தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்
நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்

தரிசனம் தந்தவர் நீர் அல்லவோ
தவறாமல் நிறைவேற்றி முடிப்பீரே
சவால்கள் என்றும் ஜெயித்திடுவேன்
சர்வ வல்லவர் நீர் தானே

தடைகளை உடைப்பவர் நீர் தானே
தடுப்பவர் எவரும் இங்கில்லையே
கடலையும் ஆற்றையும் கடந்திடுவேன்
கன்மலையே உம்மை துதித்திடுவேன்

உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்

Devareer neer sakalamum seyya Lyrics in English

thaevareer neer sakalamum seyya vallavar
thaevanae umakku oppaana thaevan yaar
neer seyya ninaiththathu niraivaerum
neer seyvathai thaduppavan yaar

tharisanam thanthavar neer allavo
thavaraamal niraivaetti mutippeerae
savaalkal entum jeyiththiduvaen
sarva vallavar neer thaanae

thataikalai utaippavar neer thaanae
thaduppavar evarum ingillaiyae
kadalaiyum aattaைyum kadanthiduvaen
kanmalaiyae ummai thuthiththiduvaen

umakku oppaanavar yaar
umakku oppaanavar yaar
vaanaththilum poomiyilum umakku oppaanavar yaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Devareer neer sakalamum seyya

by clicking the fullscreen button in the Top left