உதவி வரும் கன்மலை Chords

உதவி வரும் கன்மலை
நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்
வானமும் வையமும் படைத்தவரை
நான் பார்க்கின்றேன்
கால்கள் தள்ளாட விடமாட்டார்
காக்கும் தேவன் உறங்கமாட்டார்
இஸ்ரவேலைக் காக்கிறவர் எந்நாளும் தூங்க மாட்டார் …உதவி வரும்
கர்த்தர் என்னைக் காக்கின்றார்
எனது நிழலாய் இருக்கின்றார்
பகலினிலும் இரவினிலும் பாதுகாக்கின்றார்
…உதவி வரும்
கர்த்தர் எல்லாத் தீங்கிற்கும்
விலக்கி என்னைக் காத்திடுவார்
அவர் எனது ஆத்துமாவை அநுதினம் காத்திடுவார் …உதவி வரும்
போகும் போதும் காக்கின்றார்
திரும்பும் போதும் காக்கின்றார்
இப்போதும் எப்போதும் எந்நாளும் காக்கின்றார் …உதவி வரும்


Udavi Varum – உதவி வரும் கன்மலை தமிழ் Lyrics

உதவி வரும் கன்மலை Keyboard

உதவி வரும் கன்மலை
Uthavi Varum Kanmalai
நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்
Nnokkip Paarkkinten
வானமும் வையமும் படைத்தவரை
vaanamum Vaiyamum Pataiththavarai
நான் பார்க்கின்றேன்
Naan Paarkkinten

கால்கள் தள்ளாட விடமாட்டார்
Kaalkal Thallaada Vidamaattar
காக்கும் தேவன் உறங்கமாட்டார்
Kaakkum Thaevan Urangamaattar
இஸ்ரவேலைக் காக்கிறவர்
Isravaelaik Kaakkiravar
எந்நாளும் தூங்க மாட்டார்
Ennaalum Thoonga Maattar
...உதவி வரும்
...uthavi Varum

கர்த்தர் என்னைக் காக்கின்றார்
Karththar Ennaik Kaakkintar
எனது நிழலாய் இருக்கின்றார்
Enathu Nilalaay Irukkintar
பகலினிலும் இரவினிலும்
Pakalinilum Iravinilum
பாதுகாக்கின்றார்
Paathukaakkintar
...உதவி வரும்
...uthavi Varum

கர்த்தர் எல்லாத் தீங்கிற்கும்
Karththar Ellaath Theengirkum
விலக்கி என்னைக் காத்திடுவார்
Vilakki Ennaik Kaaththiduvaar
அவர் எனது ஆத்துமாவை
Avar Enathu Aaththumaavai
அநுதினம் காத்திடுவார்
Anuthinam Kaaththiduvaar
...உதவி வரும்
...uthavi Varum

போகும் போதும் காக்கின்றார்
Pokum Pothum Kaakkintar
திரும்பும் போதும் காக்கின்றார்
Thirumpum Pothum Kaakkintar
இப்போதும் எப்போதும்
Ippothum Eppothum
எந்நாளும் காக்கின்றார்
Ennaalum Kaakkintar
...உதவி வரும்
...uthavi Varum


உதவி வரும் கன்மலை Guitar


uthavi Varum Kanmalai
Nnokkip Paarkkinraen
vaanamum Vaiyamum Pataiththavarai
naan Paarkkinten

kaalkal Thallaada Vidamaattar
kaakkum Thaevan Urangamaattar
isravaelaik Kaakkiravar
ennaalum Thoonga Maattar
...uthavi Varum

karththar Ennaik Kaakkintar
enathu Nilalaay Irukkintar
pakalinilum Iravinilum
Paathukaakkintar
...uthavi Varum

karththar Ellaath Theengkirkum
vilakki Ennaik Kaaththiduvaar
avar Enathu Aaththumaavai
anuthinam Kaaththiduvaar
...uthavi Varum

pokum Pothum Kaakkintar
thirumpum Pothum Kaakkintar
ippothum Eppothum
ennaalum Kaakkintar
...uthavi Varumஉதவி வரும் கன்மலை for Keyboard, Guitar and Piano