உடைந்த நேரத்திலே

கைவிடாதிருந்தார்
உடைந்த நேரத்திலே
கரம் பிடித்துவந்தார்

என்னை நினைப்பவரே
உண்மை உள்ளவரே
உயர்ந்த ஸ்தனாத்திலே
எடுத்து வைத்தவரே

அவர் என்னோடு இருந்ததினால்
கைவிடாமல் காத்துவந்தார்

சோர்ந்த நேரத்திலே
பெலன் தந்தவரே
கலங்கின நேரத்திலே
கிருபை அளித்தவரே

Kaividaathirunthaar Udaintha Nerathilae Lyrics in English

kaividaathirunthaar
utaintha naeraththilae

karam pitiththuvanthaar

ennai ninaippavarae

unnmai ullavarae

uyarntha sthanaaththilae

eduththu vaiththavarae

avar ennodu irunthathinaal

kaividaamal kaaththuvanthaar

sorntha naeraththilae

pelan thanthavarae

kalangina naeraththilae

kirupai aliththavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Kaividaathirunthaar Udaintha Nerathilae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்