யுத்தங்கள் மேற்கொள்ளும்போது

எஜமானனே எஜமானனே

கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம்

மறுரூபமாகும் நேரமிது

வானங்களையும்

உம்மைப்போல மாறனும்

-இஸ்ரவேலின் தேவன் கைவிடுவதில்ல

அழகாய் நிற்கும் யார்

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே

புதிய நாளை காண

நிறைவான ஆவியானவரே

என்னை நடத்திடும் தேவன்

அன்று பிடித்த கரத்தை

எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே

பரிசுத்தர் பரந்தாமனே

என்னை உம் கையில்

வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் வாக்கு மாறுமோ

பூமி மகிழ்ந்திடும்

மெல்லிய பாடல் ஒன்று நான்

தேவரீர் நீர் சகலமும்

Galileya Endra Ooril

ஆண்டவரே என் ஆருயிரே

என் வாழ்க்கையின் நடுவினிலே

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்

Vaakuraithavarae – வாக்குறைத்தவரே

En Nesarae Um Paadhathil