நன்றி நன்றி இயேசு ராஜா Chords
ஆராதனை ஆராதனை Chords
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் Chords
சந்தோஷம் என் உள்ளில் சந்தோஷம் Chords
நன்றி சொல்லி பாடுவேன் Chords
எந்தன் கன்மலையானவரே Chords
நம்பிக்கையும் நீர் தானே Chords
நான் இயேசுவின் பிள்ளை Chords
உதவி வரும் கன்மலை Chords
கலங்காதே கலங்காதே Chords
ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை Chords
ராஜாதி ராஜாவாக Chords
இயேசு சுமந்து கொண்டாரே Chords
கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு Chords
எக்காளம் ஊதிடுவோம் Chords
யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Chords
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம் Chords
தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் Chords
தூயாதி தூயவரே Chords
கண்ணோக்கிப் பார்த்த தேவ Chords
இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் Chords
நானே வழி நானே சத்தியம் Chords
உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் Chords
நீதிமான் நான் நீதிமான் நான் Chords
வசதியைத் தேடி ஓடாதே Chords
ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது Chords
கைதட்டிப் பாடி மகிழ்ந்திருப்போம் Chords
பிரசன்னம் தாரும் பிரசன்னம் Chords
பயமில்லையே Chords
இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் Chords
புகழ்கின்றோம் உம்மையே புகழ்கின்றோம் Chords
மரணமே உன் கூர் எங்கே Chords
அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும் Chords
கண்களை பதிய வைப்போம் Chords
கலிலேயா என்ற ஊரில் Chords
காத்திடும் காத்திடும் Chords
தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம் Chords
பாடுவேன்(வோம்) மகிழ்வேன்(வோம்) Chords
அபிஷேக நாதா அனல் மூட்டும் தேவா Chords
தேவாலயம் செல்வதே Chords
கர்த்தாவே தேவர்களில் Chords
எலியாவின் தேவன் நம் தேவன் Chords
ஆராதனை ஆரதனை துதி ஆரதனை Chords
தேசத்தின் எழுப்புதலை Chords
தேவா சரணம் Chords
எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு Chords
தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் Chords
புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் Chords
என்னை உண்டாக்கிய என் தேவாதி தேவன் Chords
அந்தோ! கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே Chords