உடலைக் கொடு உள்ளத்தை கொடு Chords

உகந்த காணிக்கையாய் Chords

உலக இரட்சகர் இயேசு பிறந்தாரு Chords

உலகை இரட்சிப்பவரே – உன்னத Chords

உலகம் தந்திடும் Chords

உலகம் தோன்றும் முன்னே Chords

உலகமே போற்றுதைய்யா உந்தன் நாமத்தை Chords

உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே Chords

உலகத்தை வென்று இயேசு Chords

உலகத்தில் இருப்பவனிலும் Chords

உலகத்தின் தோற்றத்தின் Chords

உலகின் ஒளியே வாழ்க Chords

உலகின் ஒளியே இயேசுவே Chords

உலகோர் உன்னை பகைத்திடும் நேரம் Chords

உலகோர் உன்னை பதைத்தாலும் Chords

உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் Chords

உள்ளம் ஆனந்த கீதத்திலே Chords

உள்ளம் எல்லாம் உருகுதய்யா உந்தன் Chords

உள்ளம் பாடும் நேரமிது Chords

உள்ளமே உம்மை பாடும் Chords

உள்ளமெல்லாம் உன் வசமானேன் Chords

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா Chords

உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ Chords

உள்ளமெல்லாம் உருகுதய்யா உம் கல்வாரி காட்சி கண்டு Chords

உள்ளங்கால் தொடங்கி Chords

உள்ளத்தில் அவர் பால் Chords

உள்ளத்தில் அவர்பால் Chords

உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி நீர்தானையா Chords

உள்ளத்தின் ஆழம் பொங்குதே Chords

உம் அழகான கண்கள் Chords

உம் அன்பின் கயிற்றால் என்னை இழுத்தீர் Chords

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது Chords

உம் கிருபை எனக்கு போதுமய்யா Chords

உம் கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் Chords

உம் மகிமையை நான் காண வேண்டும் Chords

உம் நாமம் பாடணுமே Chords

உம் நாமம் தேனிலும் மதுரம் ஐயா Chords

உம் நாமம் உயரணுமே Chords

உம் நாமம் வாழ்க ராஜா விண் தந்தையே Chords

உம் பீடத்தை சுற்றி Chords

உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன் Chords

உம் சமூகமே என் பாக்கியமே Chords

உம் சித்தம் போல் என்னை என்றும் Chords

உம் சித்தம் செய்வதில்தான் Chords

தோள் மேல் தூக்கி வந்த Chords

உமக்காக வாழ்கின்றேன் Chords

உமக்காகத் தானே ஐயா நான் Chords

உமக்காய் வாழ்ந்திட Chords

உமக்கே ஆராதனை Chords

உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை Chords

உமக்கு மகிமை தருகிறோம் Chords

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் Chords

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் Chords

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய Chords

உமது கிருபை தாரும் தேவா Chords

உமது சமூகம் வரும் போதெல்லாம் Chords

உமது சேவை எமது இன்பம் Chords

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை Chords

உம்மால் அழைக்கப்பட்டு Chords

உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் Chords

உம்மாலன்றி நான் ஒன்றும் Chords

உம்மை ஆராதிக்க கூடியுள்ளோம் Chords

உம்மை ஆராதிக்க தான் என்னை அறிந்தேன் Chords

உம்மை ஆராதிக்கின்றேன் Chords

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் Chords

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் Chords

உம்மை ஆராதிக்கும் போதெல்லாம் Chords

உம்மை ஆராதிப்பேன் Chords

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு Chords

உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை Chords

உம்மை அதிகம் அதிகம் Chords

உம்மை அதிகம் அதிகம் நேசிக்க கிருபை வேண்டுமே Chords

உம்மை நான் போற்றுகிறேன் இறைவா Chords

உம்மை நாடித் தேடும் மனிதர் Chords

உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே Chords

உம்மை நேசிப்பேன் Chords

உம்மை நேசிப்பேன் Chords

உம்மை நேசிப்பேன் Chords

உம்மை நம்பி வந்தேன் Chords

நான் வெட்கப்படல Chords

உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான் Chords

உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் Chords

உம்மை நம்பி வந்தேன் Chords

உம்மை நான் பார்க்கையிலே Chords

உம்மை நேசிப்பேன் Chords

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம் Chords

உம்மை பாடாமல் Chords

உம்மை பாடாத நாவும் Chords

உம்மை பார்க்க ஆசையே Chords

உம்மைப் பார்க்க ஆசையே Chords

உம்மை போல் மாறிட Chords

உம்மை போல என்னை நேசிக்க Chords

உம்மை போல இந்த உலகிலே Chords

உம்மை போல நல்ல தேவன் யாரும் இல்லையே Chords

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை Chords

உம்மை போல யாருண்டு Chords

உம்மை போல யாருமில்லை Chords

உம்மை போல யாருண்டு Chords

உம்மை புகழ்ந்து பாடுவது நல்லது Chords

உம்மை தான் உம்மை மட்டும் தான் Chords

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி Chords

உம்மை விட எனக்கு ஒன்றும் Chords

உம்மை விட நான் Chords

உம்மை விட்டால் யாருமில்லை Chords

உம்மை விட்டு நான் எங்கே போவேன் Chords

உம்மை விட்டு பிரியமாட்டேனே Chords

உம்மைக் காணாமல் உள்ளம் வாடுதைய்யா Chords

உம்மைப் பிரிந்து Chords

உம்மைப் போல் யாருண்டு Chords

உம்மைப் போல நல்ல தேவன் Chords

உம்மைப்போல் யாருண்டு Chords

உம்மைத் துதிக்கிறோம், Chords

உம்மைத்தான் பாடுவேன் Chords

உம்மையே நான் நேசிப்பேன் Chords

உம்மையே நம்பி வந்தேனே Chords

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு Chords

உம்மண்டை தேவனே நான் சேரட்டும் Chords

Ummel Vaanjaiyai Chords

உம்மில் நான் வாழ்கிறேன் Chords

உம்மில் பழுது ஒன்றுமில்லை Chords

உம்மிலே பெலன் கொள்ளும் மனிதர்களெல்லாம் Chords

உம்மோடு இருக்கணுமே ஐயா Chords

உம்மோடு இருப்பதுதான் Chords

உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சி உண்டு Chords

உம்பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே Chords

உன் ஆத்துமத்தில் நீ ஏன் கலங்குறாய் Chords

உன் கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேளாமல் போவேனோ Chords

உனக்காகவே நான் காத்திருக்கிறேன் Chords

உனக்கெதிரான ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே மகனே Chords

உனக்கொரு நன்பன் Chords

உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் ஆயுதம் Chords

உனக்குள் இருப்பது அது ராஜாவின் அபிஷேகம் Chords

உனக்குள் இருப்பவர் Chords

உங்க ஆவிய அனுப்புங்க Chords

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க Chords

உங்க அழைப்பு இருந்ததால Chords

உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதய்யா Chords

உங்க கிருபைதான் Chords

உங்க முகத்தைப் Chords

உங்க நேசம் பெரியது Chords

உங்க ஊழியம் நான் ஏன் கலங்கணும் Chords

நீரில்லாமல் நான் இல்லையே Chords

உங்க துதியிலே வல்லமையுண்டு Chords

உங்க வசனம் என் மனமகிழ்ச்சி Chords

உங்கள் மீது கண்கள் Chords

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் Chords

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் Chords

உங்கள பத்தி தானே Chords

உன்னதத்தில் உயர்ந்தவரே Chords

உன்னை வாலக்காமல் Chords

உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன் Chords

உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார் Chords

உன்னை தேற்றும் தெய்வம் இயேசு உண்டு Chords

உன்னை தூணாக்குவேன் Chords

உன்னைக் காக்கிறவர் உறங்கார் Chords

உன்னைக் காண்கிறார் உன் Chords

உன்னைத்தான் கேட்கின்றார் இயேசு Chords

உன்னைத்தான் கேட்கிறேன் Chords

உன்னையே வெறுத்துவிட்டால் Chords

உன்னையன்றி வேறே கதி Chords

உன்னையும் என்னையும் இரட்சிக்கவே Chords

உன்னத தேவ குமாரனே உம்மைத் துதிக்கிறோம் Chords

உன்னத தேவன் என்னோடிருக்க Chords

உன்னத தேவன் உலகில் வந்தார் Chords

உன்னத தேவன் உன்னை அழைக்கிறார் Chords

உன்னத தேவன் இயேசுவிலே Chords

உன்னத தேவனே என் இயேசு Chords

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை Chords

உன்னத தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துங்க Chords

உன்னத வல்லமையை Chords

உன்னதமானவர் மறைவினிலே Chords

உன்னதமானவரே என் உறைவிடம் நீர்தானே Chords

உன்னதமானவரின் உயர் Chords

உன்னதமானவரின் உயர் Chords

என் உறைவிடம் நீர்தானே Chords

உன்னதரே என் நேசரே உமது Chords

உன்னதரே உம் Chords

உன்னதரே உன்னத பெலன் தாருமே Chords

உன்னதரின் மறைவில் Chords

உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம் தங்க வேண்டும் Chords

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும் Chords

உந்தன் இதயத்துயரம் Chords

உந்தன் காயங்கள் எந்தன் பாவங்களோ Chords

உந்தன் கிருபைதான் Chords

உந்தன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே Chords

உந்தன் நாமம் மேன்மை போல் Chords

உந்தன் நாமம் மகிமை பெற வேண்டும் கர்த்தாவே Chords

உந்தன் நாமம் உயர்த்துவேன் Chords

உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம் கூடும் Chords

உந்தன் பாதம் அமர்கின்றேன் Chords

உந்தன் பாதம் பணிகின்றோம் இயேசுவே Chords

உந்தன் பிரசனத்தால் Chords

உந்தன் ஸ்நேக வாக்குகள் Chords

உந்தன் சுய மதியே நெறி Chords

உந்தன் துக்கம் Chords

உந்தன் துணையிவரே Chords

உந்தன் வழியில் என்றென்றுமாய் Chords

உந்தன் வல்லமையால் மகிழ்ந்திருக்கின்றேன் Chords

உப்பரிகை மாடத்திலே Chords

உறைவிடமாய் தெரிந்து கொண்டு Chords

உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம் Chords

உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம் Chords

உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ Chords

உடைந்த உள்ளத்தை பாருங்க Chords

உடைந்து போன என்னை உருவாக்கிடக்கூடும் Chords

உடைத்து உருவாக்கும் என் இயேசுவே Chords

உதறித் தள்ளு Chords

உதவாதவன் என்று தள்ளியதே உலகம் Chords

உதவி வரும் கன்மலை Chords

உதித்தாரே நல்ல மேய்ப்பர் Chords

உத்தமமாய் முன் செல்ல Chords

எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம் Chords

கண்கள் காணட்டும் Chords

உயரமும் உன்னதமும் ஆன Chords

உயர்த்துவார் உயர்த்துவார் Chords

உயிரே உயிரே என்னைக் கவர்ந்த Chords

உயிரோடு எழுந்தவரே Chords

உயிரினும் மேலானது Chords

உயிர்தெழுந்த இயேசுவே உம்மைத் துதிக்கின்றேன் Chords

உயிர்த்கெமுந்தாரே அல்லேலூயா Chords

உயிர்தொழுந்த நம் இயேசு Chords

உயிர்த்தெழுதலின் Chords

உயிருள்ள திருப்பலியாய் Chords