விண்ணக ராஜா

என்னை கண்டீர்

பிதாவுக்கு ஸ்தோத்திரம்

அடைக்கலமே உமதடிமை நானே

என் இன்ப துன்ப நேரம்

புது பெலன்

அதிசய பாலன்

கூடி மீட்பர் நாமத்தில்

தந்தேன் என்னை ஏசுவே

எங்கும் புகழ் இயேசு ராஜனுக்கே

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம்

ஆவியை அருளுமே சுவாமீ

குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

நேச இயேசுவே நீரே என் நல் நண்பர்

அதிசயமான ஒளிமய நாடாம்

நல்லாவி ஊற்றும் தேவா-

நிலையில்லா உலகத்தில்

சந்தோஷமான பொன் நாள்

சந்தோஷத்தோடு பாடிடுவோம்

உன் தேவனாகிய கர்த்தர்

மன்னியும் இயேசுவே எந்தன் பாவங்களை

சுந்தர இரட்சகனே

உங்க கூட

ஆராரோ பாடுங்கள் அகிலமெங்கும் கூறுங்கள்

அதிகாலை துதி ஸ்தோத்திரம்

பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக

அசைவாடும் ஆவியே

சாலேமின் ராசா

உம்மையே நான் நேசிப்பேன்

அசைவாடும் ஆவியே

-ஆசிர்வதிக்கும் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாரே

குயவனே, குயவனே