உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீர்

எஜமானனே
உம் சேவைக்காய் என்னை அழைத்தீர்

அழியும் என் கைகளை கொண்டு
அழியா உம் ராஜ்ஜியம் கட்ட
பைத்தியமான என்னை தெரிந்தெடுத்தீர்

அழியும் என் உதடுகள் கொண்டு
அழியா உம் வார்த்தையை சொல்ல
எத்தனாய் வாழ்ந்த என்னை தெரிந்தெடுத்தீர் (பிரிந்தெடுத்தீர்)

ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே
வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே

ஆராதிப்பேன்

என்னில் என்ன நன்மை கண்டீர்
என்னை அழைத்து உயர்த்தி வைத்தீர்

உம் சித்தத்தை நான் செய்வதே
அனுதினமும் என் போஜனம்

EJAMAANAANAE
UM SEVAIKAAI ENNAI AZHAITHEER

AZHIYUM EN KAIGAL KONDU
AZHIYAA UM RAAJIYAM KATTA
PAITHIYAMAANA ENNAI THERINTHEDUTHEER
AZHIYUM EN UTHADUGAL KONDU
AZHIYAA UM VAARTHAI SOLLA
ETHANAAI VAAZHNTHA ENNAI THERINTHEDUTHEER (PIRITHEDUTHEER)

AARAATHIPAEN

ENNIL ENNA NANMAI KANDEER
ENNAI AZHAITHU UYARTHI VAITHEER

UM SITHATHAI NAAN SEIVATHAE
ANUTHINAMUM EN POJANAM

Ejamaanane ejamaanane Lyrics in English

ejamaananae
um sevaikkaay ennai alaiththeer

aliyum en kaikalai konndu
aliyaa um raajjiyam katta
paiththiyamaana ennai therintheduththeer

aliyum en uthadukal konndu
aliyaa um vaarththaiyai solla
eththanaay vaalntha ennai therintheduththeer (pirintheduththeer)

aaraathippaen athai ennnniyae
vaalnaalellaam ummai mattumae

aaraathippaen

ennil enna nanmai kannteer
ennai alaiththu uyarththi vaiththeer

um siththaththai naan seyvathae
anuthinamum en pojanam

EJAMAANAANAE
UM SEVAIKAAI ENNAI AZHAITHEER

AZHIYUM EN KAIGAL KONDU
AZHIYAA UM RAAJIYAM KATTA
PAITHIYAMAANA ENNAI THERINTHEDUTHEER
AZHIYUM EN UTHADUGAL KONDU
AZHIYAA UM VAARTHAI SOLLA
ETHANAAI VAAZHNTHA ENNAI THERINTHEDUTHEER (PIRITHEDUTHEER)

AARAATHIPAEN

ENNIL ENNA NANMAI KANDEER
ENNAI AZHAITHU UYARTHI VAITHEER

UM SITHATHAI NAAN SEIVATHAE
ANUTHINAMUM EN POJANAM

PowerPoint Presentation Slides for the song Ejamaanane ejamaanane

by clicking the fullscreen button in the Top left