நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நாங்கள்

எஜமானனே எஜமானனே

மறவார் இயேசு மறவார்

நீரின்றி நான் இல்லை

BALIPEEDATHIL Worship Medley

சுத்திகரியும் சுத்திகரியும்

என் முழுமையும் அது உமக்கு

உம் பிரசன்னம் நிறைவானதே

அக்கினி மயமானவரே

இயேசுவே உம்மை உயர்த்திடுவேன்

ஒருபோதும் விலகிடார்-Oru

ஜெபம் கேட்டார் பதில் தந்தார்-Jebam

எலியாவின் நாட்களில்-ELIYAAVIN

நிறைவான ஆவியானவரே

உம்மகா பரிசுத்த

நான் உம்மை பாடிட

என்னை உம் கையில்

கொல்கதா மலை பாதையில்

உந்தன் சித்தம் போல் நடத்தும்

நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என்னை உம் கையில்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

மகிமையாலே களிகூருங்கள்

கிருபைகள் என்னில்

Ejamaanane – எஜமானனே

என்ன வந்தாலும் நம்பிடுவேனே எது நடந்தாலும் பற்றிக்கொள்வேனே

என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே