதான்

உம்மோடு இருப்பது தான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையையா

உம்மோடு இருப்பதுதான்

உம்மோடு நான் இருந்தால்

உம்மோடு நான் இருந்தால்

உம்மோடு நானிருந்தால்

உம்மோடு நானும் உயிரோடு கலந்து

உம்மோடு நானும் உயிரோடு கலந்து

உம்மோடு பேச எனக்கொரு ஆசை

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்

உம்மோடு சேர்ந்து

உம்மோடு உறவாடும் நேரம்

உம்மோடுதான் என் வாழ்வு

உம்மோடுதான் என் வாழ்வு

உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா

உம்மோடு இருப்பதுதான்

உம்மோடு இருப்பதுதான்

நெஞ்சோடு நெஞ்சம்

உம்முன் நிற்க தேவே

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு

உம் நாமம் சொல்ல சொல்ல

உம்மோடு நான் கொண்ட சொந்தம்

உம்பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே

உன் அன்பால் என்னை தாங்கினீர்

உம் அருள் பெற இயேசுவே நான் பாத்திரன் அல்லேன்

உன் தேவனாகிய கர்த்தர்

உன் இதய வாசல் தேடி வருகிறேன்

உலகமெங்கும் போங்கள்!

உன் கனவுகள் கலைந்ததோ உன் உறவுகள் பிரிந்ததோ

உன் கண்ணீர் மாறிடுமே

உன் கண்ணுக்குளே கண்மணியாய்

உன் காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும் கர்த்தர்

உன் கதறுதலை

மீட்பர் பாதையில் செல்

உன் நெஞ்சிலே உண்டான

உன் நெஞ்சிலே உண்டான விசாரங்களை நீ

உன் நெஞ்சிலே உண்டான விசாரங்களை நீ

உன் புகழைப் பாடுவது என்

உன் புகழைப் பாடுவது என்

செலவிடு உன் தாலந்தெல்லாம்

உன் வாசல் திற

உன் வெட்கத்திற்கு பதிலாக

உன் வெட்கத்திற்கு பதிலாக

உன் வெட்கத்திற்கு பதிலாக

-உன் விசுவாசம் பெரியது

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

உனக்காக இயங்குகின்றது உலகம்

உனக்காக பிறந்தார்

உனக்கெதிராய் ஆயுதங்கள்

உனக்கெது வேணும்? இன்னும் எது வேணும்

உனக்காய் மரித்தேன்

உனக்காய் மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலமும்

உனக்காகவே நான் காத்திருக்கிறேன்

உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள்

உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள்

உனக்கொரு நண்பன் இல்லையென்று

உனக்கொருவர் இருக்கின்றார்

உனக்கொருவர் இருக்கிறார்

உனக்கு நிகரானவர் யார்

உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் ஆயுதம்

உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன் இயேசு

உனக்குள்ளே இருக்கின்ற

உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன்

உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன்

உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன்

பிறருக்காக வாழுங்கள்

உனக்கொத்தாசை வரும் நல் உயர்

உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன்

Paavi-உணர்வாயே பாவி- ஓகோ யேசுவின் நேசமதுரமே

உன்னத தேவனே உருவாக்கும்

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்

உந்தன் அன்பை கண்டதாலே

உந்தன் காயங்கள் எந்தன் பாவங்களோ

உந்தன் மஹா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே

உந்தன் மஹா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே

உந்தன் பாதம் ஒன்றே போதும்

உந்தன் பிரசன்னத்தால் வழி நடத்தும்

உந்தன் சுயமதியே

உன்றன் சுயமதியே நெறி என்று

உன்றன் சுயமதியே நெறி என்று

உன்றன் திருப்பணியை உறுதியுடன் புரிய

உங்க ஆவிய அனுப்புங்க

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க

என்னை அழைத்தவரே

-உங்க கிருப இல்லனா

உங்க கிருபை மட்டும் இல்லண்ணா

உங்க கிருபை போதும் யேசப்பா

உங்க கிருபை இல்லாமல் என்னாலே நிற்க முடியாதே

என்னை அழைத்தவரே

உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதப்பா

உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதைய்யா

உங்க கிருபை போதும் இயேசப்பா எனக்கு

உங்க கிருபைதான் என்னைத் தாங்குகின்றது

உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது

உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது

உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது

உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது

என்னை அழைத்தவரே

உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதய்யா

உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது

உங்க கிட்ட நெருங்கனும்

உங்க கூட

-உங்க மகிமை

உங்க மொகத்த பாத்தாலே ஆனந்தம்

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசய்யா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா

உங்க நன்மையால் திருப்தியாக காத்திருப்பேன்

உங்க நன்மையால் திருப்தியாக காத்திருப்பேன்

உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும்

உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும்

உங்க பிரசன்னத்தில்

உங்க பிரசன்னம் இல்லாமல்

உங்க பிரசன்னம் இல்லாமல்

உங்க பிரசன்னத்தால் நிரப்புமையா

உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல்

உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும்

உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும்

Unga Uliyam Naan Yen – உங்க ஊழியம்

Unga Varugai

உங்க வசனம் மனமகிழ்ச்சியா

உங்க வசனம் மனமகிழ்ச்சியா

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்

உங்கள் குரல் உயர்த்திப்

உங்கள் மீது கண்கள் வைத்து

உங்கள் மீது கண்கள் வைத்து

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்

உங்களால நான் உயிர் வாழ்கிறேன்

உங்களைப் படைத்தவர்

உங்கள பத்தி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்க

உங்கள பத்தி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்க

Ungge aaviye Anupengge

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க

Ungge aaviye Anupengge – Uyriadaya Vendumae

கிறிஸ்தவ தலைவர்களின் தேர்தலுக்கான சிறப்பு காணொளி

உங்க கிருபை தான் என்னை தாங்குகின்றது

உங்க முகத்தை பார்க்கனுமே இயேசையா

உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும்

உண்மையுள்ள மனுஷன் ஆசீர்வாதம் பெறுவான்

-உண்மையான அன்பிற்காய்

உன் நெஞ்சிலே உண்டான விசாரங்களை நீ

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை

உன்னதர் நீரே மாட்சிமை

உன்னதரே உம்

உன்னதத்தில் உயர்ந்தவரே

உன்னதத்தின் தூதர்களே ஒன்றாகக் கூடுங்கள்

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

உன்னையன்றி வேறே கெதி

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன்

உன்னை எனக்கு காட்டையா

உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார்

உன்னைக் காண்கிறார் உன்

உன்னைக் காண்கிறார் உன்

உன்னைக் காண்கிறார் உன்

உன்னை காண்கிறார் உன்

உன்னை நம்பி வாழும் போது உறுதி பெறுகிறேன்

உன்னைத் தேடும் எந்தன் உள்ளம் என்

உன்னை வாலாக்காமல்

உன்னை வாலாக்காமல் இயேசு தலையாக்குவார்

உன்னைத்தான் கேட்கிறேன்

உன்னைத்தான் கேட்கிறேன்

உன்னையே வெறுத்துவிட்டால் ஊழியம் செய்திடலாம்

உன்னையே வெறுத்துவிட்டால் ஊழியம் செய்திடலாம்

உன்னையன்றி வேறே கெதி

உன்னையன்றி வேறே கெதி

நீரே எங்கள் கதி

உன்னையே வெறுத்துவிட்டால்

உன்னையே வெறுத்துவிட்டால் ஊழியம் செய்திடலாம்

உன்னையே வெறுத்துவிட்டால்

உன்னையும் என்னையும் இரட்சிக்கவே

உன்னையும் என்னையும் இரட்சிக்கவே

Unnaku Oruvar Irukkiraar – உனக்கொருவர் இருக்கிறார்

உன்னத அனுபவத்தில் என்னை

உன்னத தேவன் என்னோடு இருக்க

உன்னத தேவன் என்னோடு இருக்க

உன்னத தேவன் உன்னை அழைக்கிறார்

உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்க

உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்க

Unnatha Devan Unnudan Irukka

உன்னத தேவனே என் இயேசு ராஜனே

உன்னத தேவனே என் இயேசு ராஜனே

உன்னத தேவனே என் இயேசு ராஜனே

உன்னத தேவனின் அக்கினி

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை

உன்னத தேவனுக்கே மகிமை

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை

உன்னதமானவரே என் உறைவிடம் நீர்தானே

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன்

உன்னதப் பரமண்டலங்களில் வசிக்கும்

உன்னதப் பரமண்டலங்களில்

உன்னத சாலேமே என் கீதம்

உன்னத தேவனே என் இயேசு ராஜனே

உன்னத தேவனே என் இயேசு ராஜனே

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை

உன்னத வல்லமையை இறைவா எனக்குத் தாரும்

உன்னதம் ஆழம்

உன்னதமான கர்த்தரே

உன்னதமான மா இராஜாவான

உன்னதமான ஸ்தலத்தில்

உன்னதமானவர் சர்வ வல்லவர்

Unnathamaanavarin

உன்னதமானவரின் உயர்

உன்னதமானவரின் உயர் (ஆகா ஆனந்தம்)

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவிலிருக்கிறவன்

உயர் மறைவிலிருக்கிறவன்

உன்னதமானவர் மறைவினிலே

உன்னதமானவரே என் உறைவிடம் நீர்தானே

உன்னதமானவர் மறைவினிலே

உன்னதமானவரின் உயர்

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில்

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில்

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன்

Unnathamanavarin – உன்னதமானவர்

உன்னதர் ஆவியின் பெலன் வேண்டும்

உன்னதர் நீரே மாட்சிமை நிறந்தவரே

உன்னதரே என் நேசரே உமது

உன்னதரே என் நேசரேஉமது

உன்னதரே நீர் மகிமை

உன்னதரே உம் மறைவினிலே

உன்னதரை உன்னதரை

உன்னதரே என் நேசரே உமது

உன்னதரே என் நேசரே

உன்னதரே என் நேசரே

உன்னதரின் மறைவில் சர்வ வல்லவரின்

உன்னதத்தில் உயர்ந்தவரே

உன்னதத்தின் ஆவியை

உன்னதத்தின் ஆவியை

உன்னதத்தின் ஆவியை

-உன்னதத்தின் தூதர்களே

உன்னதத்திற் பரற்கு மகிமை

உன்னதத்திற்குப் பரற்கு மகிமை

உன்னதத்தின் ஆவியை

உன்னதத்தின் தூதர்களே ஒன்றாகக் கூடுங்கள்

உன்னையும் என்னையும் இரட்சிக்கவே

உன்னிடத்தில் என்ன இல்லை

உன்னில் நான் ஒன்றாக உயிரே நீ என்றாக

உன்னில் நானே மகிமைப் படுவேன்

உன்னில் நற்கிரியை தொடங்கினவர்

உன்னோடு கூட இருந்து

உன்றன் சுயமதியே நெறி என்று

உந்தன் ஆசி தாரும்

உந்தன் ஆவி எந்தன்

உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம் தங்க வேண்டும்

உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம் தங்க வேண்டும்

உந்தன் ஆவியே வந்து சேரவே

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்

உந்தன் ஆவியை சுவாமி என்றன் மீதினில்

உன்தன் அன்பு போதுமே

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்

உந்தன் நாமம் மகிமை பெற வேண்டும் கர்த்தாவே

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்

உந்தன் நாமம் மகிமை பெற வேண்டும் கர்த்தாவே

உந்தன் நாமம் மகிமை பெற வேண்டும் கர்த்தாவே

உந்தன் நாமம் மகிமை பெற வேண்டும் கர்த்தாவே

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல்

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும்

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடுமே

உந்தன் பரிசுதத்தை

உந்தன் பரிசுதத்தை

உந்தன் பிரசன்னத்தால் வழி நடத்தும்

உந்தன் சமூகம் எனக்கானந்தமே

உந்தன் சமுகம் எனக்கானந்தமே

உந்தன் சமுகம் நுழைந்து

உந்தன் சமூகம் எனக்கானந்தமே

Unthan Samugham Nulainthu Um Naamam Uyarthiduvaen

உந்தன் சித்தம் போல் நடத்தும்

உந்தன் சித்தம் போல் நடத்தும்

உந்தன் சித்தம் போல் நடத்தும்

உமது சித்தமே செய்வேன்

உந்தன் சொந்தமாக்கினீர்

உந்தன் சித்தம் போல என்னை

உந்தன் சுயமதியே நெறி என்று

உந்தன் உள்ளங்கையிலே

உந்தன் வல்லமையால் மகிழ்ந்திருக்கின்றேன்

-உந்தன் பாதத்தின் கீழே

உன்றன் சுயமதியே நெறி

உன்றன் திருப்பணியை

உப்பாக வேண்டும் நாம் உலகிற்கு

உறைவிடமாய் தெரிந்து கொண்டு

உறைவிடமாய் தெரிந்து கொண்டு

உறைவிடமாய் தெரிந்து கொண்டு

உறைவிடமாய் தெரிந்து கொண்டு

உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம்

உறக்கம் தெளிவோம்

உறக்கம் தெளிவோம்

உறக்கம் தெளிவோம்

உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம்

உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ

உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ

உருகாதோ நெஞ்சம் அவர்தானே தஞ்சம்

உருகாதோ நெஞ்சம் அவர் தானே தஞ்சம்

உருகாதோ நெஞ்சம் அவர் தானே தஞ்சம்

உருகாயோ நெஞ்சமே

உருகாயோ நெஞ்சமே

உருகாயோ நெஞ்சமே நீ

உருகாயோ நெஞ்சமே நீ

உருகாயோ நெஞ்சமே

உருகாயோ நெஞ்சமே

உருகாயோ நெஞ்சமே

உருக்கமான இரக்கத்தாலே

ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ನಾಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ

உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க

உடலைக்கொடு உள்ளத்தைக்கொடு உற்சாகமாய்

உச்சித மோட்ச பட்டணம்

உத்தமமாய் முன் செல்ல

உத்தமமாய் முன் செல்ல

உத்தமமாய் முன் செல்ல

உத்தமமாய் முன் செல்ல உதவி செய்யும் யெகோவா

உதவாதவன் என்று தள்ளியதே உலகம்

உதவாதவன் என்று தள்ளியதே உலகம்

உதவி செய்தருளே

உதவி செய்தருளே ஒருவருக்கொருவர் யாம்

உதவி வரும் கன்மலை நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்

உதவினீரே

உதவினீரே என்னை உயர்த்தினீரே

ஆராதிப்போம் வாருங்கள்!

உதித்ததே பாராய் வெளிச்சந்தான்

உதித்தாரே நல்ல மேய்ப்பர் புல்லணை மீதினிலே

பரிசுத்த ஆவியே வாருமையா

உத்தமமாய் முன் செல்ல உதவி செய்யும் யெகோவா

மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு

உத்தமமாய் வாழ்வேன்

எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம்

எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம்

உயர உயர உயர்ந்தோங்கும்

உயரமும் உன்னதமுமான

உயரமும் உன்னதமுமானsong

உயரமும் உன்னதமுமான

உயர்ந்த அடைக்கலமே

உயர்ந்த அடைக்கலமே

உயர்ந்த லட்சியம் இங்கு தேவை நிச்சயம்

உயர்பரனில் உதித்ததெல்லாம்

உயர்த்திடுவேன்

உயர்த்துவார் உயர்த்துவார்

உயர்த்துவார் உயர்த்துவார்

உயர்த்துவேன் உம்மை

உயருமும் உன்னதமும் ஆன

உயிர் தந்த தெய்வம் இயேசு

உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா

உயிரான தெய்வமே

உயிரான தெய்வமே

உயிரடைய வேண்டுமே

உயிரே என் ஆருயிரே

உயிரே உயிரே

உயிரே உயிரே என்னை கவர்ந்த மணவாளனே - (2)

UyiraeாDu Elunthavarae

உயிரானவரே

உயிரிலும் மேலாக

உயிரிலும் மேலாக

உயிருனும் மேலானது

உயிரினும் உயிராய்

உயிரோடு எழுந்த இயேசுவே

உயிரோடு எழுந்தவரே

உயிரோடு எழுந்தவரே

உயிரோடு எழுந்தவரே

உயிரோடு எழுந்தவரே

-உயிரோடு எழுந்தவரே

உயிரோடு எழுந்தவரே

உயிரோடு எழுந்த இயேசுவே

உயிரோடு எழுந்த இயேசுவே

உயிரோடெழுந்தவர் நீர் தானே

உயிரோடு ஓர் உயிராக

உயிரோடு உயிராக கலந்தவரு யாரு சொல்லு

உயிரோடு உயிராக கலந்தவரு யாரு சொல்லு

உயிர்ப்பியும் தேவா உயிர்ப்பியும் என்னை

உயிர்த்த நாதருக்கே மங்களம்

உயிர்த்தார் உயிர்த்தார்

உயிர்தந்த தெய்வமே உயிர்ப்பிக்கும் தெய்வமே

உயிர்த்தெழும் காலை தன்னில்

உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு

உயிர்தெழுந்த நம் இயேசு

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு

உயிர்த்தெழுந்தாரே

உயிர்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா

உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா!

உயிர்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா

உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா!

உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின்

உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா

உயிர்தெழுந்த இயேசு

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு

உயிர்த்தெழுந்தார் நம் இயேசு

உயித்தெழுந்தார் உலகமெல்லாம் புகழ்பாடவே

உயிர்த்தெழுந்தாரே இயேசு

உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு

Uyirththelunthaarae

இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்

Uyirththezhunthaare – உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா

Uyirththezhunthaerae, Allaeluuyaa

உயிருள்ள தெய்வம்

உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மைப் பாடுவேன்

உயிருள்ள நாமம் மேலான நாமம்

உயிருள்ள நாளெல்லாம்

உயிருள்ள திருப்பலியாய்

உயிருள்ள திருப்பலியாய்

உயிருள்ள இயேசுவின் கரங்களிலே

உயிருள்ள இயேசுவின் கரங்களிலே