என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என்னை உம் கையில்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

மகிமையாலே களிகூருங்கள்

கிருபைகள் என்னில்

Ejamaanane – எஜமானனே

என்ன வந்தாலும் நம்பிடுவேனே எது நடந்தாலும் பற்றிக்கொள்வேனே

என்னைத் தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்

பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே