நான் இயேசுவின் பிள்ளை Chords

நான் இயேசுவின் பிள்ளை
பயமே இல்லை
எந்நாளும் சந்தோஷமே தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொண்டார்
மகனாக மகளாக தெரிந்து கொண்டார் …நான்
கழுவப்பட்டேன் கழுவப்பட்டேன்
இயேசுவின் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டேன் …நான்
வென்று விட்டேன் வென்று விட்டேன்
எதிரியின் தடைகளை வென்று விட்டேன் …நான்
நிரப்பப்பட்டேன் நிரப்பப்பட்டேன்
ஆவியின் வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டேன் …நான்
சுகமானேன் சுகமானேன்
இயேசுவின் காயங்களால் சுகமானேன் …நான்
முறியடிப்பேன் முறியடிப்பேன்
எதிரான ஆயுதத்தை முறியடிப்பேன் …நான்


Naan Yesuvin Pillai – நான் இயேசுவின் பிள்ளை தமிழ் Lyrics

நான் இயேசுவின் பிள்ளை Keyboard

நான் இயேசுவின் பிள்ளை
Naan Yesuvin Pillai
பயமே இல்லை
Payamae Illai
எந்நாளும் சந்தோஷமே
Ennaalum Santhoshamae

தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொண்டார்
Therinthu Konndaar Therinthu Konndaar
மகனாக மகளாக தெரிந்து கொண்டார்
makanaaka Makalaaka Therinthu Konndaar
...நான்
...naan

கழுவப்பட்டேன் கழுவப்பட்டேன்
Kaluvappattaen Kaluvappattaen
இயேசுவின் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டேன்
Yesuvin Iraththathaalae Kaluvappattaen
...நான்
...naan

வென்று விட்டேன் வென்று விட்டேன்
Ventu Vittaen Ventu Vittaen
எதிரியின் தடைகளை வென்று விட்டேன்
ethiriyin Thataikalai Ventu Vittaen
...நான்
...naan

நிரப்பப்பட்டேன் நிரப்பப்பட்டேன்
Nirappappattaen Nirappappattaen
ஆவியின் வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டேன்
aaviyin Vallamaiyaal Nirappappattaen
...நான்
...naan

சுகமானேன் சுகமானேன்
Sukamaanaen Sukamaanaen
இயேசுவின் காயங்களால் சுகமானேன்
Yesuvin Kaayangalaal Sukamaanaen
...நான்
...naan

முறியடிப்பேன் முறியடிப்பேன்
Muriyatippaen Muriyatippaen
எதிரான ஆயுதத்தை முறியடிப்பேன்
ethiraana Aayuthaththai Muriyatippaen
...நான்
...naan


நான் இயேசுவின் பிள்ளை Guitar


naan Yesuvin Pillai
Payamae Illai
ennaalum Santhoshamae

therinthu Konndaar Therinthu Konndaar
makanaaka Makalaaka Therinthu Konndaar
...naan

kaluvappattaen Kaluvappattaen
Yesuvin Iraththathaalae Kaluvappattaen
...naan

ventu Vittaen Ventu Vittaen
ethiriyin Thataikalai Ventu Vittaen
...naan

nirappappattaen Nirappappattaen
aaviyin Vallamaiyaal Nirappappattaen
...naan

sukamaanaen Sukamaanaen
Yesuvin Kaayangalaal Sukamaanaen
...naan

muriyatippaen Muriyatippaen
ethiraana Aayuthaththai Muriyatippaen
...naanநான் இயேசுவின் பிள்ளை for Keyboard, Guitar and Piano