நிறைவான ஆவியானவரே

நிறைவான ஆவியானவரே

நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே
நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே
முடியாததும் சாத்தியமாகுமே

நிறைவே நீர் வாருமே
நிறைவே நீர் வேண்டுமே
நிறைவே நீர் போதுமே
ஆவியானவரே

1. வனாந்திரம் வயல் வெளி ஆகுமே
பாழானது பயிர் நிலம் ஆகுமே
நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே
முடியாததும் சாத்தியமாகுமே

2. பெலவீனம் பெலனாய் மாறுமே
சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே
நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே
முடியாததும் சாத்தியமாகுமே

Niraivaana aaviyaanavarae
Neer varumpothu kuraivukal maarumae
Neer vandhaal soolnilai maarumae
Mudiyaathathum saathiyamaagumae

Niraivae neer vaarumae
Niraivae neer veandumae
Niraivae neer podhumae
Aaviyaanavarae

1. Vanaandhiram vayal veli aagumae
Paazhanadhu payir nilam aagumae
Neer vandhaal soolnilai maarumae
Mudiyaathathum saathiyamaagumae

2. Belaveenam belanaai maarumae
Sugaveenam sugamaai maarumae
Neer vandhaal soolnilai maarumae
Mudiyaathathum saathiyamaagumae

Niraivana Aaviyanavare Lyrics in English

niraivaana aaviyaanavarae

neer varumpothu kuraivukal maarumae
neer vanthaal soolnilai maarumae
mutiyaathathum saaththiyamaakumae

niraivae neer vaarumae
niraivae neer vaenndumae
niraivae neer pothumae
aaviyaanavarae

1. vanaanthiram vayal veli aakumae
paalaanathu payir nilam aakumae
neer vanthaal soolnilai maarumae
mutiyaathathum saaththiyamaakumae

2. pelaveenam pelanaay maarumae
sukaveenam sukamaay maarumae
neer vanthaal soolnilai maarumae
mutiyaathathum saaththiyamaakumae

Niraivaana aaviyaanavarae
Neer varumpothu kuraivukal maarumae
Neer vandhaal soolnilai maarumae
Mudiyaathathum saathiyamaagumae

Niraivae neer vaarumae
Niraivae neer veandumae
Niraivae neer podhumae
Aaviyaanavarae

1. Vanaandhiram vayal veli aagumae
Paazhanadhu payir nilam aagumae
Neer vandhaal soolnilai maarumae
Mudiyaathathum saathiyamaagumae

2. Belaveenam belanaai maarumae
Sugaveenam sugamaai maarumae
Neer vandhaal soolnilai maarumae
Mudiyaathathum saathiyamaagumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Niraivana Aaviyanavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்