தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல் சுருதி


தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல் லயம்


தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல் தாளம்


இசை குறிப்புகள்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல் இசை குறிப்புகள்


🏠 தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

Settaigalai Virikkum Kaalam – செட்டைகளை விரிக்கும் காலம் Chords

Ebinesarae Aaradhanai – எபிநேசரே ஆராதனை Chords

Lift up the Name of Jesus Chords

Hallelujah JESUS is here Chords

Sonnathai Seivaar – சொன்னதை செய்வார் Chords

தூயா தூயா எம் இயேசு நாதா Chords

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல் Chords

உந்தன் நாமம் உயர்த்துவேன் Chords

துதியுங்கள் நம் தேவனை Chords

ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை Chords

நன்றி நன்றி இயேசு ராஜா Chords

ஆராதனை ஆராதனை Chords

மகிமையின் தேவனே Chords

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் Chords

சந்தோஷம் என் உள்ளில் சந்தோஷம் Chords

அல்லேலூயா ஆராதனை Chords

நன்றி சொல்லி பாடுவேன் Chords

எந்தன் கன்மலையானவரே Chords

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா Chords

நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா Chords

என் அன்பே Chords

என்னை காக்கக் கர்த்தர் உண்டு Chords

நீர் நல்லவர் என்பதில் Chords

இன்ப நேசர் இயேசுவே Chords

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் Chords

தேவ பிரசன்னமே Chords

நம்பிக்கையும் நீர் தானே Chords

நீர் மாத்திரம் எனக்கு Chords

தாவீதைப் போல நடனமாடி Chords

தெய்வமே இயேசுவே Chords

ஆண்டவரே உம் பாதம் Chords

அடிமை நான் ஆண்டவரே Chords

தேடி வந்த தெய்வம் இயேசு Chords

என் பாவங்கள் என் இயேசு Chords

இஸ்ரவேலே பயப்படாதே Chords

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும் Chords

இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம் Chords

நன்றி நன்றி நன்றி என்று Chords

Picked me up from the Miry Clay Chords

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் Chords

நான் இயேசுவின் பிள்ளை Chords

ஆறுதலின் தெய்வமே Chords

பயப்படமாட்டேன் Chords

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன் Chords

நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன் Chords

உதவி வரும் கன்மலை Chords

என் இயேசு ராஜாவுக்கே Chords

உம்மைப் பிரிந்து Chords

என்றும் ஆனந்தம் Chords

கலங்காதே கலங்காதே Chords