🏠 தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

நன்றி நன்றி இயேசு ராஜா Chords

மகிமையின் தேவனே Chords

அல்லேலூயா ஆராதனை Chords

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா Chords

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் Chords

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல் Chords

துதியுங்கள் நம் தேவனை Chords

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா Chords

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் Chords

தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா Chords

உந்தன் நாமம் உயர்த்துவேன் Chords

சந்தோஷம் என் உள்ளில் சந்தோஷம் Chords

ஆராதனை ஆராதனை Chords

ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை Chords

எந்தன் கன்மலையானவரே Chords

நீர் நல்லவர் என்பதில் Chords

நன்றி நன்றி நன்றி என்று Chords

என்னை காக்கக் கர்த்தர் உண்டு Chords

என் பாவங்கள் என் இயேசு Chords

தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு Chords

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் Chords

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும் Chords

நம்பிக்கையும் நீர் தானே Chords

தேவ பிரசன்னமே Chords

இன்ப நேசர் இயேசுவே Chords

ஆண்டவரே உம் பாதம் Chords

Picked me up from the Miry Clay Chords

தெய்வமே இயேசுவே Chords

தாவீதைப் போல நடனமாடி Chords

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் Chords

அடிமை நான் ஆண்டவரே Chords

இஸ்ரவேலே பயப்படாதே Chords

இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம் Chords

நீர் மாத்திரம் எனக்கு Chords

என் அன்பே Chords

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன் Chords

நான் இயேசுவின் பிள்ளை Chords

ராஜாதி ராஜாவாக Chords

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு Chords

இயேசு கூட வருவார் Chords

நான் என்னை தந்தேனே Chords

ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை Chords

என்னை கண்டவரே Chords

ஆறுதலின் தெய்வமே Chords

என் இயேசு ராஜாவுக்கே Chords

உம்மைப் பிரிந்து Chords

கலங்காதே கலங்காதே Chords

உதவி வரும் கன்மலை Chords

என்றும் ஆனந்தம் Chords

நீங்க மட்டும் போதும் இயேசப்பா Chords