1. லா லா லா லா லை லா லா லை

 2. இயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே

 3. மானிட உருவில் அவதரித்த

 4. பெத்லகேம் நட்சத்திரம் மின்னுதே

 5. இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

 6. பெத்தலையில் பிறந்தவரை

 7. இயேசு பிறந்தாரே எந்தன் உள்ளத்திலே

 8. தேவகுமாரன் இயேசு

 9. பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

 10. போற்றுவோம் போற்றுவோம்

 11. ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை

 12. பெத்தலகேமில் பிறந்த இயேசு சொந்தமானாரே

 13. கண்டேனென் கண்குளிர கர்த்தனை

 14. வார்த்தையாம் இயேசு தேவன்

 15. பூவினரே பூரிப்புடன்

 16. ராஜாவாக பிறந்த இயேசு

 17. பெத்லகேம் யாத்திரை சென்றே

 18. ஆதி திருவார்த்தை திவ்ய

 19. கிறிஸ்மஸ் நாளிதே

 20. வந்தாரு இயேசு வந்தாரு

 21. தாவீதின் ஊரிலே பிறந்தார்

 22. ஸ்தோத்திரம் பாடிப் போற்றுவேன்

 23. ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி

 24. ஆரிவர் ஆராரோ இந்த அவனியோர்

 25. ஜெனித்தார் ஜெனித்தார்

 26. நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளார் வருவீர்

 27. இயேசு பாலனாய் பிறந்தார்

 28. அதிகாலையில் பாலனை தேடி

 29. அன்பு இயேசுவின் அன்பு

 30. பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

 31. காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர்

 32. பரலோகில் வாழும் தெய்வம்

 33. மாராநாதா அல்லேலூயா

 34. சந்தோஷ விண்ணொளியே

 35. கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ்

 36. உலகின் இரட்சகரே உன்னத குமாரனே

 37. உன்னத தேவனுக்கே மகிமை

 38. ஓசன்னா பாடுவோம்

 39. இயேசு பிறந்தார் பெத்தலகேம் ஊரிலே

 40. அதி மங்கல காரணனே

 41. இயேசு ராஜன் ஏழைக் கோலம்

 42. என் மீட்பர் கிறிஸ்து பிறந்தார்

 43. நட்சத்திரம் வந்தது வானில் உதித்தெழுந்தது

 44. ஆனந்தம் பேரானந்தம்