தேவனாலே கூடாத காரியம்

Daiva Sneham Vamicheeda

Daiva Sneham Varnichidan – ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍

டம் டம் டம் டமக்கு டம் டம் டம் டம்

தாசனாகிய யாக்கோபே பயப்படாதே திகையாதே

தாசனாகிய யாக்கோபே பயப்படாதே திகையாதே

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

தாசரே இத்தரணியை அன்பாய்

சேதம் அற யாவும் வர

டிசம்பர் மாதம் வந்தாச்சே குளுகுளு காலம் வந்தாச்சே

Deep and Wide

தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே

தெய்வ ஆட்டுக்குட்டியே லோகத்தாரின் மீட்பரே

தெய்வ ஆவியே

தெய்வ கிருபையைத் தேட

தெய்வ சமாதான இன்ப நதியே

தெய்வாசனமுன் நிற்பீரே

தெய்வாட்டுக் குட்டிக்கு

தெய்வாவி மனவாசராய்

தெய்வாலயந்தனில் சேர்வோம்திரி

தெய்வமே இயேசுவே உம்மைத் தேடுகிறேன்

தெய்வமே இயேசுவே உம்மைத் தேடுகிறேன்

தெய்வன்பின் வெள்ளமே

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

தெய்வன்புக்காக உன்னத

தெய்வன்புதான் மா இனிமை

தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம்

தெய்வாட்டுக்குட்டிக்கு

தெய்வீகக் கூடாரமே என்

தெய்வீகக் கூடாரமே

தெய்வீகக் கூடாரமே என்

தெய்வீகக் கூடாரமே என்

டிங்கிரி டப்பா டிங்கிரி டப்பா டிங்கிரி டியாலோ

தேசம் இயேசுவின்

தேசமே பயப்படாதே

தேசமே பயப்படாதே

தேசமே தேசமே பயப்படாதே இயேசு

தேசமே தேசமே பயப்படாதே இயேசு

தேசமே பயப்படாதே

தேசமே பயப்படாதே

தேசமே பயப்படாதே

தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களிகூறு

தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களிகூரு

தேசத்தார்கள் யாரும் வந்து

தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுதே

தேவ ஆசீர்வதம் பெருகிடுதே

தேவ ஆசீர்வதம் பெருகிடுதே

தேவ ஆட்டு குட்டியின் இரத்தம் ஜெயம்

Deva Aaviye Thooya Aaviye

தேவ ஆவியே!

தேவ ஆவியே!

தேவ ஆவியே தேற்றரவாளனே

-தேவ அன்பிதுவே தூய அன்பிதுவே

தேவ அன்பின் பெருக்கைப் பார்

தேவ பாலன் பிறந்தீரே

தேவ தேவா திரியேக தேவா

-தேவ தேவனே எகோவா

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்

தேவ தேவனே எகோவோ

தேவ தேவனே இயேசு ராஜனே

தேவ தேவனே இயேசு ராஜனே

தேவ தயாபரனை துதிப்பதில்

தேவா எனைமறக்காதே

தேவா எனைமறக்காதே இந்தச்

தேவா என்னை ஆசீர்வதியும்

தேவா என்னை ஆசீர்வதியும் என்

தேவா என்னை ஆசீர்வதியும் என்

தேவா என்னை ஆசீர்வதியும்

தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே மேவி எழுந்து

தேவா இந்த நாளில்

தேவா இரக்கம் இல்லையோ? இயேசு

தேவா இரக்கம் இல்லையோ

தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே மேவி எழுந்து வரவே தயை

தேவ ஜனமே பாடி துதிப்போம்

Deva Janamae Paadi Thuthipom – தேவ ஜனமே பாடி துதிப்போம் தேவ தேவனை போற்றிடுவோம்

தேவ ஜனமே

தேவ ஜனமே

Deva Janame Magizndu Kalikooru – தேவ ஜனமே மகிழ்ந்து களிகூறு

தேவஜனமே பாடித் துதிப்போம்

தேவ கிருபை ஆசீர்வாதம்

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே

தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே

Deva Kirubai Endrum Ullathu – தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

தேவ குமாரா தேவ குமாரா

Deva Kumara Deva Kumara – தேவ குமாரா தேவ குமாரா

தேவக் குமாரன் இயேசு

தேவக் குமாரன் இயேசு

தேவ லோக கானமே! தூதர் மீட்டிய இராகமே!

தேவ லோக கானமே! தூதர் மீட்டிய இராகமே!

தேவ லோகமதில்

Deva Maa Kutumbamu – దేవా మా కుటుంబము

தேவ மைந்தன் உன்னை இரட்சிக்க

தேவ மைந்தனே

தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்

தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்

தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்

தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன்

தேவ பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவ பிதா என்தன் மேய்ப்பன்

தேவ பிதாவே! உம் உண்மை பெரிதே

தேவ பிரசன்னம் என்னை மூடும் போதெல்லாம்

தேவ பிரசன்னம்

தேவ பிரசன்னம் என்னை மூடும் போதெல்லாம்

தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே

தேவ பிரசன்னமே

தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே

தேவ புத்திரன் வந்தார் பூலோகத்தில்

அந்த நாளும் நெருங்கிடுதே

தேவசாயல் ஆக மாறி

தேவ சாயல் ஆக மாறி

தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளினார்

தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளினார்

தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளினார்

தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளினார்

தேவா சரணம்

தேவா சரணம்

Deva Saranam Kartha Saranam – தேவா சரணம் கர்த்தா சரணம்

தேவ சாயல் ஆக மாறி

தேவ சாயல் ஆக மாறி

தேவசேனை வானமீது

தேவசேனை வானமீது கோடிகோடியாகத் தோன்றும்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்

தேவ சித்தம் நிறைவேற

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்

தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன்

தேவசுதன் மீட்டெடுத்த சபையே

தேவ சுதன் பூவுலகோர்

தேவன் சுதன் தந்தார்

தேவசுதனுயிர்த்தார்

தேவத் திருச்சுதன் இயேசு உதித்தார்

தேவா உம் காருண்யம்

Deva Um Karuniyam – தேவா உம் காருண்யம் நீக்கும் வாழ்வின் – O Lord Your tenderness

தேவா உம் நாமத்தைப்

தேவா உம் சமுகமே

தேவா உம் சமூகமே எனது பிரியமே

தேவா உம் சமூகமே எனது பிரியமே

தேவா உம் சித்தம் எண்ணில்

தேவா உம்மடியில்

தேவா உம்மை நான் நம்புவேன்

தேவா உம்மை நான் நம்புவேன்

தேவா உம்மைப் பாடும்

தேவா உந்தன் சமூகம் தெளிதேனிலும் மதுரமே

தேவா உந்தன் சமூகம் தெளிதேனிலும் மதுரமே

தேவா உந்தன் சமூகம் தெளிதேனிலும் மதுரமே

தேவா உந்தன் பாதம் தேடி ஓடி வருகிறேன்

தேவ வசனத்தையே

தேவா என்னைப் படைக்கிறேன்

தேவா திருக்கடைக்கண் பார்

தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன்

தேவாதி தேவன் என் சொந்தமானார்

தேவாதி தேவன் மனுவேலனே

தேவே கண்ணோக்குமேன்

தேவகுமாரா தேவகுமாரா என்ன நினைச்சிடுங்க

தேவ குமாரா தேவ குமாரா

தேவகுமாரா கேட்கிறதா என் தியான கீதம் கேட்கிறதா

தேவகுமாரா கேட்கிறதா என் தியான கீதம் கேட்கிறதா

தேவகுமாரன் இயேசு

தேவாலயம் செல்வதே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் கர்த்தர் சமூகத்திலே

தேவன் ஆராதனைக்குரியவரே

தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத

Devan Arulia Solli Mudiyatha – தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத

தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா

தேவன் என்றும் என்னை

தேவன் எழுந்தருள்வார் தேவ சபைதனிலே

தேவன் மனிதனாய் ஆகினார்

தேவன் நம் அடைக்கலமும் பெலனும்

தேவன் நம் அடைக்கலமும் பெலனும்

தேவன் நமக்கு அடைக்கலம்

தேவன் நமது அடைக்கலமும் பெலனுமானார்

தேவன் நமது அடைக்கலமும் பெலனுமானார்

தேவன் தங்கும் உள்ளம்

தேவன் தந்த திருச் சபையே

தேவன் தேடும் மனிதன்

தேவன் உலகோரை நேசித்த

தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி

தேவன் வரும் நாளதிலே

தேவனே என் நண்பனே

தேவனே என் நண்பனே

தேவனே என் சிறுமையில்

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

தேவனே நான் உமதண்டையில்

தேவனே நான் உமதண்டையில்

தேவனே இராஜனே ஜீவனே

தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

தேவனே உம்மை நேசிப்பேன்

தேவனே உம்மையாந் துத்தியஞ் செய்கிறோம்

தேவனே யேசுநாதனே

தேவனைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடு நம்

தேவனைத் துதிப்பதும்

-சங்கீதம் தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்

தேவனைத் துதியுங்கள் எப்போதும் துதியுங்கள்

தேவனை உயர்த்தித் துதியுங்கள்

தேவனை உயர்த்தித் துதியுங்கள்

Devanai Uyarthi Thuthiyungal – தேவனை உயர்த்தித் துதியுங்கள்

தேவனை உயர்த்தித் துதியுங்கள்

தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லையே

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

தெய்வன்பின் வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன்

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன்

தேவனே ஆராதிக்கின்றேன்

தேவனே என் தேவா

தேவனே என் தேவா

தேவனே என் தேவா

தேவனே என் தேவா

தேவனே என் ஜீவனே உம்மையன்றி

தேவனே என் நண்பனே

தேவனே என் நண்பனே

தேவனே என்னைத் தருகிறேன்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்

தேவனே நான் உமதண்டையில்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்

தேவனே நான் உமதண்டையில்

தேவனே சரணம் இயேசுவே சரணம்

தேவனே உம் சமூகம்

தேவனே உம்மை யாந் துத்தியஞ் செய்கிறோம்

தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

தேவனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

தேவனே உம் பாதத்தில்

தேவனே யேசுநாதனே இத்

நான் பாடுவேன்

தேவனின் ஆலயமே பரிசுத்த ஆலயமே

தேவனின் ஆலயம் துதிகளின் ஆலயம்

தேவனின் ஆலயம் துதிகளின் ஆலயம்

தேவனின் ஆலயம் துதிகளின் ஆலயம்

தேவனின் ஆலயமே பரிசுத்த ஆலயமே

தேவனின் நாமத்திற்கே துதி உண்டாகட்டுமே

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமை தெய்வத்திற்கே மகிமை

தேவனுக்கே மகிமையுண்டு

தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தி பாடுவேன்

தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தி பாடுவேன்

தேவப்பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவ பிதா எந்தன் மேய்ப்பன் அல்லோ

Devapitha Enthan Maippar – தேவ பிதா எந்தன் மேய்ப்பன்

தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதியும்

தேவரீர் நீர் சகலமும்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்

தேவரீர் நீர் செய்ய

தேவாசனப்பதியும் சேனை

தேவசித்தம் செய்வதே

தேவசுதன் கிறிஸ்தேசு எமை மீட்கவே வந்தார்

தேவதே ஓர் ஏசு வஸ்து

தேவாதி தேவே நீரே சேவிக்கில் உம்மை

தேவாதி தேவன் மனுவானாரே

தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன்

தேவாதி தேவன் இராஜாதி ராஜன்

தேவாதி தேவன் இராஜாதி ராஜன்

தேவாதி தேவன் தனக்குச்

தேவாதி தேவன் தனக்கு

தேவாதி தேவனே பெத்தலை ஊரினிலே

தேவாதி தேவே நீரே

நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா

தாவீதின் வம்சத்தில் பெத்லகேம் ஊரினில்

தாசர் விண்ணில் ஒன்று கூடி

தயவு - தலைமுறைகள் தாண்டி

Dhen Tamilzhil Pattuteduthu

தேவா என் உயிர் நாளெல்லாம்

தேவா என் உயிர் நாளெல்லாம்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை

தேவனே நான் உமதண்டையில் — இன்னும் நெருங்கிச்

தேவனே நான் உமதண்டையில்

தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன்

தேவனுடைய அழைப்பின்

தினமே நான் உன்னை

திவ்விய பாலன்

திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை இரட்சகா

Dhivya Anbin Sathathai – திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை

டிங் டிங் டிங்

டியாலோ டியாலோ டியாலோ டியாலோ டியாலோ டியாலோ

Do You Hear What I Hear?